Wszystkie aukcje pojazdów dostępne w starym widoku CAR ARENA Idź do starego widoku

x

Regulamin programu lojalnościowego CAR ARENA

Regulamin programu lojalnościowego

organizowanego przez CAR ARENA

1. Definicje

 

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin, obowiązujący od dnia 10.05.2018r. do odwołania.

Strony - oznacza Organizatora i Uczestnika.

Organizator -  CAR ARENA, oznacza spółkę CARPORT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281433, NIP:777-29-76-791, tel.:61 8 901 901, e-mail: bok@cararena.pl prowadzącą działalność między innymi w zakresie zakupu oraz sprzedaży pojazdów samochodowych, gdzie spółka Carport Sp. z o.o. pośredniczy w sprzedaży pojazdów oferowanych przez Dostawców. Carport Sp. z o.o. zbiera oferty kupna pojazdów, przedstawionych na portalu internetowym www.cararena.pl.

Uczestnik - to osoba fizyczna,która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonała prawidłowej rejestracji, została zaakceptowana przez CAR ARENA po dokonaniu weryfikacji i nabywa pojazdy na aukcjach CAR ARENA.

Program - oznacza Program lojalnościowy organizowany przez Organizatora, mający na celu wprowadzenie systemu przyznawania Uczestnikom Programu punktów za nabywane na aukcjach CAR ARENA pojazdy.

Punkty - oznaczają Punkty naliczane za opłaconą prowizję po zakupie pojazdu na aukcjach CAR ARENA.

Nagroda - oznacza rabat za zebrane Punkty, którym Uczestnik Programu może obniżyć opłatę prowizyjną po zakupie pojazdu na aukcji CAR ARENA.

Strona internetowa – oznacza stronę www.cararena.pl wykorzystywaną przez Organizatora w związku z Programem.

Konto - konto Uczestnika Programu, na którym gromadzone są Punkty otrzymane przez Uczestnika.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Program prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu określającego prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.

2.2 Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu oraz warunki uczestnictwa w programie, w tym zasady przyznawania Uczestnikom Punktów.

2.3 Program jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej www.cararena.pl

2.4 Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i nieodpłatne.

2.5 Uczestnik może zakończyć członkostwo w Programie w dowolnej chwili poprzez zgłoszenie drogą elektroniczną na adres bok@cararena.pl rezygnacji z Programu.

2.6 Program rozpoczyna się z dniem 10.05.2018r.

2.7 Program dot. wszystkich aukcji na portalu www.cararena.pl – zarówno pojazdów osobowych, jak i dostawczych, ciężarowych, sprzętu specjalistycznego, itp.

3. Uczestnicy programu

3.1 Uczestnik przystępuje do uczestnictwa w programie lojalnościowym w chwili rejestracji na stronie cararena.pl.

3.2 Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Programu na osoby trzecie. Uczestnik bierze udział w Programie osobiście. Uczestnik może działać za pośrednictwem swego pełnomocnika.

3.3 W przypadku, gdy Organizator poweźmie podejrzenia, co do naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, może on wszcząć postępowanie wyjaśniające, a ponadto uniemożliwić Uczestnikowi dalsze zbieranie Punktów. Organizator o powyższym musi zawiadomić Uczestnika Programu. Organizator musi także zawiadomić Uczestnika o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i jego rezultatach. Postępowanie wyjaśniające może zakończyć się wykluczeniem Uczestnika z dalszego udziału w Programie, jak również odmową przyznania świadczeń związanych z Programem.

4. Przyznawanie Punktów oraz wymiana Punktów

 4.1 W związku z dokonywaniem zakupu pojazdów na portalu Organizatora przez Uczestników Programu, Uczestnikom zostają przyznane Punkty, które podlegają wymianie na rabat wyłącznie od opłaty prowizyjnej należnej Organizatorowi po zakupie pojazdu na aukcji.

4.2 Uczestnik otrzymuje 1 punkt lojalnościowy za każde 10 zł brutto zaksięgowanej na koncie CAR ARENA opłaty prowizyjnej po dokonanym zakupie na aukcji. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty niższej niż 10 zł brutto, punkt nie będzie naliczany.

4.3 Każde zebrane 300 Punktów Uczestnik może wymienić na rabat w kwocie 300 zł brutto naliczany od opłaty prowizyjnej po zakupie pojazdu. W przypadku zebrania 550 Punktów Uczestnik otrzymuje rabat w wysokości 600 zł brutto, a w momencie zebrania 800 Punktów otrzymuje rabat w kwocie 900 zł brutto. Zebranie mniejszej ilości punktów niż 300, 550, 800 nie upoważnia do skorzystania z rabatu.

4.4 Punkty lojalnościowe Uczestnik może wymienić w zakładce PŁATNOŚCI na rabat w wysokości 300 zł brutto, 600 zł brutto lub 900 zł brutto (w zależności od ilości zebranych punktów).

4.5 W przypadku niedojścia transakcji do skutku z winy Uczestnika naliczone punkty zostaną anulowane.

4.6 Jeżeli wartość prowizji należnej CAR ARENA będzie niższa niż wartość przysługującego rabatu, uczestnikowi nie przysługuje zwrot cząstkowy kwoty rabatu.

4.7 Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika tracą ważność po upływie 12 miesięcy od momentu ostatniego naliczenia lub po upływie 6 miesięcy od daty zakończenia programu w przypadku zakończenia programu zgodnie z pkt. 7.

5. Konto

5.1 Przyznane Uczestnikowi Punkty są zapisywane pod loginem Uczestnika programu, na elektronicznym koncie prowadzonym i zarządzanym przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do informowania Uczestnika o stanie Konta pocztą lub w formie elektronicznej (np. e-mailem, SMS-em bądź informacją umieszczoną na panelu konta użytkownika).

5.2 Jeśli Uczestnik posiada kilka aktywnych kont na portalu, punkty z poszczególnych kont użytkownika nie będą sumowane.

6. Zmiana Regulaminu

Niniejszy regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Organizatora
z przyczyn takich jak konieczność zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania Programu, a w szczególności w celu zapobiegania nadużyciom.
O zmianach w programie Uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo oraz na stronie internetowej www.cararena.pl

7. Zakończenie programu

Program jest wprowadzony na czas nieokreślony. Organizator stosownie do art. 919 § 2 Kodeksu Cywilnego zastrzega sobie prawo do zakończenia programu lojalnościowego z zachowaniem co najmniej 30-dniowego terminu powiadomienia.

Informacja o zakończeniu programu lojalnościowego wraz z dokładną datą zakończenia zostanie przekazana Uczestnikowi drogą e-mailową oraz umieszczona na stronie www.cararena.pl

8. Reklamacje

Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu Uczestnicy mogą zgłaszać do Biura Obsługi Organizatora – na piśmie na adres: ul. Budowlanych 7,
62-081 Baranowo lub droga elektroniczną na adres nabywcy@cararena.pl.

Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.05.2018 r. i jest opublikowany na stronie internetowej Organizatora cararena.pl.

9.2  Ewentualne spory, które mogą powstać między Stronami w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą polubownie. W razie nie dojścia do porozumienia między Stronami spór rozstrzygany będzie przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Organizatora.

9.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9.4 Opłaty i prowizje dotyczące odpowiednich czynności podejmowanych w związku z uczestnictwem w aukcji zawarte są w regulaminie aukcji organizowanych przez CAR ARENA dostępnym na stronie internetowej cararena.pl.

Najczęściej nagradzany portal aukcyjny w Polsce

123
456
7