Wszystkie aukcje pojazdów dostępne w starym widoku CAR ARENA Idź do starego widoku

x

Regulamin aukcji pojazdów z MASTERLEASE

REGULAMIN AUKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ CAR ARENA


Obowiązuje od 20-09-2019 r.


DEFINICJE

§ 1


Ilekroć w treści Regulaminu zostaną użyte pojęcia wskazane poniżej, przyjmują one znaczenie nadane im w tym punkcie.


1.  „CAR ARENA”, oznacza spółkę CARPORT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281433, NIP:777-29-76-791, tel.:61 8 901 901, e-mail: bok@cararena.pl prowadzącą działalność między innymi w zakresie zakupu oraz sprzedaży pojazdów samochodowych, gdzie spółka Carport Sp. z o.o. pośredniczy w sprzedaży pojazdów oferowanych przez Dostawców. Carport Sp. z o.o. zbiera oferty kupna pojazdów, przedstawionych na portalu internetowym www.cararena.pl.


2. „Prowadzący aukcję” to osoba nadzorująca z ramienia CAR ARENA proces zbierania ofert i dalsze czynności określone w niniejszym Regulaminie.


3. "Kupujący" to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonała prawidłowej rejestracji, została zaakceptowana przez CAR ARENA po dokonaniu weryfikacji i uczestniczy w aukcji celem nabycia pojazdów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.


4. „Dostawca” to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła umowę współpracy z CAR ARENA i wystawia swoje pojazdy do sprzedaży poprzez aukcję na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.


5. „Nabywca” to Kupujący, którego Oferowana Cena Zakupu została zaakceptowana przez Dostawcę i który tym samym jest stroną umowy sprzedaży.


6. „Uczestnicy” to „Kupujący” i „Dostawcy” biorący udział w aukcji.


7. "Pojazd" oznacza nowy lub używany pojazd, stanowiący własność Dostawcy, który jest oferowany przez Dostawcę do sprzedaży, za pośrednictwem CAR ARENA.


8. „Ekspertyza techniczna” – dokument zawierający opis stanu technicznego i wizualnego pojazdu, mogący zawierać określenie jego wartości rynkowej, opis ewentualnych braków i uszkodzeń oraz inne informacje dotyczące pojazdu, a mające wpływ na ustalenie jego wartości.


9. „Szczegółowe warunki aukcji” to określane każdorazowo warunki uczestnictwa
i aukcji które spełniać i zaakceptować zobowiązani są Uczestnicy aukcji.


10. "Aukcja” oznacza procedurę zbierania przez CAR ARENA ofert składanych na zakup pojazdów przez Kupujących, opisaną w niniejszym Regulaminie.


11. "Cena Minimalna" oznacza ustaloną przez Dostawcę najniższą cenę, za jaką Dostawca zgadza się sprzedać Pojazd wystawiany przez CAR ARENA na portalu internetowym www.cararena.pl., która nie musi być podana do wiadomości Kupujących zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu i której osiągnięcie stanowić będzie podstawę zawarcia umowy sprzedaży.


12. "Cena Wywoławcza" oznacza ustaloną przez CAR ARENA i zaakceptowaną przez Dostawcę cenę, od jakiej rozpoczyna się aukcja Pojazdu wystawianego przez CAR ARENA na portalu internetowym www.cararena.pl, przy czym „Cena Wywoławcza” może różnić się od „Ceny Minimalnej”.


13. "Oferowana Cena Zakupu" to najwyższa cena zaoferowana przez któregokolwiek z Kupujących uczestniczących w aukcji na zakup Pojazdu w czasie trwania aukcji.


14. „Czas trwania aukcji” - oznaczony na portalu okres trwania aukcji.


15. "Regulamin" – niniejszy regulamin.PRZEPISY OGÓLNE
§ 2


1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w aukcji internetowej organizowanej i prowadzonej przez CAR ARENA. Osoba biorąca udział w aukcji jako Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin logując się za pomocą indywidualnego przyznanego przez CAR ARENA loginu na stronie internetowej www.cararena.pl. Osoba biorąca udział w aukcji jako Dostawca akceptuje niniejszy Regulamin poprzez zawarcie umowy o współpracy z CAR ARENA, lub przesłanie zlecenia na wykonanie jednostkowej usługi aukcyjnej.
2. Z Regulaminem aukcji można zapoznać się w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej www.cararena.pl.
3. CAR ARENA nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych pojazdów, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w Regulaminie.
4. W czasie trwania aukcji zakazane jest zawieranie jakichkolwiek porozumień mogących mieć wpływ na prawidłowość jej przebiegu. W przypadku nie zastosowania się do ww. wymogów CAR ARENA zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub pozbawienia prawa Kupującego do uczestnictwa w aukcjach.
5. CAR ARENA aukcję rozstrzyga bieżące spory w trakcie trwania aukcji i wydaje interpretacje niniejszego Regulaminu. Na decyzje Prowadzącego aukcję przysługuje reklamacja. Reklamacja powinna być zgłoszona do CAR ARENA za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@cararena.pl w terminie dwóch godzin po zakończeniu aukcji. Reklamacje zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dot. danej aukcji rozpatrzone będą w pierwszym dniu roboczym po dacie zakończenia aukcji, której reklamacja dotyczy. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Uczestnikom na adres poczty elektronicznej z której wpłynęła reklamacja.
6. Daty i godziny otwarcia aukcji oraz dane identyfikacyjne i dane kontaktowe (nazwa, organ w którym zarejestrowano działalność, numer rejestru, numer telefoniczny, adres poczty elektronicznej, adres siedziby oraz adres do korespondencji i składania reklamacji) podawane są na stronie internetowej www.cararena.pl oraz przekazywane są Uczestnikom w formie elektronicznej.PRZEDMIOT AUKCJI
§ 3


1. Przedmiotem aukcji mogą być pojazdy, które zostały dopuszczone do aukcji przez CAR ARENA. CAR ARENA dopuszcza pojazdy według własnego uznania kierując się dobrem uczestników aukcji i starając się zapewnić jak najlepsze warunki funkcjonowania i przeprowadzania aukcji.
2. Dostawca pojazdu oświadcza, że jest właścicielem i jest uprawniony do dysponowania pojazdem oraz, że pojazd nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. Dostawca oświadcza ponadto, że pojazd zgłoszony na aukcji nie ma wad prawnych ani nie jest obciążony roszczeniami osób trzecich, a nadto nie toczy się żadne postępowanie przedmiotem, którego jest dostarczany pojazd.
3. Za prawidłowość i prawdziwość przekazanych dokumentów dotyczących pojazdu odpowiada Dostawca pojazdu.
4. CAR ARENA może wykluczyć pojazd z aukcji, jeśli poweźmie jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości i prawdziwości otrzymanych dokumentów lub stwierdzi jakiekolwiek odstępstwa pomiędzy tymi dokumentami, a aktualnym stanem faktycznym.
5. CAR ARENA może dopuścić do aukcji inne przedmioty poza pojazdami, wówczas odpowiednie zapisy stosuje się wobec tych przedmiotów.                                    

6. Oględziny pojazdu, podczas trwania aukcji, możliwe są tylko i wyłącznie w przypadku kiedy na aukcji jest zawarta informacja o takiej możliwości z podaniem dokładnego miejsca oględzin.AUKCJA
§ 4


1. Prowadzący aukcję upublicznia na portalu internetowym www.cararena.pl listę pojazdów, podaje cenę wywoławczą oraz wskazuje czas trwania aukcji jak i inne wymagane warunki aukcji (Szczegółowe warunki aukcji). Cena wywoławcza może być mniejsza od Ceny Minimalnej, oczekiwanej przez Dostawcę pojazdu. Aukcja rozpoczyna się w dniu i godzinie wskazanej w Szczegółowych warunkach aukcji.
2. Cena Minimalna może nie zostać ujawniona.
3. Zakończenie aukcji następuje po upływie oznaczonego czasu jej trwania. W razie złożenia przez różnych uczestników aukcji więcej niż jednej oferty zawierającej taką sama oferowaną cenę zakupu pojazdu, o pierwszeństwie decyduje kolejność złożenia ofert tj. wygrywa oferta złożona wcześniej
4. Po zakończeniu aukcji CAR ARENA skontaktuje się z Dostawcą i zaproponuje przeprowadzenie transakcji za kwotę wskazaną w najwyższej Oferowanej Cenie Zakupu. Dostawca zobowiązany jest podjąć decyzję w ciągu 2 dni roboczych. Jeżeli Dostawca wyrazi zgodę na zaoferowaną cenę, Kupujący nabywa pojazd. O decyzji Dostawcy, CAR ARENA poinformuje Kupującego drogą e-mailową, na wskazany adres e-mail w formularzu rejestracyjnym przez Kupującego, najpóźniej 1 dzień roboczy po otrzymaniu decyzji od Dostawcy. W przypadku niepodjęcia przez Dostawcę decyzji co do zawarcia transakcji w terminie dwóch dni roboczych, CAR ARENA  poinformuje o tym Kupującego drogą e-mailową. Po otrzymaniu powyższej informacji Kupujący przestaje być związany swoją ofertą kupna, a ewentualne zawarcie transakcji za kwotę wskazaną w Oferowanej Cenie Zakupu może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron – Dostawcy i Kupującego. W takiej sytuacji żadna ze Stron nie jest jednak zobligowana do zawarcia transakcji.
5. Okres między zakończeniem aukcji a otrzymaniem przez Kupującego w sposób wskazany w ust. 4 powyżej, informacji o przyjęciu przez Dostawcę Oferowanej Ceny Zakupu nie może przekroczyć 3 dni roboczych. Kupujący jest związany złożoną w drodze aukcji Oferowaną Ceną Zakupu przez okres 3 dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
6. CAR ARENA jest uprawniona do wstrzymania  czynności wskazanych w pkt. 4 w przypadku, gdy Kupujący lub Dostawca  posiadają nieuregulowane należności względem CAR ARENA.
7. Kupujący zgłaszają swoje propozycje cenowe za pomocą panelu transakcyjnego na witrynie internetowej www.cararena.pl. O wysokości postąpienia w danej aukcji decyduje Prowadzący aukcję. Dostawca nie może uczestniczyć w aukcji pojazdu, który sam wstawił na aukcję. Złamanie tego zakazu skutkować będzie nałożeniem na Dostawcę będącego jednocześnie Nabywcą, kary finansowej w wysokości 2.000,00 zł netto.
8. Złożenie najwyższej Oferowanej Ceny Zakupu nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w przypadku akceptacji Oferowanej Ceny Zakupu przez Dostawcę. CAR ARENA może wycofać pojazd z aukcji bez podania przyczyny. Aukcja może zakończyć się (może zostać zamknięta) bez wyboru jakiejkolwiek oferty.
9. W przypadku wątpliwości co do przebiegu i zakończenia danej aukcji Prowadzący aukcję może zadecydować o jej unieważnieniu, a następnie powtórzeniu od samego początku lub od jej określonego i nie budzącego wątpliwości momentu.
10. CAR ARENA udostępni wszystkim uczestnikom aukcji równy dostęp do informacji dotyczących Pojazdu.
11. Złożenie oferty cenowej przez Kupującego jest równoznaczne z zaakceptowaniem stanu technicznego oraz wizualnego Pojazdu, ujawnionego w Ekspertyzie technicznej. Kupujący oświadcza, że nie wnosi co do stanu technicznego oraz wizualnego ujawnionego w Ekspertyzie technicznej żadnych zastrzeżeń i nie będzie w stosunku do CAR ARENA oraz Dostawcy wnosił jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. CAR ARENA i Dostawca wyłączają swą odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Kupującego.
12. W przypadku gdy Kupującym jest podmiot, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121 z późniejszymi zmianami), a Pojazd jest pojazdem używanym, odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi, przewidziana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121  późniejszymi zmianami) ulega ograniczeniu do 1 roku od dnia wydania Pojazdu Kupującemu.
13. Warunki przeprowadzanej aukcji mogą być zmienione przez CAR ARENA. Aukcja Pojazdu nie może być jednak odwołana przez CAR ARENA po jej rozpoczęciu, a przed jej zakończeniem.ZAPŁATA I ODBIÓR POJAZDU
§ 5


1. W momencie akceptacji najwyższej Oferowanej Ceny Zakupu przez Dostawcę i otrzymania przez Nabywcę informacji o powyższym, wszystkie płatności Nabywcy względem Dostawcy stają się wymagalne. Prawo własności pojazdu przechodzi na Nabywcę po zapłaceniu całości ceny wynikającej z umowy kupna sprzedaży lub z faktury VAT (umowa sprzedaży za zastrzeżeniem prawa własności pojazdu). Nabywca nabywa pojazd na własne ryzyko.
2. Nabywca po przyjęciu jego oferty przez Dostawcę jest zobowiązany na podstawie  pisemnego (także e-mailem lub faxem) powiadomienia otrzymanego od CAR ARENA do zapłaty na rzecz CAR ARENA opłaty aukcyjnej za zakupiony pojazd w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania tego powiadomienia. Wysokość opłaty aukcyjnej będzie każdorazowo określana w szczegółowych warunkach aukcji, o których mowa w §4 ust. 1 Regulaminu. Brak opłaty aukcyjnej wstrzymuje dalszy bieg transakcji zakupu pojazdu pomiędzy Nabywcą i Dostawcą. Po dokonaniu  opłaty aukcyjnej na rzecz CAR ARENA zostanie wystawiona faktura VAT za wykonaną usługę aukcyjną. O zapłacie opłaty aukcyjnej na swą rzecz CAR ARENA niezwłocznie zawiadomi Dostawcę. Nabywca wyraża zgodę na stosowanie wobec niego przez CAR ARENA faktur elektronicznych. Brak opłaty aukcyjnej na rzecz CAR ARENA, uprawnia CAR ARENĘ do naliczenia Nabywcy opłaty w wysokości 2000 zł netto zgodnie z Cennikiem Opłat i Prowizji CAR ARENA, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
3. Jeżeli szczegółowe warunki aukcji nie stanowią inaczej płatności mogą być dokonywane wyłącznie przelewem bankowym. Za moment dokonania zapłaty przyjmuje się wpływ środków na rachunek bankowy Dostawcy i CAR ARENA. Nabywca zobowiązuje się zapłacić pełną cenę sprzedaży pojazdu w terminie oraz na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na dokumencie płatności. Brak zapłaty we wskazanym terminie uprawnia Dostawcę do anulowania transakcji oraz zorganizowania aukcji pojazdu ponownie, względnie do skorzystania z zapisów ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
   3a. Cena Sprzedaży za Pojazd może zostać zapłacona zgodnie z ust. 3 przez podmiot trzeci tj. finansującego w ramach umowy leasingu, o jakiej mowa w art. 7091 i nast. kc, pod warunkiem zawarcia przez Nabywcę z podmiotem trzecim umowy leasingu, w której ww. podmiot trzeci – finansujący zobowiązał się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć Pojazd od Dostawcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać Pojazd Nabywcy do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a Nabywca zobowiązał się zapłacić ww. podmiotowi trzeciemu – finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia Pojazdu przez ww. podmiot trzeci – finansującego. Możliwość zastosowania powyżej opisanej formy płatności oraz innych form płatności za cenę sprzedaży Pojazdu uzależniona jest od uprzedniej zgody Dostawcy, o której wyrażenie Kupujący powinien zwrócić się przed przystąpieniem do aukcji Pojazdu. Dostawca zajmuje stanowisko w przedmiocie możliwości stosowania powyżej opisanej formy płatności oraz innych form płatności za cenę sprzedaży Pojazdu w terminie 72 godzin liczonych od otrzymania ww. zapytania Kupującego.
4. W przypadku niewywiązania się z obowiązku wpłacenia przez Nabywcę ceny wynikającej z Oferty zaakceptowanej przez Dostawcę, w terminie wyżej określonym w ust. 3, Dostawca jest upoważniony do odstąpienia od przedmiotowej umowy sprzedaży oraz zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu/Pakietu pojazdów z Uczestnikiem, który złożył drugą co do wysokości Ofertę zakupu.
5. W przypadku rezygnacji drugiego Uczestnika z zawarcia umowy sprzedaży Pojazdu/Pakietu pojazdów, umowa sprzedaży może zostać zawarta z Uczestnikiem, który złożył trzecią co do wysokości Ofertę zakupu, z zastrzeżeniem, że w Aukcji internetowej wzięło udział więcej niż 2 Uczestników. Po odrzuceniu propozycji przez drugiego (jeżeli w Aukcji internetowej wzięło udział 2 Uczestników) lub trzeciego Uczestnika (jeżeli w Aukcji internetowej wzięło udział więcej niż 2 Uczestników) Aukcję internetową uważa się za nierozstrzygniętą. O złożeniu propozycji zawarcia umowy sprzedaży drugiemu lub trzeciemu Uczestnikowi decyduje Dostawca. Oferta Dostawcy jest przekazywana drugiemu lub trzeciemu Uczestnikowi w formie wiadomości elektronicznej na adres mail Uczestnika podany w Formularzu rejestracyjnym, w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych od dnia zakończenia Aukcji internetowej.
6. Pojazd, będący przedmiotem aukcji powinien zostać odebrany w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Nabywcę od CAR ARENA drogą mailową informacji o możliwości skontaktowania się z Dostawcą w celu odbioru pojazdu. Termin wyznaczony przez Dostawcę nie może przekraczać 14 dni od dnia, w którym Dostawca potwierdził CAR ARENA zapłatę za pojazd. Nieodebranie przez Nabywcę pojazdu w wyznaczonym terminie, niezależnie od powodu, skutkować będzie naliczeniem Nabywcy opłat parkingowych zgodnie z cennikiem zawartym w niniejszym Regulaminie.
7. W przypadku przekroczenia terminu odbioru pojazdu przez Nabywcę każdorazowo naliczona zostanie przez CAR ARENA opłata za przechowanie zakupionego pojazdu należna od Nabywcy, za każdą rozpoczętą dobę po ostatecznej dacie odbioru zgodnie z obowiązującym cennikiem CAR ARENA, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
8. W przypadku, gdy Nabywcą jest podmiot z kraju Unii Europejskiej innego niż Dostawca pojazdu wymagane, dla zawarcia umowy sprzedaży, jest złożenie oświadczenia, że nabywany na aukcji pojazd zostanie wywieziony z terytorium kraju Dostawcy, odpowiadającego treści załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu.
9. W przypadku, gdy Nabywca jest podmiot spoza obszaru Unii Europejskiej wymagane, dla zawarcia umowy sprzedaży, jest złożenie przez niego kaucji w wysokości należnego podatku VAT. Depozyt jest natychmiast zwracany po otrzymaniu przez Dostawcę wypełnionej i potwierdzonej przez urząd celny kraju członkowskiego Unii Europejskiej oraz przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego w kraju Dostawcy na język urzędowy kraju Dostawcy deklaracji wywozowej.
10. W przypadku rażących niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a Ekspertyzą techniczną  niezależnego rzeczoznawcy (rozumianych jako różnica przekraczająca 2000,00 zł netto) Nabywcy przysługuje możliwość zgłoszenia reklamacji z jednoczesnym odstąpieniem od nabycia pojazdu, najpóźniej w momencie podpisania protokołu wydania pojazdu. Reklamacja musi być sporządzona poprzez dedykowany system Dostawcy dostępny na stronie:http://www.masterlease.pl/leasing/obsluga_klienta/reklamacje. Reklamacje będą rozpatrywane przez Dostawcę nie później niż w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia podpisania protokołu wydania pojazdu. Reklamacje nie będą przyjmowane i nie będą rozpatrywane po odbiorze pojazdu z miejsca postoju. Reklamacje nie będą brane pod uwagę, jeżeli dotyczą takich elementów pojazdów i maszyn jak: akumulator, układu klimatyzacji, zaśniedziałe tarcze hamulcowe oraz wszelkie inne usterki spowodowane długotrwałym postojem oraz wycofaniem pojazdu z użytkowania. Odbiór pojazdu przez Nabywcę jest jednoznacznie  potwierdzeniem zgodności stanu rzeczywistego z ekspertyzą techniczną pojazdu i odbiorem pojazdu bez uwag. CAR ARENA i Dostawca nie biorą odpowiedzialności za poniesione przez Nabywcę koszty logistyczne odbioru pojazdu ani inne utracone korzyści.
11. Ekspertyza techniczna wykonywana jest przez niezależnych rzeczoznawców, którzy wykonują Ekspertyzę biorą pod uwagę sporządzony przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów „Przewodnik Zwrotu Pojazdów”, który uwzględnia stan pojazdu, wynikający z codziennej normatywnej eksploatacji pojazdów jako dopuszczalny. Uszkodzenia tego typu nie będą uwzględniane przy zgłaszanych reklamacjach.
12. Naliczanie opłat parkingowych:


1.    nieodebranie pojazdu w terminie 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Dostawcę możliwości jego odbioru, powoduje naliczenie opłat parkingowych w wysokości 10,00 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę  przechowywania każdego pojazdu.
2.    uiszczenie opłaty warunkuje odbiór pojazdu. Koszty opłaty pokrywa Nabywca pojazdów.


13. W przypadku gdy Kupującym jest podmiot, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121 z późniejszymi zmianami), nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, zawartej na podstawie przepisów Regulaminu, zgodnie z art. 38 pkt. 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827).
14. Dostawca zobowiązuje się, że od momentu wykonania Ekspertyzy technicznej, Pojazd pozostanie w stanie niezmienionym aż do dnia jego odebrania przez Nabywcę, zgodnie z postanowieniami Regulaminu aukcji. W przypadku naruszenia tego zobowiązania przez Dostawcę, CAR ARENA ma prawo do wycofania pojazdu z aukcji do dnia jego odebrania przez Nabywcę, a Dostawca niezależnie od wyników aukcji ponosi koszty wykonanego opisu aukcyjnego i Ekspertyzy technicznej, powiększone o dodatkową opłatę administracyjną w wysokości 300 zł netto, płatną na rzecz CAR ARENA. Pojazd może być ponownie sprzedany na aukcji ale z nowym opisem i Ekspertyzą techniczną, odzwierciedlającą rzeczywisty stan pojazdu.
15. Wycofanie pojazdu z aukcji, w trybie opisanym w ust. 14, powoduje skutek w postaci odstąpienia przez Dostawcę od umowy zawartej z Nabywcą. CAR ARENA nie ponosi odpowiedzialnością za spełnienie roszczeń Nabywcy, związanych z odstąpieniem od umowy zawartej z Dostawcą.
16. W przypadku dochodzenia przez Nabywcę od CAR ARENA roszczeń związanych z odstąpieniem od umowy, o jakim mowa w ust. 15, Dostawca zobowiązuje się przystąpić do postępowania prowadzonego w tym zakresie na miejsce CAR ARENA oraz do spełnienia roszczenia dochodzonego od CAR ARENA przez Nabywcę, jeżeli roszczenie to będzie zasadne.

17. Dostawca ponosi koszt polisy OC sprzedanego pojazdu jedynie do czasu zapłaty za towar przez nowego właściciela. W momencie zapłaty za samochód staje się on własnością nowego Nabywcy, a wszelkie zobowiązania wynikające z kontynuowania OC obciążają kupującego. To, że samochód zostanie z różnych przyczyn odebrany w terminie późniejszym nie oznacza, że Dostawca jest zobligowana do kontynuowania polisy OC auta.

18. W momencie odbioru pojazdu Nabywca podpisuje wypowiedzenie polisy OC, które przekazane zostanie Dostawcy. Wzór wypowiedzenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Data wypowiedzenie polisy OC nie może być dłuższa niż dwa dni od daty odbioru pojazdu. W przypadku dokonania pomiędzy Dostawcą a Nabywcą innego terminu wypowiedzenia polisy OC, konieczne będzie wyrażenie przez Dostawcę zgody na powyższy dłuższy termin i to w formie pisemnej. Wzór takiego porozumienia stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. Nabywca zobowiązuje się pozostawać jedynym właścicielem nabytego pojazdu przez cały okres wypowiedzenia. Naruszenie przez Nabywcę Regulaminu w powyższym zakresie skutkować będzie poniesieniem przez niego wszelkich konsekwencji prawnych, a nadto może być przyczyną wykluczenia Nabywcy z możliwości uczestniczenia w innych aukcjach organizowanych przez CAR ARENA. Powyższe zapisy Regulaminu mogą być modyfikowane co do terminu wypowiedzenia polisy OC w szczegółowych warunkach aukcji.
UCZESTNICY AUKCJI
§ 6

1. Warunkiem dopuszczenia Kupującego do uczestnictwa w aukcji jest rejestracja na portalu poprzez witrynę internetową www.cararena.pl. Rejestracji może dokonać osoba prywatna posiadająca numer PESEL oraz podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje dane do logowania w postaci loginu i hasła.Przed aktywowaniem konta i tym samym przyznaniem Kupującemu możliwości udziału w aukcjach na stronie internetowej www.cararena.pl następuje weryfikacja:

a) polegająca na sprawdzeniu prawidłowości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, z Krajowym Rejestrem Sądowym, Bazą Internetową Regon oraz czy Kupujący figuruje w bazie czynnych płatników VAT Ministerstwa Finansów;

b) sprawdzeniu zgodności danych Kupującego zawartych w formularzu rejestracyjnym z danymi z przelewu weryfikacyjnego w postaci kaucji weryfikacyjnej w kwocie 1 zł brutto, wykonanego przez Kupującego na rachunek bankowy wskazany przez CAR ARENA. Wpłata kaucji weryfikacyjnej zostanie w całości zwrócona Kupującemu na rachunek bankowy, z którego została dokonana w terminie do 14 dni roboczych od momentu wpływu środków na rachunek CAR ARENA. Weryfikacja danych Kupującego i aktywacja konta nastąpi maksymalnie w ciągu 24 godzin (dotyczy dni roboczych) od daty zaksięgowania kaucji weryfikacyjnej na koncie CAR ARENA.  W przypadku kiedy przelew weryfikacyjny zostanie wykonany z innego konta, nie będącego własnością Kupującego – weryfikacja nie przebiegnie pomyślnie i konto nie zostanie aktywowane. O fakcie aktywacji bądź odmowy aktywacji Kupujący zostanie poinformowany e-mailem na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.

2. W przypadku, kiedy konto rejestruje Kupujący mający zarejestrowaną działalność gospodarczą poza terytorium Polski, w celu weryfikacji wymagane jest przesłanie na adres e-mail rejestracja@cararena.pl dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.

3. Poprzez zamieszczenie danych w formularzu zgłoszeniowym, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celu weryfikacji danych Kupującego, zawierania umów sprzedaży Pojazdów, wykonania zawartych umów sprzedaży oraz przekazania danych zewnętrznym instytucjom w celu możliwości uzyskania na zlecenie Kupującego  dodatkowych możliwości finansowania  lub ubezpieczenia pojazdów,  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Każdorazowo, w przypadku zmiany danych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym Kupujący zobowiązany jest do ich bezzwłocznej aktualizacji.

4. Kupujący nie może udostępniać konta osobom trzecim. W przypadku udzielenia dostępu do konta osobie trzeciej, która nie posiada uprawnień do składnia oświadczeń woli w imieniu Kupującego, CAR ARENA nie ponosi za to odpowiedzialności i jest uprawniony do uchylenia rejestracji, oraz pełnego egzekwowania swoich praw zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Jednocześnie wszystkie oferty złożone przez nieupoważnione osoby są wiążące dla Kupującego, co oznacza, iż Kupujący przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za oferty złożone za pośrednictwem swojego konta przez podmioty nieuprawnione.

5. W przypadku, gdy Kupującym jest podmiot, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dziennik ustaw z 2014 roku, poz. 121, j.t. z późn. zmianami), może on uczestniczyć w Aukcji  fizycznie, tzn. poprzez podejmowanie wszelkich niezbędnych dla uczestnictwa w Aukcji czynności, będąc fizycznie obecnym w siedzibie CAR ARENA pod adresem ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo i przekazując dyspozycje wykonania takich czynności oddelegowanemu do tego zadania pracownikowi CAR ARENA. Kupujący powinien zawiadomić CAR ARENA o woli fizycznego uczestniczenia w Aukcji najpóźniej w chwili zarejestrowania w CAR ARENA.

6. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w aukcji dla Dostawców jest zawarcie umowy o współpracę, lub  przekazanie zlecenia na wykonanie jednorazowej usługi aukcji. W przypadku podmiotów mających siedzibę poza granicą RP wymagane jest dostarczenie do CAR ARENA tłumaczenia wymaganych w szczegółowych warunkach aukcji dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

7. Uczestnicy aukcji wyrażają zgodę na telefoniczne uzgodnienia i konsultacje z Prowadzącym aukcję w trakcie trwania aukcji, które natychmiast stają się wiążące. W związku z powyższym wszystkie rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane, na co wszystkie strony wyrażają zgodę.

8. Podmiot dopuszczony do aukcji powinien zadbać o odpowiednie umocowanie i prawidłowe pełnomocnictwo dla swojego przedstawiciela. Ewentualne wątpliwości co do umocowania Kupującego, w trosce zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, CAR ARENA będzie rozstrzygał na niekorzyść  Nabywcy lub Kupującego.

9. CAR ARENA może odmówić uczestnictwa w aukcji podmiotom, które wcześniej między innymi nie wywiązały się ze swoich zobowiązań względem CAR ARENA bądź Dostawców, w inny sposób naruszyły Regulamin lub nie przestrzegają bądź naruszają inne ogólnie przyjęte normy zachowania.

10. Uczestnik zobowiązany jest do ponoszenia opłat i prowizji CAR ARENA, zawartych w Cenniku, dotyczących odpowiednich czynności podejmowanych w związku z uczestnictwem w aukcji.ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§ 7


1. Pojazdy  oferowane są na aukcji wg stanu opisanego na portalu www.cararena.pl. Na nabyte pojazdy CAR ARENA nie udziela gwarancji chyba, że postanowienia szczególne stanowią inaczej.
2. Opisy oferowanych pojazdów zamieszczone na portalu CAR ARENA są opracowane przez wykwalifikowanych specjalistów lub rzeczoznawców z zastosowaniem najlepszej ich wiedzy i posiadanych kompetencji. W związku z tym CAR ARENA oraz Dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność tych informacji.
3. Jeżeli CAR ARENA przy jakichkolwiek czynnościach działa poprzez osoby trzecie ponosi odpowiedzialność jedynie za winę w ich wyborze.
4. Uczestnicy aukcji odpowiadają za szkody powstałe w czasie trwania aukcji na zasadach ogólnych.
5. CAR ARENA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia w uczestnictwie w aukcji drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej witryny transakcyjnej, o ile utrudnienia wynikały z przyczyn technicznych, na które CAR ARENA nie miał wpływu.
6. Uczestnicy aukcji przyjmują do wiadomości, że prawidłowe działanie internetowej witryny transakcyjnej wymaga zainstalowania przez użytkownika odpowiedniej przeglądarki internetowej. Minimalne wymogi w tym zakresie będą podawane w panelu do logowania. CAR ARENA nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku korzystania przez uczestnika aukcji z przeglądarki internetowej innej niż zalecana przez CAR ARENA.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8


1. Wszelkie zawiadomienia dokonywane będą na adresy stron uwidocznione we wniosku rejestracyjnym, o którym mowa w § 6 ust.1. Korespondencję wysłaną na adresy stron uwidocznione w ww. dokumencie albo w zawiadomieniu o ich zmianie uważa się za doręczoną.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania zmian danych go dotyczących, uwidocznionych we wniosku o rejestrację.
3. CAR ARENA zastrzega sobie prawo zmiany warunków funkcjonowania i uczestnictwa w aukcji w razie zmiany regulacji prawnych dotyczących tej działalności.
4. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Niniejszy regulamin oraz zawarte w oparciu o niego umowy poddane zostają w całości pod właściwość prawa polskiego.
5. Wszelkie spory wynikłe z działalności CAR ARENA rozstrzygane będą przez właściwe rzeczowo sądy powszechne w Poznaniu.
6. Bezskuteczność lub nieważność jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu, które zachowują moc prawną.
7. CAR ARENA może być Dostawcą pojazdów, będących przedmiotem aukcji. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.
8. Opłaty i prowizje CAR ARENA zawarte są w Cenniku, który stanowi integralną część Regulaminu. CAR ARENA zastrzega sobie prawo zmiany Cennika. Uczestników wiąże Cennik obowiązujący na dzień przed terminem rozpoczęcia aukcji.CENNIK
OPŁATY I PROWIZJE CAR ARENA
Obowiązuje od 20.04.2018 r.

 I. Opłaty i prowizje CAR ARENA

Opłata za przyjęcie wniosku rejestracyjnego (rocznie)0 PLN
Opłata za wstawienie pojazdu na aukcję internetową (każdorazowo)0 PLN

 

Opłata aukcyjna od Nabywcy w zależności od ceny netto sprzedaży pojazdu:

Opłata aukcyjna od Nabywcy               3% netto

Minimalna wartość opłaty aukcyjnej wynosi 500 zł netto chyba, że szczegółowe warunki aukcji określają wysokość opłaty w sposób odmienny.

 

Opłata aukcyjna netto od Nabywcy w przypadku niedojścia transakcji do skutku z winy Kupującego2000 PLN
Opłata aukcyjna netto od Nabywcy w przypadku braku możliwości realizacji transakcji z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy 0 PLN


II. Usługi dostępne w siedzibie CAR ARENA

Mycie samochodu (netto): 
zewnątrz 30 PLN
wnętrze (standard) 30 PLN
wnętrze (pranie tapicerki i inne – cena za 1 rbh)150 PLN
Załadunek i rozładunek pojazdu przy użyciu wózka widłowego            200 PLN
Parkowanie (za 1 dzień – parking strzeżony)10 PLN
  
Transport pojazdu - w zależności od ilości aut, terminu oraz trasy 
Tankowanie pojazdu - zwrot kosztów paliwa (brutto) plus 50 PLN Załącznik nr 2 do REGULAMINU AUKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ CAR ARENA

                              , dnia                    2018 roku


OŚWIADCZENIE
    Działając w imieniu                           (dane identyfikujące                        , adres                       ), niniejszym oświadczam, że:
1.    uczestniczę w aukcji organizowanej przez Carport Sp. o. o. dot. pojazdu                                 , którego Dostawcą jest                                  ;
2.    pozostaję podmiotem z państwa członkowskiego Unii Europejskiego innego niż państwo ww. Dostawcy;
3.    oświadczam, że nabyty przeze mnie na aukcji pojazd                        , którego Dostawcą jest                           , zostanie wywieziony przeze mnie z państwa Dostawcy.


Podpis
                                       

Załącznik nr 3 do REGULAMINU AUKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ CAR ARENA

 

WYPOWIEDZENIE POLISY OC

 

Oświadczam, że jako Nabywca pojazdu o numerze rejestracyjnym                   , zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DU 2018 poz. 473 t.j.), wypowiadam z dniem                  umowę ubezpieczenia OC o numerze                   zawartą przez zbywcę pojazdu.*

 

Oświadczam również, że do ww. dnia będę jedynym właścicielem pojazdu.

 

                                                                                                                                                   

Miejscowość i data                                                                                 Podpis

 

*Data wypowiedzenia nie może przekraczać dwóch dni od daty odbioru pojazdu chyba, że Strony zgodnie zadecydują inaczej.

 

Załącznik nr 4 do REGULAMINU AUKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ CAR ARENA

 

Potwierdzenie uzgodnienia terminu

 

Nabywca oświadcza, że nabył od Dostawcy na aukcji pojazd o numerze rejestracyjnym                   .

 

Strony zgodnie ustalają, że wypowiedzenie przez Nabywcę umowy ubezpieczenia OC o numerze                   , zawartej przez Dostawcę (Zbywcę pojazdu), nastąpi z dniem                   .

 

Nabywca do dnia wypowiedzenia będzie jedynym właścicielem tego pojazdu.

 

 

Miejscowość i data                                       

 

Podpis Dostawcy                                          

 

Podpis Nabywcy                                           

 

Najczęściej nagradzany portal aukcyjny w Polsce

123
456
7