Wszystkie aukcje pojazdów dostępne w starym widoku CAR ARENA Idź do starego widoku

x

Regulamin programu „Kupon rabatowy za polecenie” organizowanego przez CAR ARENA

Regulamin programu „Kupon rabatowy za polecenie” organizowanego przez

CAR ARENA

 

1. Definicje

Regulamin        - oznacza niniejszy regulamin, obowiązujący od dnia 10.05.2018r. do odwołania.

Strony              - oznacza Organizatora, Użytkownika i Uczestnika.

Organizator       -  CAR ARENA oznacza spółkę CARPORT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281433, NIP:777-29-76-791, tel.:61 8 901 901, e-mail: bok@cararena.pl prowadzącą działalność między innymi w zakresie zakupu oraz sprzedaży pojazdów samochodowych, gdzie spółka Carport Sp. z o.o. pośredniczy w sprzedaży pojazdów oferowanych przez Dostawców. Carport Sp. z o.o. zbiera oferty kupna pojazdów, przedstawionych na portalu internetowym www.cararena.pl.

Uczestnik          - wyłącznie osoba prawna bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (D.U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.), która dokonała prawidłowej rejestracji, została zaakceptowana przez CAR ARENA po dokonaniu weryfikacji i nabywa pojazdy na aukcjach oraz poleca firmę CAR ARENA wśród swoich kontrahentów.

Użytkownik   - wyłącznie osoba prawna bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (D.U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.), która dokonuje pełnej rejestracji na stronie internetowej www.cararena.pl od dnia 10.05.18 r. wskazując w zakładce „Zarejestruj się” i w polu „Firma/osoba” polecającego Uczestnika, oraz dokona zakupu pojazdu na aukcjach organizowanych przez CAR ARENA.

Program           - oznacza Program „Kupon rabatowy za polecenie”wprowadzony przez Organizatora, mający na celu przyznawanie Uczestnikom Programu Kuponów rabatowych w kwocie 300 zł brutto za każdego nowo zarejestrowanego Użytkownika od dnia 10.05.18, który podczas rejestracji na stronie www.cararena.pl w zakładce „Zarejestruj się” i w polu „Firma/osoba wskazał Uczestnika, oraz dokonał zakupu pojazdu na aukcjach organizowanych przez CAR ARENA.

Kupon              -oznacza kupon z nadanym unikatowym kodem uprawniający do otrzymania rabatu w kwocie 300 zł brutto, którym Uczestnik Programu może obniżyć opłatę prowizyjną należną CAR ARENA, po zakupie pojazdu na aukcji CAR ARENA.

Strona internetowa – oznacza stronę www.cararena.pl wykorzystywaną przez Organizatora w związku z Programem.

Konto               - konto Uczestnika Programu, na którym gromadzone są m.in. informacje dotyczące zakupionych pojazdów, zrealizowanych i zaległych płatności i za pośrednictwem którego Uczestnik może dokonywać płatności za prowizję należną CAR ARENA.

 

2. Postanowienia ogólne

 

2.1 Program prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu określającego prawa i obowiązki Uczestnika, Użytkownika i Organizatora.

2.2 Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu oraz warunki  uczestnictwa w programie, w tym zasady przyznawania Uczestnikom Kuponów.

2.3 Program jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej www.cararena.pl

2.4 Uczestnictwo w programie jest nieodpłatne.

2.5 Program rozpoczyna się  z dniem 10.05.2018r.

2.6 Program dot. wszystkich aukcji na portalu www.cararena.pl – zarówno pojazdów osobowych, jak i dostawczych, ciężarowych, sprzętu specjalistycznego, itp.

 

3. Uczestnicy programu

3.1 Uczestnik przystępuje do uczestnictwa w Programie w chwili rejestracji na portalu cararena.pl.

3.2 Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Programu na osoby trzecie. Uczestnik bierze udział w Programie osobiście. Uczestnik może działać za pośrednictwem swego pełnomocnika.

3.3 W przypadku, gdy Organizator poweźmie podejrzenia, co do naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, może on wszcząć postępowanie wyjaśniające, a ponadto uniemożliwić Uczestnikowi dalsze przyznawanie Kuponów. Organizator o powyższym musi zawiadomić Uczestnika Programu. Organizator musi także zawiadomić Uczestnika o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i jego rezultatach. Postępowanie wyjaśniające może zakończyć się wykluczeniem Uczestnika z dalszego udziału w Programie, jak również odmową przyznania świadczeń związanych z Programem.

 

4. Przyznawanie oraz rozliczanie Kuponów

4.1 Uczestnik, który podczas rejestracji nowego konta przez Użytkownika zostanie wskazany na stronie internetowej Organizatora pod adresem caraarena.pl w zakładce „Zarejestruj się” i w polu „Firma/osoba polecająca” oraz zgłosi się do Organizatora po dokonanym przez Użytkownika zakupie na aukcji CAR ARENA, otrzyma drogą mailową od Organizatora Kupon z unikatowym kodem uprawniający do otrzymania rabatu w wysokości 300 zł brutto od opłaty prowizyjnej należnej CAR ARENA przy kolejnym zakupie dokonanym przez niego na aukcji organizowanej przez CAR ARENA.

4.2 Przyznanie Kuponu nastąpi po weryfikacji zgłoszenia Uczestnika, którego należy dokonać drogą mailową na adres bok@cararena.pl. Weryfikacja nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

4.3 Uczestnik otrzymuje jeden Kupon za każdego Użytkownika, przez którego zostanie wskazany podczas rejestracji. Warunkiem niezbędnym do otrzymania kuponu jest zakup pojazdu przez nowo zarejestrowanego Użytkownika i uiszczenie przez Użytkownika opłaty prowizyjnej należnej CAR ARENA po zakupie pojazdu.

4.4 Rozliczenia Kuponu Uczestnik może dokonać wyłącznie w zakładce PŁATNOŚCI na Koncie Uczestnika wprowadzając unikatowy kod Kuponu. Po wprowadzeniu kodu Kuponu opłata prowizyjna brutto należna CAR ARENA zostanie umniejszona o kwotę 300 zł brutto.

4.5 W przypadku niedojścia transakcji do skutku z winy Użytkownika, Kupon nie zostanie przyznany Uczestnikowi.

4.6 Kupon przyznany Uczestnikowi traci ważność po upływie 6 miesięcy od momentu wydania lub po upływie 6 miesięcy od daty zakończenia programu w przypadku zakończenia programu zgodnie z pkt. 7.

4.7 Nie ma ograniczeń co do ilości Kuponów przyznanych Uczestnikowi poprzez wskazanie Uczestnika przez nowych Użytkowników rejestrujących się na stronie internetowej Organizatora.

 

5. Konto

Przyznane Uczestnikowi Kupony są zapisywane pod loginem Uczestnika programu, na elektronicznym Koncie prowadzonym i zarządzanym przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do informowania Uczestnika o stanie Konta pocztą lub w formie elektronicznej (np. e-mailem, SMS-em bądź informacją umieszczoną na panelu konta użytkownika).

 

6. Zmiana Regulaminu

Organizator z przyczyn takich jak konieczność zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania Programu, a w szczególności w celu zapobiegania nadużyciom, zastrzega sobie prawo do zmiany bądź uzupełnienia  niniejszego regulaminu z zachowaniem co najmniej 30-dniowego terminu powiadomienia.
O zmianach w programie Uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo oraz na stronie internetowej www.cararena.pl

 

7. Zakończenie programu

Program jest wprowadzony na czas nieokreślony. Organizator stosownie do art. 919 § 2 Kodeksu Cywilnego zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu z zachowaniem co najmniej 30-dniowego terminu powiadomienia.

Informacja o zakończeniu Programu wraz z dokładną datą zakończenia zostanie przekazana Uczestnikowi drogą e-mailową oraz umieszczona na stronie www.cararena.pl

 

8. Reklamacje

Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu Uczestnicy mogą zgłaszać do Biura Obsługi Organizatora – na piśmie na adres: ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo lub droga elektroniczną na adres bok@cararena.pl

Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.05.2018r. i jest opublikowany na stronie internetowej Organizatora cararena.pl.

9.2  Ewentualne spory, które mogą powstać między Stronami w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą polubownie. W razie nie dojścia do porozumienia między Stronami spór rozstrzygany będzie przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Organizatora.

9.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9.4 Opłaty i prowizje dotyczące odpowiednich czynności podejmowanych w związku z uczestnictwem w aukcji zawarte są w regulaminie aukcji organizowanych przez CAR ARENA dostępnym na stronie internetowej cararena.pl.

Najczęściej nagradzany portal aukcyjny w Polsce

123
456
7