Wszystkie aukcje pojazdów dostępne w starym widoku CAR ARENA Idź do starego widoku

x

Regulamin PSA FINANCE POLSKA SP. Z O.O.

 

Regulamin Organizowania Aukcji Internetowych na sprzedaż pojazdów

 

Spis treści:

 

Postanowienia ogólne. 2

Słownik pojęć. 2

Postanowienia szczegółowe. 3

Podstawa prawna przeprowadzenia Aukcji internetowej. 3

Przedmiot Aukcji internetowej. 3

Warunki i zasady uczestnictwa w Aukcji internetowej. 3

Aukcja internetowa. 4

Opcja pod nazwą „Twoja Oferta”. 5

Opcja pod nazwą „KUP TERAZ”. 5

Opcja pod nazwą "AUKCJA Z DOGRYWKĄ". 5

Zawarcie umowy sprzedaży. 6

Wydanie Pojazdu/Pakietu pojazdów i zasady odpowiedzialności. 7

Postanowienia końcowe. 7

Załączniki. 8

 

I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania Aukcji internetowej na sprzedaż przez PSA Pojazdu/Pakietu pojazdów przejętych przez PSA w trakcie Postępowania windykacyjnego lub pochodzących z gospodarki własnej PSA.
 2. Celem Aukcji internetowej jest wybór najbardziej korzystnej dla PSA Oferty przedstawionej przez Uczestnika na sprzedaż Pojazdu/Pakietu pojazdów, o których jest mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Organizatorem Aukcji internetowej jest PSA i Firma, które organizują i przeprowadzają Aukcję internetową na podstawie zawartej umowy o współpracy.

 

§ 2

Słownik pojęć.

Użyte w treści Regulaminu określenia oznaczają:

 1. Aukcja internetowa - procedura prowadząca do wyboru Nabywcy za cenę najbardziej korzystną dla PSA;
 2. PSA – PSA FINANCE POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 44A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021718, REGON: 5252211130; NIP: 5252211130, tel.: (22)4572101 Adres właściwy do składania przez Konsumenta reklamacji w zakresie organizacji Aukcji internetowej: windykacja_30@psa-finance.com;
 3. Cena wywoławcza - cena Pojazdu/Pakietu pojazdów od jakiej zaczyna się Aukcja internetowa;
 4. Cena minimalna - cena Pojazdu ustalona przez PSA na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę;
 5. Firma - Carport Sp. z o. o. z siedzibą w Baranowie k. Poznania przy ul. Budowlanych 7, 62-081 Przeźmierowo, NIP: 7772976791, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281433, kapitał zakładowy 702950,00 PLN wpłacony w całości - podmiot, z którym PSA zawarł umowę o współpracy w zakresie organizacji i udostępnienia technicznych środków do przeprowadzenia Aukcji internetowych na sprzedaż Pojazdów/Pakietu pojazdów;
 6. Formularz przystąpienia – załącznik do niniejszego Regulaminu zawierający oświadczenia akceptowane przez Uczestnika aukcji;
 7. Formularz rejestracyjny - elektroniczny wniosek zawierający dane Uczestnika niezbędne do uczestnictwa w Aukcji internetowej wypełniany w momencie rejestracji konta na portalu aukcyjnym;
 8. Klient - osoba, z którą PSA zawarł umowę finansowania;
 9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z PSA czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Nabywca - Uczestnik, z którym PSA zawarł umowę sprzedaży w momencie przybicia lub poinformowania o wyborze oferty Pojazdu/Pakietu pojazdów;
 11. Oferta - oświadczenie woli złożone przez Uczestnika Aukcji internetowej w celu zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu/Pakietu pojazdów;
 12. Pakiet pojazdów - kilka Pojazdów o różnym stanie technicznym i różnej wartości, które mogą być sprzedawane tylko łącznie;
 13. Pojazd - indywidualnie oznaczony pojazd samochodowy oferowany przez PSA w Aukcji internetowej;
 14. Postąpienie - kwota minimalnego podniesienia ceny Pojazdu/Pakietu pojazdów stanowiących przedmiot Aukcji internetowej dla przebicia dotychczasowej Oferty;
 15. Postępowanie windykacyjne - wszelkie dopuszczalne prawem czynności zmierzające do odzyskania wymagalnych należności PSA;
 16. Pracownik DW - pracownik Działu Windykacji w PSA;
 17. Regulamin - niniejszy Regulamin Organizowania Aukcji Internetowej na sprzedaż Pojazdów;
 18. Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której na mocy obowiązujących przepisów prawa została przyznana osobowość prawna, biorąca udział w Aukcji internetowej;
 19. Windykator – podmiot zewnętrzny, z którym PSA zawarł umowę o współpracy w zakresie windykacji należności PSA.
 20. „Czas trwania aukcji” - oznaczony na portalu okres trwania aukcji, nie obejmujący ewentualnych dogrywek.

II

Postanowienia szczegółowe.

§ 3

Podstawa prawna przeprowadzenia Aukcji internetowej.

 1. Aukcja internetowa przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Decyzję o sprzedaży Pojazdów w formie Aukcji internetowej podejmuje Kierownik Działu Windykacji lub osoba przez niego upoważniona.
 3. Do obowiązków Uczestnika aukcji należy weryfikacja stanu technicznego Pojazdu w miejscu jego przechowania przed złożeniem Oferty zakupu.

§ 4

Przedmiot Aukcji internetowej.

 1. Przedmiotem Aukcji internetowej są Pojazdy/Pakiety pojazdów, przejęte przez PSA w trakcie Postępowania windykacyjnego, dobrowolnie oddane przez Klientów zgodnie z postanowieniami umowy finansowania lub pochodzące z gospodarki własnej PSA.
 2. Pojazdy będące przedmiotem Aukcji internetowej można oglądać w miejscu i w godzinach wskazanych w ogłoszeniu o Aukcji internetowej lub w szczegółowych warunkach Aukcji internetowej.

 

§ 5

Warunki i zasady uczestnictwa w Aukcji internetowej.

 1. Ogłoszenie o Aukcji internetowej podawane jest do publicznej wiadomości nie później niż na 5 dni kalendarzowych przed wyznaczonym dniem Aukcji internetowej na stronach internetowych Firmy organizującej Aukcję internetową.
 2. Informacje o ogłaszanych Aukcjach internetowych podawane są również do wiadomości Uczestników innych Aukcji internetowych zarejestrowanych na portalach aukcyjnych prowadzonych przez Firmę, na adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym Uczestnika, pod warunkiem wyrażenia zgody na ich otrzymywanie.
 3. W ogłoszeniu o Aukcji internetowej podaje się:

a) informację o PSA jako organizatorze Aukcji internetowej wraz z pełnymi danymi rejestrowymi;

b) informację o Firmie działającej na rzecz PSA i wspomagającej techniczną stronę organizowanej Aukcji internetowej wraz z pełnymi danymi rejestrowymi Firmy;

c) informację o miejscu, terminie, przedmiocie i formie Aukcji internetowej;

d) informację o miejscu i terminach, w których można oglądać Pojazdy stanowiące przedmiot Aukcji internetowej;

e) informację o stronie internetowej, na której dostępne są szczegółowe warunki Aukcji internetowej obejmujące w szczególności: dane Pojazdów będących przedmiotem Aukcji internetowej i ceny wywoławcze (dotyczy Aukcji internetowej). W ogłoszeniu o Aukcji internetowej mogą być zamieszczane także inne, niż wskazane wyżej informacje dotyczące Aukcji internetowej.

4. W Aukcji internetowej mogą brać udział osoby/podmioty będące Uczestnikami.

5. W Aukcji internetowej Pojazdów pochodzących z windykacji lub dobrowolnie oddanych przez Klientów nie mogą uczestniczyć:

a) Osoby wchodzące w skład Komisji aukcyjnej;

b) Firma, Windykatorzy, rzeczoznawcy współpracujący z PSA;

c) Pracownicy firm współpracujących z PSA w zakresie świadczenia czynności związanych z windykacją Pojazdów tj. przewozów Pojazdów, przechowywania Pojazdów;

d) Członkowie Zarządu PSA, Członkowie Rady Nadzorczej PSA, Pracownicy Działu Windykacji.

6. W Aukcji internetowej Pojazdów pochodzących z gospodarki własnej PSA nie mogą uczestniczyć:

a) Osoby wchodzące w skład Komisji aukcyjnej;

b) Firma i rzeczoznawcy współpracujący z PSA;

7. Uczestnik przystępując do Aukcji internetowej na zakup Pakietu pojazdów zobowiązany jest licytować wszystkie Pojazdy wchodzące w skład pakietu.
W przypadku licytacji tylko pojedynczych Pojazdów z pakietu przez wszystkich Uczestników danej Aukcji internetowej, Aukcję internetową uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym.

8. PSA może odwołać Aukcję internetową przed rozpoczęciem Aukcji, z zastrzeżeniem, że informacja o odwołaniu Aukcji internetowej powinna zostać podana do wiadomości publicznej niezwłocznie, w sposób wskazany w § 5 ust. 1 Regulaminu. PSA może również, w uzasadnionych przypadkach, wycofać Pojazd z Aukcji internetowej, z zastrzeżeniem, że informacja o wycofaniu Pojazdu z Aukcji internetowej powinna zostać podana do wiadomości publicznej, w szczególności Uczestników biorących udział w licytacji danego Pojazdu.

9. Aukcję internetową przerwaną z powodu awarii technicznej uniemożliwiającej dalsze jej kontynuowanie PSA pozostawia bez rozstrzygnięcia, jednocześnie wyznaczając termin powtórzenia aukcji i podając informacje o powtórzeniu Aukcji internetowej do wiadomości publicznej, w sposób wskazany w § 5 ust. 1 powyżej.

§ 6

Aukcja internetowa.

 1. Udział w Aukcji internetowej jest możliwy po wypełnieniu i wysłaniu przez Uczestnika Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Firmy organizującej Aukcję internetową. Przystąpienie do Aukcji internetowej wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji w Formularzu przystąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Potwierdzeniem możliwości udziału w Aukcji internetowej jest otrzymanie na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu rejestracyjnym cyfrowego kodu dostępu, pozwalającego na udział w Aukcji internetowej oraz uprawniającego również do uzyskania pełnej informacji o przedmiocie Aukcji internetowej.
 3. Oferowane przez Uczestnika Aukcji internetowej ceny są informacjami jawnymi,
  a najwyższa oferowana cena jest uwidoczniona w systemie aukcyjnym.
 4. Firma niezwłocznie potwierdza w formie elektronicznej otrzymanie Oferty Uczestnika.
 5. Oferta Uczestnika wiąże go do momentu jej przebicia przez inną skutecznie złożoną Ofertę (w przypadku trybu licytacji) albo do czasu jej negatywnego rozpatrzenia przez PSA (w przypadku trybu „Twoja Oferta” oraz trybu „KUP TERAZ”).
 6. Minimalna wysokość Postąpienia wynosi 100 zł.
 7. Aukcja internetowa jest ważna, jeżeli chociaż jeden Uczestnik zaoferował cenę wyższą o jedno Postąpienie od Ceny wywoławczej.
 8. Aukcję internetową uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym, jeżeli żaden Uczestnik nie zaoferował Postąpienia ponad Cenę wywoławczą.
 9. Komisja aukcyjna ma prawo weryfikacji danych podanych przez Uczestnika składającego Ofertę pod kątem ich zgodności z Formularzem rejestracyjnym. Oferta, złożona przez Uczestnika, który nie spełnia wymogów określonych w § 5 ust. 3-5 Regulaminu zostaje odrzucona.
 10. Czas trwania Aukcji internetowej, ustalony przez PSA, publikowany jest na stronach internetowych Firmy w ogłoszeniu o Aukcji internetowej.
 11. Licytację wygrywa Uczestnik, który złożył najwyższą Ofertę zgłoszoną przed zamknięciem licytacji (przybicie). Firma zawiadomi Uczestnika o wygraniu Aukcji internetowej na adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia następującego po dniu zakończenia Aukcji internetowej.
 12. Jeżeli kilku Uczestników Aukcji internetowej zaproponowało w Ofercie tę samą cenę, Aukcję internetową wygrywa ten Uczestnik, który złożył najwyższą Ofertę jako pierwszy.

§ 7

Opcja pod nazwą „Twoja Oferta”. 

 1. Do momentu zakończenia licytacji PSA ma prawo uruchomić opcję pod nazwą „Twoja Oferta”, o czym PSA poinformuje w ogłoszeniu o Aukcji internetowej
  w sposób wskazany w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 2. Złożona przez Uczestnika Oferta nabycia Pojazdu/Pakietu pojazdów za pomocą „Twojej Oferty” stanowi Ofertę w rozumieniu art. 66 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) i będzie rozpatrywana przez PSA tylko wówczas gdy:

a) Pojazd/Pakiet pojazdów objęty „Twoją Ofertą” nie został wylicytowany podczas Aukcji internetowej zgodnie z zasadami, o których mowa w § 6 Regulaminu

albo

b) Uczestnik, który złożył najwyższą Ofertę na Pojazd/Pakiet pojazdów objętych „Twoją Ofertą” nie wpłacił ceny zgodnie z warunkami Regulaminu i PSA nie zawarł umowy sprzedaży z uwzględnieniem postanowień § 9 ust. 4 i 5 Regulaminu.

3. O przyjęciu złożonej Oferty w opcji „Twoja Oferta”, Firma informuje Uczestnika, który złożył najwyższą Ofertę w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakończenia Aukcji internetowej przeprowadzonej zgodnie z zasadami, o których mowa w § 6 Regulaminu. Informacja o przyjęciu Oferty przesyłana jest na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu rejestracyjnym.

4. Jeżeli kilku Uczestników korzystających z opcji pod nazwą „Twoja Oferta” zaproponowało tę samą cenę, PSA przyjmie Ofertę Uczestnika, który złożył ją jako pierwszy.

5.Postanowienia § 5, § 10, § 11, § 12 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 8

Opcja pod nazwą „KUP TERAZ”.

 1. Do momentu zakończenia licytacji PSA ma prawo uruchomić opcję pod nazwą „KUP TERAZ”, o czym PSA poinformuje w ogłoszeniu o Aukcji internetowej w sposób wskazany w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 2. Opcja „KUP TERAZ” stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Złożona przez Uczestnika w opcji „KUP TERAZ” Oferta obejmująca cenę nabycia Pojazdu/Pakietu pojazdów w wysokości równej lub wyższej od Ceny minimalnej powoduje, że Aukcja internetowa Pojazdu/Pakietu pojazdów zostaje zakończona,
  a Uczestnikowi przesyłana jest informacja o otrzymaniu jego Oferty przez PSA.
 4. O przyjęciu złożonej Oferty, Firma informuje Uczestnika, niezwłocznie, jednak nie później niż do końca dnia następującego po dniu złożenia przez Uczestnika Oferty
  w opcji „KUP TERAZ”. Informacja o przyjęciu Oferty przesyłana jest na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu rejestracyjnym.
 5. Postanowienia § 5, § 10, § 11, § 12 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 9

 

Opcja pod nazwą „AUKCJA Z DOGRYWKĄ”.

1. Aukcję rozpoczyna Organizator Aukcji internetowej którym jest PSA i Firma, które organizują i przeprowadzają Aukcję internetową na podstawie zawartej umowy o współpracy. Prowadzący aukcję poprzez upublicznienie na portalu internetowym www.car-port.pl listy pojazdów i podanie ceny wywoławczej oraz wskazanie czasu trwania aukcji. Czas trwania aukcji nie obejmuje ewentualnych dogrywek. Złożenie przez Kupującego oferty zakupu pojazdu, korzystniejszej od dotychczas złożonych, na 30 sekund przed zakończeniem planowanego czasu trwania aukcji, rozpoczyna dogrywkę, trwającą 30 sekund, w toku której Kupujący mogą przedstawiać oferty zakupu pojazdu. Każda nowa oferta zakupu pojazdu, korzystniejsza od ofert już złożonych powoduje uruchomienie kolejnej dogrywki, trwającej 30 sekund, w toku której Kupujący mogą przedstawiać oferty zakupu pojazdu. Aukcja kończy się wraz z zakończeniem dogrywki, w toku której nie złożono oferty zakupu pojazdu, powodującej rozpoczęcie kolejnej dogrywki.

2. Czas trwania Aukcji internetowej, ustalony przez PSA, publikowany jest na stronach internetowych Firmy w ogłoszeniu o Aukcji internetowej. Aukcja internetowa może być aukcją z dogrywką o czym ani PSA, ani Firma nie jest zobowiązana poinformować. 

3. Zakończenie aukcji następuje po upływie oznaczonego czasu jej trwania oraz czasu trwania ewentualnych dogrywek. W razie złożenia przez różnych uczestników aukcji więcej niż jednej oferty zawierającej taką sama oferowaną cenę zakupu pojazdu, o pierwszeństwie decyduje kolejność złożenia ofert, tj. wygrywa oferta złożona wcześniej.

4. Opcja „AUKCJA Z DOGRYWKĄ” stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

5. Złożona przez Uczestnika w opcji „AUKCJA Z DOGRYWKĄ” Oferta obejmująca cenę nabycia Pojazdu/Pakietu pojazdów w wysokości wyższej od Ceny minimalnej powoduje, że Aukcja internetowa Pojazdu/Pakietu pojazdów zostaje zakończona,
a Uczestnikowi przesyłana jest informacja o otrzymaniu jego Oferty przez PSA.

6. Postanowienia § 5, § 10, § 11, § 12 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

§ 10

Zawarcie umowy sprzedaży. 

 1. Za chwilę zawarcia umowy sprzedaży uznaje się chwilę powiadomienia Uczestnika, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu przez PSA o wynikach opcji „TWOJA OFERTA, i opcji „KUP TERAZ”, zaś w przypadku zawarcia umowy w trybie licytacji za chwilę zawarcia umowy uznaje się chwilę udzielenia przybicia. W każdym z ww. przypadków umowa sprzedaży zawierana jest pod warunkiem zawieszającym wpływu pełnej kwoty ceny nabywanego przedmiotu na rachunek bankowy wskazany przez PSA w terminie wskazanym w ust. 2.
 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę wynikającą z Oferty zaakceptowanej przez PSA w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania faktury pro-forma oraz odebrać Pojazd/Pakiet pojazdów po zapłaceniu ceny, jednak nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od tej daty.
 3. W przypadku niespełnienia warunku zawieszającego, o którym mowa w ust. 1, umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą, a PSA jest upoważniony do przyjęcia oferty złożonej przez Uczestnika, który złożył drugą co do wysokości Ofertę zakupu.
 4. W przypadku rezygnacji drugiego Uczestnika z zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu/Pakietu pojazdów, umowa sprzedaży może zostać zawarta z Uczestnikiem, który złożył trzecią co do wysokości Ofertę zakupu, z zastrzeżeniem, że w Aukcji internetowej wzięło udział więcej niż 2 Uczestników. Po odrzuceniu propozycji przez drugiego (jeżeli w Aukcji internetowej wzięło udział 2 Uczestników) lub trzeciego Uczestnika (jeżeli w Aukcji internetowej wzięło udział więcej niż 2 Uczestników) Aukcję internetową uważa się za nierozstrzygniętą. O złożeniu propozycji zawarcia umowy sprzedaży drugiemu lub trzeciemu Uczestnikowi decyduje PSA. Oferta PSA jest przekazywana drugiemu lub trzeciemu Uczestnikowi w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu rejestracyjnym, w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych od dnia zakończenia Aukcji internetowej.
 5. Jeżeli Uczestnik, który wygrał Aukcję internetową nie stawi się osobiście lub przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika w celu odebrania Pojazdu w uzgodnionym
  z PSA miejscu i terminie lub nie zapłaci ceny, PSA może:

a) odstąpić od zawartej umowy sprzedaży;

b) podjąć decyzję o niedopuszczeniu tego Uczestnika do kolejnych Aukcji internetowych organizowanych przez PSA.

6. Wydanie Pojazdu/Pakietu pojazdów nastąpi w lokalizacji wskazanej w opisie każdego Pojazdu/Pakietu pojazdów.

7. Cena osiągnięta w licytacji albo zaproponowana w zaakceptowanej przez PSA Ofercie stanowi cenę brutto nabycia Pojazdu/Pakietu pojazdów.

8. Koszty zawarcia umowy sprzedaży i odbioru Pojazdu/Pakietu pojazdów ponosi PSA .

9. Jedyną akceptowalną przez PSA formą płatności ceny sprzedaży jest przelew na numer rachunku wskazany w zawiadomieniu wysyłanym przez Firmę, informującym Uczestnika o wygranej licytacji lub przyjęciu Oferty.

§ 11

Wydanie Pojazdu/Pakietu pojazdów i zasady odpowiedzialności.

 1. Pojazdy/Pakiet pojazdów zostaną wydane po zapłaceniu ceny w terminie określonym w § 9 ust. 2 Regulaminu oraz podpisaniu umowy kupna/odbiorze Faktury VAT. Odbiór Pojazdu/Pakietu pojazdów dopuszczalny jest jedynie osobiście poprzez Nabywcę lub przez prawidłowo pisemnie upoważnionego pełnomocnika Nabywcy.
 2. Nieodebranie Pojazdu/Pakietu pojazdów w terminie określonym w § 9 ust. 2, Regulaminu spowoduje naliczenie opłat parkingowych według stawek stosowanych przez parking, na którym przechowywane są Pojazdy, za każdą rozpoczętą dobę. Ich uiszczenie będzie warunkować odbiór Pojazdu/Pakietu pojazdów.
 3. Do umów sprzedaży zawieranych z Uczestnikiem, który nie jest Konsumentem, nie mają zastosowania przepisy dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Pojazdów będących przedmiotem sprzedaży.
 4. PSA nie udziela gwarancji oraz nie świadczy usług posprzedażowych związanych z Pojazdami/Pakietem pojazdów.

 

III

Postanowienia końcowe.

§ 12

 1. PSA jest administratorem danych osobowych Nabywców w procesie organizacji Aukcji internetowych. Pełne dane informacyjne dotyczące PSA jako administratora danych Nabywców zostały przedstawione w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 2. Firma jest administratorem danych osobowych Uczestników w procesie organizacji Aukcji internetowych. Pełne dane informacyjne dotyczące Firmy jako administratora danych Uczestników zostały przedstawione w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnikom Aukcji internetowej przysługuje prawo składania reklamacji. Adresem właściwym do składania reklamacji jest adres wskazany w danych rejestrowych w § 2 pkt 2 Regulaminu.
 4. Reklamacje w zakresie czynności związanych z przeprowadzeniem Aukcji internetowych z dopiskiem „Aukcja internetowa z dnia (data zakończenia Aukcji internetowej)” mogą być składane do PSA przez cały czas trwania Aukcji internetowej, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia licytacji, zaś w przypadku opcji pod nazwą „Twoja Oferta”, „KUP TERAZ” w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Uczestnika przez Firmę
  o rozpatrzeniu jego Oferty przez PSA. O dacie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego (w przypadku nadania reklamacji w Urzędzie Pocztowym), data złożenia reklamacji (w przypadku złożenia reklamacji osobiście) lub data wysłania wiadomości na adres e-mail.
 5. Reklamacja w zakresie czynności związanych z przeprowadzeniem Aukcji internetowych powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika, numer Aukcji internetowej, której dotyczy reklamacja oraz wskazanie jakie działanie lub zaniechanie PSA lub Firmy jest przedmiotem reklamacji.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji przez Uczestnika.
 7. Przy rozpatrywaniu reklamacji PSA opiera się na treści niniejszego Regulaminu. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez PSA.
 8. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.
 9. Nabywcy, który nie jest Konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży. Nabywcy będącemu Konsumentem w rozumieniu ww. Ustawy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie przez Konsumenta Pojazdu/ostatniego z Pojazdów wchodzących w skład Pakietu pojazdów. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Pojazdu/Pakietu pojazdów.

IV

Załączniki.

§ 13

Załącznik do niniejszego Regulaminu stanowi:

Najczęściej nagradzany portal aukcyjny w Polsce

123
456
7