Wszystkie aukcje pojazdów dostępne w starym widoku CAR ARENA Idź do starego widoku

x

Regulamin aukcji pojazdów z Santander Consumer Bank

Regulamin Organizowania Aukcji Internetowych

na sprzedaż pojazdów

 

Spis treści:

 

Postanowienia ogólne. 2

Słownik pojęć. 2

Postanowienia szczegółowe. 3

Podstawa prawna przeprowadzenia Aukcji internetowej. 3

Przedmiot Aukcji internetowej. 3

Warunki i zasady uczestnictwa w Aukcji internetowej. 3

Aukcja internetowa. 4

Opcja pod nazwą „Twoja Oferta”. 5

Opcja pod nazwą „KUP TERAZ”. 6

Zawarcie umowy sprzedaży. 6

Wydanie Pojazdu/Pakietu pojazdów i zasady odpowiedzialności. 7

Postanowienia końcowe. 7

Załączniki. 8

 

I

Postanowienia ogólne.

                                        §1.

1. Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania Aukcji internetowej na sprzedaż przez Bank Pojazdu/Pakietu pojazdów przejętych przez Bank w trakcie Postępowania windykacyjnego lub pochodzących z gospodarki własnej Banku.

2. Celem Aukcji internetowej jest wybór najbardziej korzystnej dla Banku Oferty przedstawionej przez Uczestnika na sprzedaż Pojazdu/Pakietu pojazdów, o których jest mowa w ust. 1 powyżej.

3. Organizatorem Aukcji internetowej jest Bank i Firma, które organizują i przeprowadzają Aukcję internetową na podstawie zawartej umowy o współpracy.

 

§2.

Słownik pojęć.

Użyte w treści Regulaminu określenia oznaczają:

II

Postanowienia szczegółowe.

§3.

Podstawa prawna przeprowadzenia Aukcji internetowej.

 1. Aukcja internetowa przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Decyzję o sprzedaży Pojazdów w formie Aukcji internetowej podejmuje Dyrektor PW lub Dyrektor Departamentu.
 3. Do obowiązków Uczestnika aukcji należy weryfikacja stanu technicznego Pojazdu w miejscu jego przechowania przed złożeniem Oferty zakupu.

§4.

Przedmiot Aukcji internetowej.

 1. Przedmiotem Aukcji internetowej są Pojazdy/Pakiety pojazdów, przejęte przez Bank w trakcie Postępowania windykacyjnego, dobrowolnie oddane przez Kredytobiorców lub Pożyczkobiorców zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt lub umowy
  o pożyczkę i umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie lub pochodzące z gospodarki własnej Banku.
 2. Pojazdy będące przedmiotem Aukcji internetowej można oglądać w miejscu
  i w godzinach wskazanych w ogłoszeniu o Aukcji internetowej lub w szczegółowych warunkach Aukcji internetowej.

§5.

Warunki i zasady uczestnictwa w Aukcji internetowej.

1. Ogłoszenie o Aukcji internetowej podawane jest do publicznej wiadomości nie później niż na 5 dni kalendarzowych przed wyznaczonym dniem Aukcji internetowej na stronach internetowych Firmy organizującej Aukcję internetową. Informacje o ogłaszanych Aukcjach internetowych podawane są również do wiadomości Uczestników innych Aukcji internetowych zarejestrowanych na portalach aukcyjnych prowadzonych przez Firmę, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym Uczestnika, pod warunkiem wyrażenia zgody na ich otrzymywanie.

2. W ogłoszeniu o Aukcji internetowej podaje się:

1. informację o Banku jako organizatorze Aukcji internetowej wraz z pełnymi danymi rejestrowymi;

2. informację o Firmie działającej na rzecz Banku i wspomagającej techniczną stronę organizowanej Aukcji internetowej wraz z pełnymi danymi rejestrowymi Firmy;

3. informację o miejscu, terminie, przedmiocie i formie Aukcji internetowej;

4. informację o miejscu i terminach, w których można oglądać Pojazdy stanowiące przedmiot Aukcji internetowej;

5. informację o stronie internetowej, na której dostępne są szczegółowe warunki Aukcji internetowej obejmujące w szczególności: dane Pojazdów będących przedmiotem Aukcji internetowej i ceny wywoławcze (dotyczy Aukcji internetowej). W ogłoszeniu o Aukcji internetowej mogą być zamieszczane także inne, niż wskazane wyżej informacje dotyczące Aukcji internetowej.

3. W Aukcji internetowej mogą brać udział podmioty będące Uczestnikami.

4. W Aukcji internetowej Pojazdów pochodzących z windykacji lub dobrowolnie oddanych przez kredytobiorców lub pożyczkobiorców nie mogą uczestniczyć:

1. Firma, Windykatorzy, rzeczoznawcy współpracujący z Bankiem;

2. pracownicy firm współpracujących z Bankiem w zakresie świadczenia czynności związanych z windykacją Pojazdów tj. przewozów Pojazdów, przechowywania Pojazdów;

3. Członkowie Zarządu Banku, Członkowie Rady Nadzorczej Banku, Pracownicy PW.

5. W Aukcji internetowej Pojazdów pochodzących z gospodarki własnej Banku nie mogą uczestniczyć:

1. Firma i rzeczoznawcy współpracujący z Bankiem;

2. Członkowie Zarządu Banku, Członkowie Rady Nadzorczej Banku, Dyrektor Departamentu Zakupów i Administracji, Pracownicy Banku, w których zakresie obowiązków służbowych pozostaje obsługa floty samochodowej Banku, Pracownicy Zespołu ds. Zarządzania Zakupami i Dostawcami  Banku.

6. Uczestnik przystępując do Aukcji internetowej na zakup Pakietu pojazdów zobowiązany jest licytować wszystkie Pojazdy wchodzące w skład pakietu.
W przypadku licytacji tylko pojedynczych Pojazdów z pakietu przez wszystkich Uczestników danej Aukcji internetowej, Aukcję internetową uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym.

7. Bank może odwołać Aukcję internetową przed rozpoczęciem Aukcji, z zastrzeżeniem, że informacja o odwołaniu Aukcji internetowej powinna zostać podana do wiadomości publicznej niezwłocznie, w sposób wskazany w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Bank może również, w uzasadnionych przypadkach, wycofać Pojazd z Aukcji internetowej, z zastrzeżeniem, że informacja o wycofaniu Pojazdu z Aukcji internetowej powinna zostać podana do wiadomości publicznej, w szczególności Nabywców biorących udział w licytacji danego Pojazdu.

8. Aukcję internetową przerwaną z powodu awarii technicznej uniemożliwiającej dalsze jej kontynuowanie Bank pozostawia bez rozstrzygnięcia, jednocześnie wyznaczając termin powtórzenia aukcji i podając informacje o powtórzeniu Aukcji internetowej do wiadomości publicznej, w sposób wskazany w § 5 ust. 1 powyżej.

§6.

Aukcja internetowa.

 1. Udział w Aukcji internetowej jest możliwy po wypełnieniu i wysłaniu przez Uczestnika Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Firmy organizującej Aukcję internetową. Przystąpienie do Aukcji internetowej wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji w Formularzu przystąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Potwierdzeniem możliwości udziału w Aukcji internetowej jest otrzymanie na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu rejestracyjnym cyfrowego kodu dostępu, pozwalającego na udział w Aukcji internetowej oraz uprawniającego również do uzyskania pełnej informacji o przedmiocie Aukcji internetowej.
 3. Oferowane przez Uczestnika Aukcji internetowej ceny są informacjami jawnymi, a najwyższa oferowana cena jest uwidoczniona w systemie aukcyjnym.
 4. Bank lub Firma niezwłocznie potwierdza w formie elektronicznej na adres e-mail Uczestnika otrzymanie jego Oferty.
 5. Oferta Uczestnika wiąże go do momentu jej przebicia przez inną skutecznie złożoną Ofertę (w przypadku trybu licytacji) albo do czasu jej negatywnego rozpatrzenia przez Bank (w przypadku trybu „Twoja Oferta” oraz trybu „KUP TERAZ”).
 6. Minimalna wysokość Postąpienia wynosi 100 zł.
 7. Aukcja internetowa jest ważna, jeżeli chociaż jeden Uczestnik zaoferował cenę wyższą o jedno Postąpienie od Ceny wywoławczej.
 8. Aukcję internetową uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym, jeżeli żaden Uczestnik nie zaoferował Postąpienia ponad Cenę wywoławczą.
 9. Dyrektor PW lub Dyrektor Departamentu ma prawo weryfikacji danych podanych przez Uczestnika składającego Ofertę pod kątem ich zgodności z Formularzem rejestracyjnym. Oferta, złożona przez Uczestnika, który nie spełnia wymogów określonych w § 5 ust. 3-5 Regulaminu zostaje odrzucona.
 10. Czas trwania Aukcji internetowej, ustalony przez Bank, publikowany jest na stronach internetowych Firmy w ogłoszeniu o Aukcji internetowej.
 11. Licytację wygrywa Uczestnik, który złożył najwyższą Ofertę zgłoszoną przed zamknięciem licytacji (przybicie). Firma zawiadomi Uczestnika o wygraniu Aukcji internetowej na adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia następującego po dniu zakończenia Aukcji internetowej.
 12. Jeżeli kilku Uczestników Aukcji internetowej zaproponowało w Ofercie tę samą cenę, Aukcję internetową wygrywa ten Uczestnik, który złożył najwyższą Ofertę jako pierwszy.

§7.

Opcja pod nazwą „Twoja Oferta”.

1. Do momentu zakończenia licytacji Bank ma prawo uruchomić opcję pod nazwą „Twoja Oferta”, o czym Bank poinformuje w ogłoszeniu o Aukcji internetowe w sposób wskazany w § 5 ust. 1 Regulaminu.

2. Złożona przez Uczestnika Oferta nabycia Pojazdu/Pakietu pojazdów za pomocą „Twojej Oferty” stanowi Ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) i będzie rozpatrywana przez Bank tylko wówczas gdy:

1. Pojazd/Pakiet pojazdów objęty „Twoją Ofertą” nie został wylicytowany podczas Aukcji internetowej zgodnie z zasadami, o których mowa w § 6 Regulaminu

albo

2. Uczestnik, który złożył najwyższą Ofertę na Pojazd/Pakiet pojazdów objętych „Twoją Ofertą” nie wpłacił ceny zgodnie z warunkami Regulaminu i Bank nie zawarł umowy sprzedaży z uwzględnieniem postanowień § 9 ust. 4 i 5 Regulaminu.

3. O przyjęciu złożonej Oferty w opcji „Twoja Oferta”, Firma informuje Uczestnika, który złożył najwyższą Ofertę w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakończenia Aukcji internetowej przeprowadzonej zgodnie z zasadami, o których mowa w § 6 Regulaminu. Informacja o przyjęciu Oferty przesyłana jest na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu rejestracyjnym.

4. Jeżeli kilku Uczestników korzystających z opcji pod nazwą „Twoja Oferta” zaproponowało tę samą cenę, Bank przyjmie Ofertę Uczestnika, który złożył ją jako pierwszy.

5. Postanowienia § 5, § 9, § 10, § 11 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§8.

Opcja pod nazwą „KUP TERAZ”.

1. Do momentu zakończenia licytacji Bank ma prawo uruchomić opcję pod nazwą „KUP TERAZ”, o czym Bank poinformuje w ogłoszeniu o Aukcji internetowej w sposób wskazany w § 5 ust. 1 Regulaminu.

2. Opcja „KUP TERAZ” stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Złożona przez Uczestnika w opcji „KUP TERAZ” Oferta obejmująca cenę nabycia Pojazdu/Pakietu pojazdów w wysokości równej lub wyższej od Ceny minimalnej powoduje, że Aukcja internetowa Pojazdu/Pakietu pojazdów zostaje zakończona, a Uczestnikowi przesyłana jest informacja o otrzymaniu jego Oferty przez Bank.

4. O przyjęciu złożonej Oferty, Firma informuje Uczestnika, niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia następującego po dniu złożenia przez Uczestnika Oferty w opcji „KUP TERAZ”. Informacja o przyjęciu Oferty przesyłana jest na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu rejestracyjnym.

5. Postanowienia § 5, § 9, § 10, § 11 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§9.

Zawarcie umowy sprzedaży.

 1. Umowa sprzedaży zostanie podpisana z Uczestnikiem wyłonionym w drodze Aukcji internetowej/Aukcji pod nazwą „Twoja Oferta”/opcji „KUP TERAZ”.
 2. Za chwilę zawarcia umowy sprzedaży uznaje się chwilę powiadomienia Uczestnika, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu przez Firmę o wynikach opcji „TWOJA OFERTA, i opcji „KUP TERAZ”, zaś w przypadku zawarcia umowy w trybie licytacji za chwilę zawarcia umowy uznaje się chwilę udzielenia przybicia.
 3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę wynikającą z Oferty zaakceptowanej przez Bank w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży oraz odebrać Pojazd/Pakiet pojazdów po zapłaceniu ceny, jednak nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży.
 4. W przypadku niewywiązania się z obowiązku wpłacenia przez Nabywcę ceny wynikającej z Oferty zaakceptowanej przez Bank, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, Bank jest upoważniony do odstąpienia od przedmiotowej umowy sprzedaży oraz zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu/Pakietu pojazdów z Uczestnikiem, który złożył drugą co do wysokości Ofertę zakupu.
 5. W przypadku rezygnacji drugiego Uczestnika z zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu/Pakietu pojazdów, umowa sprzedaży może zostać zawarta z Uczestnikiem, który złożył trzecią co do wysokości Ofertę zakupu, z zastrzeżeniem, że w Aukcji internetowej wzięło udział więcej niż 2 Uczestników. Po odrzuceniu propozycji przez drugiego (jeżeli w Aukcji internetowej wzięło udział 2 Uczestników) lub trzeciego Uczestnika (jeżeli w Aukcji internetowej wzięło udział więcej niż 2 Uczestników) Aukcję internetową uważa się za nierozstrzygniętą. O złożeniu propozycji zawarcia umowy sprzedaży drugiemu lub trzeciemu Uczestnikowi decyduje Bank. Oferta Banku jest przekazywana drugiemu lub trzeciemu Uczestnikowi w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu rejestracyjnym, w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych od dnia zakończenia Aukcji internetowej.
 6. Jeżeli Uczestnik, który wygrał Aukcję internetową nie stawi się osobiście lub przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika w celu odebrania Pojazdu w uzgodnionym z Bankiem miejscu i terminie lub nie zapłaci ceny, Bank może:

  a. odstąpić od zawartej umowy sprzedaży;

  b. podjąć decyzję o niedopuszczeniu tego Uczestnika do kolejnych Aukcji internetowych organizowanych przez Bank.

 7. Wydanie Pojazdu/Pakietu pojazdów nastąpi w lokalizacji wskazanej w opisie każdego Pojazdu/Pakietu pojazdów.
 8. Cena osiągnięta w licytacji albo zaproponowana w zaakceptowanej przez Bank Ofercie stanowi cenę brutto nabycia Pojazdu/Pakietu pojazdów.
 9. Koszty zawarcia umowy sprzedaży i odbioru Pojazdu/Pakietu pojazdów ponosi Nabywca.
 10. Jedyną akceptowalną przez Bank formą płatności ceny sprzedaży jest przelew bankowy na numer konta wskazany w zawiadomieniu wysyłanym przez Firmę informującym Uczestnika o wygranej licytacji lub przyjęciu Oferty.
 11. §10.

  Wydanie Pojazdu/Pakietu pojazdów i zasady odpowiedzialności.

 12. Pojazdy/Pakiet pojazdów zostaną wydane po zapłaceniu ceny w terminie określonym w § 9 ust. 3 Regulaminu oraz podpisaniu umowy kupna/odbiorze Faktury VAT. Odbiór Pojazdu/Pakietu pojazdów dopuszczalny jest jedynie osobiście poprzez Nabywcę lub przez prawidłowo pisemnie upoważnionego pełnomocnika Nabywcy.
 13. Nieodebranie Pojazdu/Pakietu pojazdów w terminie określonym w § 9 ust. 3, Regulaminu spowoduje naliczenie opłat parkingowych według stawek stosowanych przez parking, na którym przechowywane są Pojazdy, za każdą rozpoczętą dobę. Ich uiszczenie będzie warunkować odbiór Pojazdów.
 14. Do umów sprzedaży zawieranych z Uczestnikiem, który nie jest Konsumentem, nie mają zastosowania przepisy dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Pojazdów będących przedmiotem sprzedaży.
 15. Bank nie udziela gwarancji oraz nie świadczy usług posprzedażowych związanych z Pojazdami/Pakietem pojazdów.
 16.  

  III

  Postanowienia końcowe.

  §11.

  1. Bank jest administratorem danych osobowych Nabywców w procesie organizacji Aukcji internetowych. Pełne dane informacyjne dotyczące Banku jako administratora danych Nabywców zostały przedstawione w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

  2. Firma jest administratorem danych osobowych Uczestników w procesie organizacji Aukcji internetowych.Pełne dane informacyjne dotyczące Firmy jako administratora danych Uczestników zostały przedstawione w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

  3. Uczestnikom Aukcji internetowej przysługuje prawo składania reklamacji. Adresem właściwym do składania przez Konsumenta reklamacji jest adres wskazany w danych rejestrowych w § 2 pkt 2 Regulaminu.

  4. Reklamacje w zakresie czynności związanych z przeprowadzeniem Aukcji internetowych z dopiskiem „Aukcja internetowa z dnia (data zakończenia Aukcji internetowej) „mogą być składane do Banku przez cały czas trwania Aukcji internetowej, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia licytacji, zaś w przypadku opcji pod nazwą „Twoja Oferta”, „KUP TERAZ” w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Uczestnika przez Firmę
  o rozpatrzeniu jego Oferty przez Bank. O dacie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego (w przypadku nadania reklamacji w Urzędzie Pocztowym), data złożenia reklamacji (w przypadku złożenia reklamacji osobiście) lub data wysłania wiadomości na adres e-mail.

  5. Reklamacja w zakresie czynności związanych z przeprowadzeniem Aukcji internetowych powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika, numer Aukcji internetowej, której dotyczy reklamacja oraz wskazanie jakie działanie lub zaniechanie Banku lub Firmy jest przedmiotem reklamacji.

  6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji przez Uczestnika.

  7. Przy rozpatrywaniu reklamacji Bank opiera się na treści niniejszego Regulaminu. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Bank.

  8. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

  9. Nabywcy, który nie jest Konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( U. 2014, poz. 827), nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży. Nabywcy będącemu Konsumentem w rozumieniu ww. Ustawy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie przez Konsumenta Pojazdu/ostatniego z Pojazdów wchodzących w skład Pakietu pojazdów. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Pojazdu/Pakietu pojazdów.

  IV

  Załączniki.

  §12.

  Załącznik do niniejszego Regulaminu stanowi:

Najczęściej nagradzany portal aukcyjny w Polsce

123
456
7