Wszystkie aukcje pojazdów dostępne w starym widoku CAR ARENA Idź do starego widoku

x

Regulamin Santander Leasing S.A.

 

REGULAMIN AUKCJI

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady przeprowadzania Aukcji dotyczących sprzedaży rzeczy ruchomych. na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz konsumentów.

Spis treści

Artykuł  1.      Słownik pojęć. 1

Artykuł  2.      Postanowienia ogólne. 2

Artykuł  3.      Podstawa prawna przeprowadzenia Aukcji. 3

Artykuł  4.      Przedmiot Aukcji. 3

Artykuł  5.      Warunki i zasady uczestnictwa w Aukcji. 3

Artykuł  6.      Aukcja. 4

Artykuł  7.      Zawarcie umowy. 6

Artykuł  8.      Opcja „Twoja Oferta/Sprzedaż Ofertowa – jeżeli jest dostępna. 7

Artykuł  9.      Wydanie przedmiotu Aukcji i zasady odpowiedzialności 8

Artykuł  10.   Dane osobowe. 9

Artykuł  11.   Postępowanie reklamacyjne. 9

 

Artykuł  1. Słownik pojęć

 

Aukcja

oznacza procedurę prowadzącą do wyboru nabywcy składnika majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji według kryterium wysokości ceny sprzedaży, nie niższej niż cena wywoławcza, o ile została wskazana.

Aukcja z ceną minimalną

oznacza procedurę prowadzącą do wyboru nabywcy składnika  majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji według kryterium wysokości ceny sprzedaży pod warunkiem, iż oferowana przez nabywcę przedmiotu Aukcji jest równa lub wyższa od ustalonej przez Spółkę ceny minimalnej, za którą Spółka zgadza się sprzedać przedmiot Aukcji.

Cena wywoławcza

oznacza cenę składnika majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji od jakiej zaczyna się aukcja. Cena podana jest w wartości brutto.

Firma

oznacza podmiot, z którym Spółka zawarła umowę o współpracy w zakresie współpracy organizacyjnej i udostępnienia technicznych  środków do przeprowadzenia Aukcji na sprzedaż rzeczy ruchomych;

Nabywca

oznacza Uczestnika Aukcji, z którym Spółka zawiera umowę sprzedaży składnika majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji.

Oferta

oznacza oświadczenie woli złożone przez Uczestnika Aukcji zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży składnika majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji.

Pakiet składników majątkowych

oznacza kilka składników majątkowych o różnym stanie technicznym i różnej wartości.

Postąpienie

oznacza kwotę minimalnego podniesienia ceny zgłoszonej przez Uczestnika Aukcji dla przebicia dotychczasowej oferty.

Regulamin

oznacza niniejszy Regulamin.

Spółka

oznacza Santander Leasing S.A., z siedzibą w Poznaniu (60-198) przy ulicy Kolorowej 8, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026084

„Twoja Oferta/Sprzedaż Ofertowa”

oznacza tryb przeprowadzania Aukcji, w którym Uczestnik Aukcji składa oświadczenie woli, stanowiące wiążącą Uczestnika ofertę zawarcia umowy sprzedaży składnika majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji za określoną przez Uczestnika cenę nabycia, składanego pod warunkiem nie zawarcia umowy sprzedaży w toku Aukcji. Spółka jest uprawniona, ale nie jest zobowiązana do zawarcia umowy sprzedaży składnika majątkowego za cenę ujawnioną w opcji „Twoja Oferta/Sprzedaż Ofertowa”.

Uczestnik Aukcji

oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która jest uprawniona do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, biorącą udział w Aukcji.

Umowa sprzedaży

oznacza umowę, która zostaje zawarta z momentem udzielenia przybicia dla najwyższej oferty, które następuje w momencie zakończenia Aukcji zgodnie z jej warunkami, przy czym w przypadku Nabywców nie będących konsumentami umowa ta jest zawarta pod warunkiem rozwiązującym braku zapłaty ceny sprzedaży lub odbioru składnika majątkowego w terminie.

Wadium

 

Konsument

oznacza kwotę, której wpłata warunkuje udział w Aukcji

 

oznacza konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny.

 

Artykuł  2. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania Aukcji na sprzedaż przez Spółkę jej składników majątkowych.
 2. Ogłoszenie lub warunki przeprowadzania Aukcji określone w niniejszym Regulaminie mogą zostać zmienione przez Spółkę. Informacja o zmianie ogłoszenia lub warunków Aukcji powinna zostać podana do wiadomości publicznej, w sposób wskazany w artykule 5 Regulaminu.
 1. Celem Aukcji jest wybór najbardziej korzystnej dla Spółki oferty przedstawionej przez Uczestnika przetargu na sprzedaż składników majątkowych, o których mowa w ust. 1.
 2. Celem Aukcji jest zawarcie umowy sprzedaży, będącego przedmiotem Aukcji składnika majątkowego z Uczestnikiem Aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę za składnik majątkowy lub pakiet składników majątkowych.
 3. Organizatorem Aukcji jest Spółka, która przy przygotowaniu i przeprowadzeniu Aukcji oraz wydaniu przedmiotu Aukcji wraz z dokumentacją (o ile występuje), posługuje się Firmą na podstawie zawartej umowy o współpracy.
 4. Spółka może odwołać ogłoszoną Aukcję w każdej chwili. Informacja o odwołaniu Aukcji powinna zostać podana do wiadomości publicznej, w sposób wskazany w artykule 5 Regulaminu.

 

Artykuł  3. Podstawa prawna przeprowadzenia Aukcji.

 

 1. Aukcje przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem oraz przepisami kodeksu cywilnego.
 1. Decyzję o formie sprzedaży podejmuje Spółka, zamieszczając w ogłoszeniu informację o rodzaju procedury.

 

Artykuł  4. Przedmiot Aukcji.

 

 1. Składniki majątkowe będące przedmiotem Aukcji można oglądać w miejscu i w godzinach wskazanych w ogłoszeniu o Aukcji.
 2. Spółka nie udziela gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane składniki majątkowe i nie świadczy usług posprzedażowych. Wobec nabywców nie będących konsumentami wyłączona jest odpowiedzialność Spółki za wady rzeczy sprzedanej z tytułu rękojmi oraz odpowiedzialność Spółki na zasadach ogólnych. 
 3. Wszystkie publikowane opisy i dokumenty dotyczące sprzedawanych składników majątkowych, mają wyłącznie charakter poglądowy. Publikowane wyceny, opisy, ekspertyzy, zdjęcia i inne, nie stanowią elementu oznaczenia lub technicznego opisu rzeczy, ani stanu ich wyposażenia, kompletności, zużycia czy uszkodzeń.
 4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem składników majątkowych będących przedmiotem Aukcji i weryfikacji stanu technicznego, stopnia kompletności, wyposażenia.
 5. Spółka i Firma nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i wady prawne składników majątkowych będących przedmiotami Aukcji.
 6. Każdy Uczestnik biorący udział w aukcji oświadcza, że zweryfikował stan techniczny pojazdu w miejscu jego przechowania przed złożeniem oferty zakupu. Potwierdza ponadto, że podstawowym źródłem informacji o stanie pojazdu jest jego osobista weryfikacja dokonana w miejscu przechowywania pojazdu a co za tym idzie oświadcza, ze zna sten techniczny pojazdu i nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tym związanych. 

 

 

Artykuł  5.  Warunki i zasady uczestnictwa w Aukcji.

 

 1. Ogłoszenie o Aukcji podaje się do publicznej wiadomości przynajmniej w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:
  1. zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki,
  2. zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Firmy,
  3. e – mailing.

O sposobie ogłoszenia decyduje Spółka.

 1. W ogłoszeniu o Aukcji podaje się:
 2. informację o Spółce jako organizatorze Aukcji,
 3. informację o rodzaju postępowania,
 4. informację o Firmie działającej na rzecz Spółki i wspomagającej techniczną stronę organizowanej Aukcji,
 5. informację o miejscu zamieszczenia regulaminu Aukcji i możliwości zapoznania się z nim,
 6. informacje dotyczące składników majątkowych będących przedmiotem Aukcji w tym: szczegółowy opis oraz cenę wywoławczą wskazaną przez Spółkę,
 7. wskazanie miejsca i terminów, w których można oglądać składniki majątkowe stanowiące przedmiot Aukcji,
 8. informację, iż wszelkie pytania o informacje i wyjaśnienia odnośnie składnika majątkowego stanowiącego przedmiot Aukcji należy kierować do Firmy,
 9. termin, miejsce i warunki Aukcji, w tym wysokość Wadium (jeżeli jest wymagane), termin i sposób jego wniesienia, pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy, termin zapłaty ceny sprzedaży.
 10. W Aukcji mogą brać udział Jeśli jest wymagane Wadium, w Aukcji mogą bać udział Uczestnicy po wniesieniu Wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie.
 11. Uczestnik Aukcji zobowiązany jest do wniesienia Wadium (jeżeli jest wymagane) na rachunek Firmy prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. w terminie i wysokości wskazanych w ogłoszeniu.
 12. Jeżeli Uczestnik Aukcji nie uiści kwoty nabycia zgłoszonej w Aukcji lub uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży składnika majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji, traci wpłacone Wadium, które Spółka jest uprawniona zachować. W czasie trwania Aukcji zakazane jest zawieranie jakichkolwiek porozumień mogących mieć wpływ na prawidłowość jej przebiegu. W przypadku nie zastosowania się do powyższych wymogów Spółka i Firma zastrzegają sobie prawo do zawieszenia lub pozbawienia prawa Uczestnika Aukcji do uczestniczenia w Aukcjach.
 13. Podmiot dopuszczony do Aukcji powinien zadbać o odpowiednie umocowanie i prawidłowe pełnomocnictwo dla swojego przedstawiciela. Ewentualne wątpliwości, co do umocowania pełnomocnika, w trosce zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego będą rozstrzygane na niekorzyść Uczestnika Aukcji. Uczestnik Aukcji nie może udostępniać konta osobom trzecim. W przypadku udzielenia dostępu do konta osobie trzeciej, która nie posiada uprawnień do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika Aukcji Spółka ani Firma nie ponoszą za to odpowiedzialności i są uprawnione do uchylenia rejestracji oraz pełnego egzekwowania swoich praw zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Jednocześnie wszystkie oferty złożone przez nieupoważnione osoby są wiążące dla Uczestnika Aukcji, co oznacza, iż przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za oferty złożone za pośrednictwem swojego konta przez osoby nieuprawnione.
 14. Spółka i Firma może odmówić uczestnictwa w Aukcji podmiotom, które wcześniej nie wywiązały się ze swoich zobowiązań względem Spółki lub Firmy, bądź w inny sposób naruszyły Regulamin lub nie przestrzegają bądź naruszają inne ogólnie przyjęte normy zachowania.
 15. Uczestnicy Aukcji odpowiadają za szkody powstałe w trakcie trwania Aukcji na zasadach ogólnych.
 16. Spółka i Firma nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia w uczestnictwie w Aukcji drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej witryny transakcyjnej, o ile utrudnienia wynikały z przyczyn technicznych, na które Spółka ani Firma nie miały wpływu.
 17. Uczestnicy Aukcji przyjmują do wiadomości, że prawidłowe działanie internetowej witryny transakcyjnej wymaga zainstalowania przez Uczestnika Aukcji odpowiedniej przeglądarki internetowej. Minimalne wymogi w tym zakresie będą podawane w panelu do logowania. Spółka i Firma nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku korzystania przez Uczestnika Aukcji z innej niż zalecana przeglądarki internetowej.

 

Artykuł  6.  Aukcja.

 

 1. Aukcja odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o Aukcji. Czas trwania Aukcji ustala Spółka.
 2. Aukcja może mieć formę:

- Aukcji internetowej online, gdzie kryterium wyboru oferty jest kryterium ceny – aukcję wygrywa Uczestnik oferujący najwyższą cenę zakupu składnika majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji, jednak nie niższą niż cena wywoławcza, jeżeli została określona, albo

-Aukcji z ceną minimalną, która zmierza do wyboru nabywcy składnika majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji według kryterium wysokości ceny sprzedaży pod warunkiem, iż oferowana przez nabywcę cena jest równa lub wyższa od ustalonej przez Spółkę ceny minimalnej za którą Spółka zgadza się sprzedać składnik majątkowy, będący przedmiotem Aukcji. Aukcja z ceną minimalną jest oznaczona w systemie poprzez uwidocznienie informacji "cena minimalna nie została osiągnięta", wyświetlanej aż do czasu złożenia przez któregokolwiek z Uczestników Aukcji oferty równej lub wyższej niż cena minimalna. Wysokość ceny minimalnej nie jest widoczna dla Uczestników Aukcji. Oferty niższe od ceny minimalnej złożone w trakcie Aukcji nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu jej wyniku. Z zastrzeżeniem opisanych w tym punkcie odmienności Aukcji z ceną minimalną stosuje się do niej zasady przeprowadzania Aukcji opisane w Regulaminie.

3. Warunkiem uczestnictwa w Aukcji może być wniesienie Wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu o Aukcji.

4. Udział w Aukcji jest możliwy po:

1.wpłaceniu Wadium, o ile taki obowiązek został wskazany w ogłoszeniu o Aukcji;

2.dokonaniu rejestracji Uczestnika, co następuje po wypełnieniu i wysłaniu przez Uczestnika formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Firmy

3.przystąpieniu do wybranej Aukcji przez zarejestrowanego Uczestnika. Przystępując do wybranej Aukcji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i warunkami Aukcji określonymi w ogłoszeniu i w pełni je akceptuje oraz, że udostępniono mu Politykę przetwarzania danych osobowych przyjętą przez Spółkę.

5. W Aukcji nie mogą uczestniczyć:

a. pracownicy Firmy organizującej aukcję,

b. rzeczoznawcy współpracujący ze Spółką,

c. pracownicy Spółki oraz ich rodziny, tj. małżonek/małżonka, wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie wstępnych lub zstępnych, małżonkowie rodzeństwa, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

6. Firma działając w imieniu Spółki ma prawo weryfikacji ofert pod kątem ich zgodności z formularzem zgłoszeniowym i Regulaminem. Oferta, która nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie, może zostać odrzucona.

7. Uczestnik może brać aktywny udział w Aukcji wyłącznie po zalogowaniu się do portalu internetowego.

8. Uczestnicy Aukcji zgłaszają online przez Internet kolejne postąpienia ceny. 

9. Wysokość jednego postąpienia nie może być niższa niż 100,- zł.

10. W Aukcji internetowej Uczestnik może skorzystać z opcji automatycznego dokonywania postąpień przez system, w granicach określonej przez Uczestnika kwoty maksymalnej (limitu). Uczestnik deklaruje kwotę maksymalną (limit), jaką gotowy jest zapłacić za składnik majątkowy będący przedmiotem Aukcji, natomiast system automatycznie ustali ofertę Uczestnika na takim poziomie, który pozwoli przebić oferty pozostałych Uczestników o kwotę minimalnego postąpienia, nie przekraczając jednak zadeklarowanej przez Uczestnika kwoty maksymalnej (limitu).  Jeżeli system automatycznego postąpienia nie będzie w stanie dokonać postąpienia, z uwzględnieniem wartości przyjętego dla danej Aukcji minimalnego postąpienia, w stosunku do innej zgłoszonej i w danym momencie najwyższej oferty, wówczas system automatycznego postąpienia dokonuje jedynie zgłoszenia oferty równej tej innej najwyższej w danym momencie zgłoszonej ofercie pod warunkiem, że nie przekracza ona ustawionej kwoty maksymalnej (limitu) – w takiej sytuacji, jeżeli oferta osoby trzeciej była ofertą zgłaszaną bez skorzystania z systemu automatycznego postąpienia, przyjmuje się, że oferta wyrównująca zaoferowaną cenę zgłoszona przez Uczestnika z wykorzystaniem systemu automatycznego postąpienia jest ofertą wcześniejszą (z uwagi na wpisanie przez Uczestnika wcześniej limitu w automatycznym systemie) i jako taka jest ofertą korzystniejszą (wyższą).Uczestnik może dokonać zmiany kwoty maksymalnej (limitu), jednakże nie może on wskazać kwoty niższej niż najwyższa kwota oferowana w danym momencie przez innego Uczestnika powiększona o wartość minimalnego postąpienia.

11. Jeżeli kilku Uczestników zaproponowało tę samą cenę wygrywa ten Uczestnik, który złożył ofertę jako pierwszy.

12. Do przeprowadzenia Aukcji wystarcza przystąpienie jednego Uczestnika.

13. Nie istnieje możliwość wycofania oferty zakupu przez Uczestnika Aukcji.

14. Oferowane przez Uczestnika Aukcji ceny są informacjami jawnymi, a najwyższa oferowana cena jest uwidoczniona w systemie.

15. Aukcję wygrywa ten Uczestnik, który przed zamknięciem Aukcji zaoferował najwyższą cenę.

16. Aukcję kończy się w terminie i o godzinie wskazanej w ogłoszeniu.

17. Aukcja jest ważna, jeżeli chociaż jeden Uczestnik dokonał postąpienia w stosunku do ceny wywoławczej. Aukcję uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym, jeżeli żaden Uczestnik nie dokonał postąpienia.

18. Wadium wpłacone przez Uczestnika Aukcji, który ją wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży przedmiotu Aukcji, chyba że Uczestnik oświadczył o pozostawieniu Wadium na poczet innych Aukcji organizowanych przez Spółkę - w takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny sprzedaży na rzecz Spółki nie odliczając od niej kwoty pozostawionego Wadium. Pozostałym Uczestnikom Aukcji Wadium zwraca się w terminie 14 dni po rozstrzygnięciu Aukcji, a jeżeli nie doszło do Aukcji – niezwłocznie po podaniu informacji o ich odwołaniu, chyba że Uczestnik oświadczył o pozostawieniu Wadium na poczet innych Aukcji organizowanych przez Spółkę.

19. Jeżeli aukcja zakończyła się wynikiem negatywnym, może zostać przeprowadzona następna aukcja, przy czym Spółka może zmienić warunki wywoławcze w tym wysokość ceny wywoławczej.

20. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany oferowanych pakietów składników majątkowych przed rozpoczęciem Aukcji.

21. Po zakończeniu aukcji Firma skontaktuje się ze Spółką i zaproponuje przeprowadzenie transakcji za kwotę wskazaną w najwyższej Oferowanej Cenie Zakupu. Spółka zobowiązana jest podjąć decyzję w ciągu 2 dni roboczych. Jeżeli Spółka wyrazi zgodę na zaoferowaną cenę, Nabywca nabywa pojazd. O decyzji Spółki, Firma poinformuje Nabywcę drogą e-mailową, na wskazany adres e-mail w formularzu rejestracyjnym przez Nabywcę, najpóźniej 1 dzień roboczy po otrzymaniu decyzji od Spółki. W przypadku niepodjęcia przez Spółkę decyzji co do zawarcia transakcji w terminie dwóch dni roboczych, Carport  poinformuje o tym Nabywcę drogą e-mailową. Po otrzymaniu powyższej informacji Nabywca przestaje być związany swoją ofertą kupna, a ewentualne zawarcie transakcji za kwotę wskazaną w Oferowanej Cenie Zakupu może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron – Spółki i Nabywcy. W takiej sytuacji żadna ze Stron nie jest jednak zobligowana do zawarcia transakcji.

22. Okres między zakończeniem aukcji a otrzymaniem przez Nabywcę w sposób wskazany w ust. 21 powyżej, informacji o przyjęciu przez Spółkę oferowanej ceny zakupu nie może przekroczyć 3 dni roboczych. Nabywca jest związany złożoną w drodze aukcji oferowaną ceną zakupu przez okres 3 dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.

23. Firma jest uprawniona do wstrzymania czynności wskazanych w pkt. 21 w przypadku, gdy Nabywca nie uregulował należności prowizyjnej względem Firmy.

24. Złożenie najwyższej Oferowanej Ceny Zakupu nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w przypadku akceptacji Oferowanej Ceny Zakupu przez Spółkę. Firma może wycofać pojazd z aukcji bez podania przyczyny. Aukcja może zakończyć się (może zostać zamknięta) bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

25. W przypadku wątpliwości, co do przebiegu i zakończenia danej Aukcji, prowadzący Aukcję może zadecydować o jej unieważnieniu, a następnie powtórzeniu od samego początku lub od jej określonego i niebudzącego wątpliwości momentu.

26. Prowadzący Aukcję rozstrzyga bieżące spory w trakcie trwania Aukcji. Na decyzję prowadzącego Aukcję przysługuje reklamacja. Reklamacja powinna być zgłoszona do Firmy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@car-port.pl w terminie dwóch godzin po zakończeniu Aukcji. Reklamacje zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dotyczące danej Aukcji rozpatrzone będą w pierwszym dniu roboczym po dacie zakończenia Aukcji, której reklamacja dotyczy. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Uczestnikom na adres poczty elektronicznej, z której wpłynęła reklamacja.

 

Artykuł  7.  Zawarcie umowy

 

 1. Umowa sprzedaży przy Aukcji zostaje zawarta z momentem udzielenia zgody Firmy na złożoną przez Nabywcę najwyższą ofertę, która następuje w momencie zakończenia Aukcji zgodnie z jej warunkami. W przypadku Nabywców niebędących konsumentami umowa sprzedaży zawarta jest pod warunkiem rozwiązującym braku zapłaty ceny lub odbioru składnika majątkowego w terminie.
 2. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty całej ceny sprzedaży (kwota brutto) składnika majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji najpóźniej w dniu jego odbioru, który to odbiór winien nastąpić w terminie 7 dni od dnia opłacenia dostarczonej przez Firmę, Nabywcy faktury proforma za zakupiony pojazd , przy czym datą wpłaty jest data wpływu całej ceny sprzedaży na rachunek bankowy wskazany w przesłanym dokumencie. Nieodebranie przez Nabywcę pojazdu w wyznaczonym terminie, niezależnie od powodu, skutkować będzie naliczeniem Nabywcy opłat parkingowych zgodnie z cennikiem zawartym w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy Nabywca uiści na rzecz Spółki jakąkolwiek kwotę przed odbiorem składnika majątkowego, kwota ta traktowana będzie jako zabezpieczenie wykonania przez Nabywcę obowiązku zapłaty ceny sprzedaży, przy czym jeśli Nabywca:

a. nie dokona zapłaty ceny sprzedaży najpóźniej w dniu odbioru (ale przed odbiorem) składnika majątkowego będącego przedmiotem Aukcji, kwota wpłacona tytułem zabezpieczenia zostanie potrącona przez Spółkę z należnością z tytułu ceny sprzedaży; potrącenie nastąpi w dniu odbioru składnika majątkowego przez Nabywcę,

b. dokona zapłaty ceny sprzedaży w dniu odbioru składnika majątkowego (ale przed odbiorem), Spółka dokona na rzecz Nabywcy zwrotu kwoty wpłaconej wcześniej tytułem zabezpieczenia; zwrot nastąpi w terminie 3 dni od daty odbioru składnika majątkowego przez Nabywcę.

3. Odbiór pojazdu może nastąpić po po podpisaniu dokumentu potwierdzającego warunki umowy sprzedaży (odbioru), oświadczenia o wypowiedzeniu OC (jeżeli dotyczy) oraz dokumentów związanych z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2010 nr 46, poz. 276 z późn. zm.). Jedyną akceptowalną przez Spółkę formą płatności ceny sprzedaży jest przelew bankowy na numer rachunku wskazany przez Firmę informującą Uczestnika o wygraniu Aukcji.

W odniesieniu do Nabywców nie będących konsumentami, w przypadku braku zapłaty ceny sprzedaży lub odbioru składnika majątkowego w terminie, umowa sprzedaży rozwiązuje się w dniu upływu terminu zapłaty ceny sprzedaży i odbioru składnika majątkowego a Spółka jest uprawniona do ponownego wystawienia przedmiotu na Aukcję.

4. Jeżeli Uczestnik, który wygrał Aukcję, nie stawi się osobiście lub przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika w celu odebrania składnika majątkowego w uzgodnionym miejscu i terminie lub nie zapłaci ceny w terminie, Spółka może:

a. odstąpić od zawartej umowy sprzedaży (nie dotyczy Nabywców nie będących konsumentami, gdyż w tych przypadkach umowa sprzedaży rozwiązuje się zgodnie z postanowieniami artykułu 8 pkt 3, tj. bez składania przez Spółkę jakiegokolwiek oświadczenia, w tym oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży);

b. podjąć decyzję o niedopuszczeniu tego Uczestnika do kolejnych Aukcji organizowanych przez Spółkę;

c. za pośrednictwem Firmy może skierować ofertę sprzedaży do Uczestnika, który złożył drugą co do wysokości ofertę zakupu.

5. Cena osiągnięta w Aukcji stanowi cenę brutto nabycia składnika majątkowego.

6. Na wniosek uczestnika, który wygrał aukcję (Nabywca) i jest zobowiązany do zapłaty całości ceny sprzedaży, Spółka dopuszcza możliwość sfinansowania zakupu rzeczy przez podmiot trzeci (instytucja finansowa), z zastrzeżeniem, że w przypadku umowy leasingu, wartość netto ceny sprzedaży rzeczy ustalona w wyniku Aukcji stanowi wartość netto umowy leasingu (przedmiotu leasingu).

 

Artykuł  8.  Opcja „Twoja Oferta/Sprzedaż Ofertowa – jeżeli jest dostępna

 

 1. Spółka może uruchomić opcję „Twoja Oferta/Sprzedaż Ofertowa”, informacja o tym znajdzie się w ogłoszeniu o Aukcji.
 2. Złożone w ramach opcji „Twoja Oferta/Sprzedaż Ofertowa” oferty Uczestników nabycia składnika majątkowego stanowią ich wiążące oświadczenia o gotowości zawarcia umowy sprzedaży dotyczące licytowanych przedmiotów za cenę ujawnioną w treści Twojej Oferty. Do zawarcia umowy sprzedaży w oparciu o ofertę złożoną w trybie opcji „Twoja Oferta/Sprzedaż Ofertowa” dochodzi tylko w drodze wyraźnego powiadomienia Uczestnika przez Spółkę za pośrednictwem Firmy o akceptacji jego oferty.
 3. Złożona w ramach opcji „Twoja Oferta/Sprzedaż Ofertowa” oferta Uczestnika:

a. staje się wiążącą Uczestnika ofertą pod warunkiem, iż nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży składnika majątkowego w toku Aukcji lub Uczestnik, który zawarł umowę sprzedaży w toku Aukcji nie uiścił ceny sprzedaży w określonym terminie;

b. przestaje wiązać Uczestnika, który ją złożył po upływie 14 dni licząc od dnia zakończenia Aukcji.

4. Z przeprowadzonej oceny ofert składanych w ramach opcji „Twoja Oferta/Sprzedaż Ofertowa”, Firma sporządza protokół, który stanowi podstawę decyzji Spółki w zakresie zawarcia umowy sprzedaży składnika majątkowego.

5. Spółka jest uprawniona, ale nie zobowiązana, do wyboru w okresie kiedy mają one charakter wiążący jednej ze złożonych w ramach opcji „Twoja Oferta/Sprzedaż Ofertowa” ofert nabycia składników majątkowych, o czym za pośrednictwem Firmy powiadomi Uczestnika składającego „Twoją Ofertę”. Przesłanie przez Firmę w imieniu Spółki oświadczenia o wyborze „Twojej Oferty” Uczestnika w terminie jej ważności stanowi zawarcie umowy sprzedaży danego składnika majątkowego. Do zawartej umowy stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu, w  szczególności artykułu 8 i 10.

 

Artykuł  9. Wydanie przedmiotu Aukcji i zasady odpowiedzialności

 1. Przedmiot Aukcji zostanie wydany Nabywcy nie wcześniej niż po wywiązaniu się ze wszystkich warunków złożonej oferty, a w szczególności po zapłaceniu ceny i podpisaniu dokumentu potwierdzającego warunki umowy  sprzedaży (odbioru) oraz dostarczeniu dokumentów związanych z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2010 nr 46, poz. 276 z późn. zm.) i potwierdzeniu zapoznania się z przyjętą przez Spółkę Polityką przetwarzania danych osobowych. Koszty zawarcia umowy sprzedaży i odbioru przedmiotu ponosi Uczestnik Aukcji.
 2. Nieodebranie przedmiotu Aukcji przez Nabywcę niebędącego konsumentem w terminie określonym w niniejszym Regulaminie spowoduje naliczenie takiemu Nabywcy opłat za przechowywanie według obowiązujących w Firmie stawek za każdą rozpoczętą dobę (cennik zamieszczony jest na stronie internetowej Firmy).
 3. Uczestnik Aukcji będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży przedmiotu bez podania przyczyny, składając Spółce oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży (wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, który Uczestnik Aukcji będący konsumentem może wykorzystać, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 4. Bieg terminu odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Uczestnika Aukcji będącego konsumentem lub umocowaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Uczestnika Aukcji będącego konsumentem ma on obowiązek zwrócić przedmiot Spółce, tj. przekazać go Firmie, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy przekazanie przedmiotu Firmie przed jego upływem. Uczestnik Aukcji będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu i odpowiada tylko za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem ceny sprzedaży do czasu otrzymania przedmiotu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Firma każdorazowo poinformuje Spółkę gdy Nabywca będzie zamierzał wywieźć zakupiony podczas Aukcji składnik majątkowy poza granice RP.
 7. W przypadku, gdy transakcja sprzedaży wynikająca z przeprowadzonej Aukcji miałaby być wewnątrzwspólnotową dostawą towaru na terytorium Unii Europejskiej (WDT) wymagane dla zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez Nabywcę kaucji w wysokości 23% wartości ceny sprzedaży składnika majątku. Spółka zwolni kaucję niezwłocznie po wypełnieniu wszystkich warunków do zastosowania stawki 0% dla transakcji WDT, które zostaną określone w umowie sprzedaży składnika majątku.
 8. W przypadku, gdy transakcja sprzedaży wynikająca z przeprowadzonej Aukcji miałaby być eksportem  towaru poza terytorium Unii Europejskiej (Eksport) wymagane dla zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez Nabywcę kaucji w wysokości 23% wartości ceny sprzedaży składnika majątku. Spółka zwolni kaucję niezwłocznie po wypełnieniu wszystkich warunków do zastosowania stawki 0% dla transakcji Eksportu, które zostaną określone w umowie sprzedaży składnika majątku.

 

Artykuł  10.  Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Aukcji/ Nabywcy/ reprezentanta jest Spółka.
 2. Udostępnienie danych osobowych Uczestnika Aukcji/ Nabywcy/ reprezentanta ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia do uczestnictwa w Aukcji lub Aukcji z ceną minimalną i zawarcia umowy sprzedaży. Dane te przetwarzane są przez Spółkę w szczególności w celu:

a. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie,

b. realizowania obowiązków Spółki wynikających z Ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę zawarte są w przyjętej w Spółce i udostępnionej Uczestnikowi Aukcji/ Nabywcy/ reprezentantowi Polityce przetwarzania danych osobowych, dostępnej również na stronie internetowej www.leasing24.pl.Niezależnie od czynności podejmowanych przez Spółkę, Uczestnik Aukcji/Nabywca/reprezentant poinformuje inne osoby, których dane osobowe są przekazywane do Spółki na potrzeby uczestniczenia w Aukcji lub Aukcji z ceną minimalną oraz w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, o zasadach przetwarzania danych osobowych i o udostępnionej przez Spółkę Polityce przetwarzania danych osobowych.

Artykuł  11. Postępowanie reklamacyjne

W przypadku gdy w następstwie złożonej reklamacji spór nie został rozwiązany Uczestnikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu pomiędzy Uczestnikiem Aukcji a Spółką. W tym celu Uczestnik Aukcji będący osobą fizyczną może się zwrócić o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Rzecznika Finansowego, który jest właściwym dla Spółki podmiotem uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania, zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823 ze zm.) oraz ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2270 t.j.).

 

Artykuł  12. Obowiązywanie Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
 2. Do Aukcji lub Aukcji z ceną minimalną niezakończonych do dnia 24 maja 2018 r. stosuje się Regulamin w brzmieniu dotychczasowym.

 

Kontakt do Rzecznika Finansowego:

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87 02-001 Warszawa

email: biuro@fr.gov.pl

www:  https://rf.gov.pl/

 

 

  …………………………….…..………..                                         ………………………………………….

                   Firma                                                            Spółka

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu aukcji

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY przez Nabywcę będącego konsumentem

 

 

 

(formularz ten należy wypełnić i przesłać Spółce tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy przez Nabywcę będącego konsumentem)

 

– Adresat [w tym miejscu należy wpisać nazwę Spółki, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) …………………………

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko Nabywcy (-ów) będącego (-ych) konsumentem (-ami)

 

– Adres Nabywcy (-ów) będącego (-ych) konsumentem (-ami)

 

– Podpis  Nabywcy (-ów) będącego (-ych) konsumentem (-ami) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

 

(*) niepotrzebne skreślićCENNIK
OPŁATY I PROWIZJE CARPORT
Obowiązuje od 17.09.2020 r.I. Opłaty i prowizje CARPORT

Opłata za przyjęcie wniosku rejestracyjnego (rocznie)0 PLN
Opłata za wstawienie pojazdu na aukcję internetową (każdorazowo)0 PLN

 

Opłata aukcyjna od Nabywcy w zależności od ceny netto sprzedaży pojazdu:

Opłata aukcyjna od Nabywcy3% netto

Minimalna wartość opłaty aukcyjnej wynosi 500 zł netto chyba, że szczegółowe warunki aukcji określają wysokość opłaty w sposób odmienny.

Odszkodowanie z tytułu niedojścia transakcji do skutku z winy Kupującego2000 PLN
Opłata aukcyjna netto od Nabywcy w przypadku braku możliwości realizacji transakcji z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy 0 PLN


II. Usługi dostępne w siedzibie CARPORT

Mycie samochodu (netto): 
zewnątrz 20 PLN
wnętrze (standard) 20 PLN
wnętrze (pranie tapicerki i inne – cena za 1 rbh)100 PLN
  
Parkowanie (za 1 dzień – parking strzeżony)10 PLN
  
Transport pojazdu - w zależności od ilości aut, terminu oraz trasy 
Tankowanie pojazdu - zwrot kosztów paliwa (brutto) plus 50 PLN 


III. Usługi dostępne poza siedzibą CARPORT

Parkowanie (za 1 dzień – parking strzeżony)10 PLN
Transport pojazdu - w zależności od ilości aut, terminu oraz trasy 

 

Najczęściej nagradzany portal aukcyjny w Polsce

123
456
7