Wszystkie aukcje pojazdów dostępne w starym widoku CAR ARENA Idź do starego widoku

x

Regulamin programu KUPON RABATOWY NA START

Regulamin programu KUPON RABATOWY NA START

 Obowiązuje od 19.07.19 r.

Czas trwania programu: od 01.03.18 r. do odwołania

Zasady:

1. W programie może wziąć udział Użytkownik, który w okresie od 01.03.18 r. do odwołania zarejestruje się na stronie www.car-port.pl w zakładce „Zarejestruj się” i jego dane zostaną pozytywnie zweryfikowane, dzięki czemu konto zostanie w pełni aktywne. Weryfikacja Użytkownika polega na:

a) sprawdzeniu prawidłowości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, z Krajowym Rejestrem Sądowym, Bazą Internetową Regon oraz czy Kupujący figuruje w bazie czynnych płatników VAT Ministerstwa Finansów;

b) sprawdzeniu zgodności danych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym z danymi z przelewu weryfikacyjnego w postaci kaucji weryfikacyjnej w kwocie 1 zł brutto, wykonanego przez Użytkownika na rachunek bankowy wskazany przez Carport. Wpłata kaucji weryfikacyjnej zostanie w całości zwrócona Użytkownikowi na rachunek bankowy, z którego została dokonana w terminie do 14 dni roboczych od momentu wpływu środków na rachunek Carport. Weryfikacja danych Użytkownika i aktywacja konta nastąpi maksymalnie w ciągu 24 godzin (dotyczy dni roboczych) od daty zaksięgowania kaucji weryfikacyjnej na koncie Carport. W przypadku kiedy przelew weryfikacyjny zostanie wykonany z innego konta, nie będącego własnością Użytkownika – weryfikacja nie przebiegnie pomyślnie i konto nie zostanie aktywowane. O fakcie aktywacji bądź odmowy aktywacji Kupujący zostanie poinformowany e-mailem na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.

2. W przypadku kiedy konto rejestruje Użytkownik mający zarejestrowaną działalność gospodarczą poza terytorium Polski w celu weryfikacji wymagane jest przesłanie na adres e-mail rejestracja@car-port.pl dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przetłumaczonych na język Polski przez tłumacza przysięgłego.

3. Od momentu uruchomienia programu tj. od dnia 01.03.18r. do odwołania, Użytkownik który dokona pełnej rejestracji na portalu www.car-port.pl, w e-mailu potwierdzającym pełną aktywację konta otrzyma kupon rabatowy o wartości 300 pln brutto z nadanym unikatowym kodem, umniejszający prowizję należną Carport Sp. z o.o. za nabyty na aukcjach pojazd.

4. Program dotyczy wszystkich aukcji wystawionych na www.car-port.pl zarówno pojazdów osobowych jak i dostawczych, ciężarowych, sprzętu specjalistycznego itp.

5. W programie „Kupon rabatowy na start” Użytkownik może wziąć udział jednorazowo i zrealizować kupon rabatowy w terminie najpóźniej do jednego miesiąca od dnia pełnej aktywacji konta.

6. Rozliczenia kuponu Użytkownik może dokonać wyłącznie w zakładce PŁATNOŚCI (okienko nr 1 „Wykorzystaj kupon rabatowy”) na koncie Użytkownika wprowadzając unikatowy kod kuponu. Po wprowadzeniu kodu kuponu opłata prowizyjna brutto należna CAR-PORT zostanie umniejszona o kwotę 300 zł brutto.

7. Organizator nie będzie przyjmował wielokrotnych rejestracji tej samej osoby, jako Uczestnika Programu.

8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Programu na osoby trzecie. Uczestnik bierze udział w Programie osobiście. Uczestnik może działać za pośrednictwem swego pełnomocnika.

9. Użytkownik na bieżąco będzie informowany za pomocą komunikatora na stronie www.car-port.pl oraz drogą e-mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym) o aukcjach internetowych prowadzonych aktualnie przez Carport sp. z o.o.  

10. CAR-PORT zgodnie z art. 919 par. 2 Kodeksu Cywilnego zastrzega sobie prawo zakończenia programu z uprzednim 30-dniowym powiadomieniem. Powiadomienie o zakooczeniu programu określad będzie datę zakooczenia programu i dokonane zostanie za pomocą strony internetowej www.car-port.pl.

11. Dokonując rejestracji na stronie internetowej www.car-port.pl oraz zgłaszając dokonanie rejestracji do CAR-PORT Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (D.U. z 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

12. Pozostałe opłaty, prowizje i zakres dotyczący odpowiednich czynności podejmowanych w związku z uczestnictwem w aukcji zawarte są w regulaminie aukcji organizowanych przez CAR-PORT dostępnym na stronie internetowej www.car-port.pl.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Najczęściej nagradzany portal aukcyjny w Polsce

123
456
7