Wszystkie aukcje pojazdów dostępne w starym widoku CAR ARENA Idź do starego widoku

x

Regulamin aukcji CAR-PORT EUROPE

REGULAMIN AUKCJI CARPORT EUROPE

§ 1

Ilekroć w treści Regulaminu zostaną użyte pojęcia wskazane poniżej, przyjmują one znaczenie nadane im w tym punkcie.

 1. „Carport”, oznacza spółkę CARPORT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281433, NIP: 777-29-76-791, tel.:61 8 901 901, e-mail: bok@car-port.pl prowadzącą działalność między innymi w zakresie zakupu oraz sprzedaży pojazdów samochodowych, gdzie spółka Carport Sp. z o.o. pośredniczy w sprzedaży pojazdów oferowanych przez Dostawców. Carport Sp. z o.o. zbiera oferty kupna pojazdów, przedstawionych na portalu internetowym www.car-port.pl.
 2. „Prowadzący aukcję” to osoba nadzorująca z ramienia Carport proces zbierania ofert i dalsze czynności określone w niniejszym Regulaminie
 3. "Kupujący" to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonała prawidłowej rejestracji, została zaakceptowana przez Carport po dokonaniu weryfikacji i uczestniczy w aukcji celem nabycia pojazdów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. „Dostawca” to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła umowę współpracy z Carport i wystawia swoje pojazdy do sprzedaży poprzez aukcję na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. „Nabywca” to Kupujący, którego Oferowana Cena Zakupu została zaakceptowana przez Dostawcę i który tym samym jest stroną umowy sprzedaży.
 6. „Uczestnicy” to „Kupujący” i „Dostawcy” biorący udział w aukcji.
 7. "Pojazd" oznacza nowy lub używany pojazd, stanowiący własność Dostawcy, który jest oferowany przez Dostawcę do sprzedaży, za pośrednictwem Carport.
 8. „Szczegółowe warunki aukcji” to określane każdorazowo warunki uczestnictwa i aukcji które spełniać i zaakceptować zobowiązani są Uczestnicy aukcji.
 9. "Aukcja” oznacza procedurę zbierania przez Carport ofert składanych na zakup pojazdów przez Kupujących, opisaną w niniejszym Regulaminie.
 10. "Cena Minimalna" oznacza ustaloną przez Dostawcę najniższą cenę, za jaką Dostawca zgadza się sprzedać Pojazd wystawiany przez Carport na portalu internetowym www.car-port.pl., która nie musi być podana do wiadomości Kupujących zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu i której osiągnięcie stanowić będzie podstawę zawarcia umowy sprzedaży.
 11. "Cena Wywoławcza" oznacza ustaloną przez Carport i zaakceptowaną przez Dostawcę cenę, od jakiej rozpoczyna się aukcja Pojazdu wystawianego przez Carport na portalu internetowym www.car-port.pl, przy czym „Cena Wywoławcza” może różnić się od „Ceny Minimalnej”.
 12. "Oferowana Cena Zakupu" to najwyższa cena zaoferowana przez któregokolwiek z Kupujących uczestniczących w aukcji na zakup Pojazdu w czasie trwania aukcji.
 13. Aukcja z opcją Kup Teraz - aukcja, w której Uczestnik poprzez wybranie opcji Kup Teraz ma możliwość natychmiastowego zarezerwowania pojazdu i wstrzymania dalszej publikacji wybranego pojazdu. Opcja Kup Teraz nie gwarantuje ostatecznego zakupu pojazdu. Zakup pojazdu następuje po zgodzie Dostawcy na sprzedaż pojazdu.
 14. „Czas trwania aukcji” - oznaczony na portalu okres trwania aukcji, nie obejmujący ewentualnych dogrywek..
 15. "Regulamin" – niniejszy regulamin.

 

PRZEPISY OGÓLNE

§ 2

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w aukcji internetowej organizowanej i prowadzonej przez Carport. Osoba biorąca udział w aukcji jako Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin logując się za pomocą indywidualnego przyznanego przez Carport loginu na stronie internetowej www.car-port.pl. Osoba biorąca udział w aukcji jako Dostawca akceptuje niniejszy Regulamin poprzez zawarcie umowy o współpracy z Carport, lub przesłanie zlecenia na wykonanie jednostkowej usługi aukcyjnej.
 2. Z Regulaminem aukcji można zapoznać się w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej www.car-port.pl.
 3. Carport nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych pojazdów, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w Regulaminie.
 4. W czasie trwania aukcji zakazane jest zawieranie jakichkolwiek porozumień mogących mieć wpływ na prawidłowość jej przebiegu. W przypadku nie zastosowania się do ww. wymogów Carport zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub pozbawienia prawa Kupującego do uczestnictwa w aukcjach.
 5. Prowadzący aukcję rozstrzyga bieżące spory w trakcie trwania aukcji i wydaje interpretacje niniejszego Regulaminu. Na decyzje Prowadzącego aukcję przysługuje reklamacja. Reklamacja powinna być zgłoszona do Carport za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@car-port.pl w terminie dwóch godzin po zakończeniu aukcji. Reklamacje zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dot. danej aukcji rozpatrzone będą w pierwszym dniu roboczym po dacie zakończenia aukcji, której reklamacja dotyczy. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Uczestnikom na adres poczty elektronicznej z której wpłynęła reklamacja.
 6. Daty i godziny otwarcia aukcji oraz dane identyfikacyjne i dane kontaktowe (nazwa, organ w którym zarejestrowano działalność, numer rejestru, numer telefoniczny, adres poczty elektronicznej, adres siedziby oraz adres do korespondencji i składania reklamacji) podawane są na stronie internetowej www.car-port.pl oraz przekazywane są Uczestnikom w formie elektronicznej.

 

PRZEDMIOT AUKCJI

§ 3

 1. Przedmiotem aukcji mogą być pojazdy, które zostały dopuszczone do aukcji przez Carport. Carport dopuszcza pojazdy według własnego uznania kierując się dobrem uczestników aukcji i starając się zapewnić jak najlepsze warunki funkcjonowania i przeprowadzania aukcji.
 2. Dostawca pojazdu oświadcza, że jest właścicielem i jest uprawniony do dysponowania pojazdem oraz, że pojazd nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. Dostawca oświadcza ponadto, że pojazd zgłoszony na aukcji nie ma wad prawnych ani nie jest obciążony roszczeniami osób trzecich, a nadto nie toczy się żadne postępowanie przedmiotem, którego jest dostarczany pojazd.
 3. Za prawidłowość i prawdziwość przekazanych dokumentów dotyczących pojazdu odpowiada Dostawca pojazdu.
 4. Carport może wykluczyć pojazd z aukcji, jeśli poweźmie jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości i prawdziwości otrzymanych dokumentów lub stwierdzi jakiekolwiek odstępstwa pomiędzy tymi dokumentami a aktualnym stanem faktycznym.
 5. Carport może dopuścić do aukcji inne przedmioty poza pojazdami, wówczas odpowiednie zapisy stosuje się wobec tych przedmiotów.

 

AUKCJA

§ 4

 1. Prowadzący aukcję upublicznia na portalu internetowym www.car-port.pl i/lub www.cararena.pl listę pojazdów, podaje cenę wywoławczą oraz wskazuje czas trwania aukcji jak i inne wymagane warunki aukcji (Szczegółowe warunki aukcji). Cena wywoławcza może być mniejsza od Ceny Minimalnej, oczekiwanej przez Dostawcę pojazdu. Aukcja rozpoczyna się w dniu i godzinie wskazanej w Szczegółowych warunkach aukcji.Czas trwania aukcji nie obejmuje ewentualnych dogrywek. Złożenie przez Kupującego oferty zakupu pojazdu, korzystniejszej od dotychczas złożonych, na 30 sekund przed zakończeniem planowanego czasu trwania aukcji, rozpoczyna dogrywkę, trwającą 30 sekund, w toku której Kupujący mogą przedstawiać oferty zakupu pojazdu. Każda nowa oferta zakupu pojazdu, korzystniejsza od ofert już złożonych powoduje uruchomienie kolejnej dogrywki, trwającej 30 sekund, w toku której Kupujący mogą przedstawiać oferty zakupu pojazdu. Aukcja kończy się wraz z zakończeniem dogrywki, w toku której nie złożono oferty zakupu pojazdu, powodującej rozpoczęcie kolejnej dogrywki.

 2. Cena Minimalna może nie zostać ujawniona.
 3. Zakończenie aukcji następuje po upływie oznaczonego czasu jej trwania, oraz czasu trwania ewentualnych dogrywek.W razie złożenia przez różnych uczestników aukcji więcej niż jednej oferty zawierającej taką sama oferowaną cenę zakupu pojazdu, o pierwszeństwie decyduje kolejność złożenia ofert tj. wygrywa oferta złożona wcześniej.

 4. Po zakończeniu aukcji Carport skontaktuje się z Dostawcą i zaproponuje przeprowadzenie transakcji za kwotę wskazaną w najwyższej Oferowanej Cenie Zakupu. Dostawca zobowiązany jest podjąć decyzję w ciągu 3 dni roboczych. Jeżeli Dostawca wyrazi zgodę na zaoferowaną cenę, Kupujący nabywa pojazd. O decyzji Dostawcy, Carport poinformuje Kupującego drogą e-mailową, na wskazany adres e-mail w formularzu rejestracyjnym przez Kupującego, najpóźniej 1 dzień roboczy po otrzymaniu decyzji od Dostawcy. W przypadku niepodjęcia przez Dostawcę decyzji co do zawarcia transakcji w terminie 3 dni roboczych, Carport poinformuje o tym Kupującego drogą e-mailową. Po otrzymaniu powyższej informacji Kupujący przestaje być związany swoją ofertą kupna, a ewentualne zawarcie transakcji za kwotę wskazaną w Oferowanej Cenie Zakupu może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron – Dostawcy i Kupującego. W takiej sytuacji żadna ze Stron nie jest jednak zobligowana do zawarcia transakcji.

 5. Okres między zakończeniem aukcji a otrzymaniem przez Kupującego w sposób wskazany w ust. 4 powyżej, informacji o przyjęciu przez Dostawcę Oferowanej Ceny Zakupu nie może przekroczyć 4 dni roboczych. Kupujący jest związany złożoną w drodze aukcji Oferowaną Ceną Zakupu przez okres 4 dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 6. Carport jest uprawniony do wstrzymania czynności wskazanych w pkt. 4 w przypadku, gdy Kupujący lub Dostawca posiadają nieuregulowane należności względem Carport.
 7. Kupujący zgłaszają swoje propozycje cenowe za pomocą panelu transakcyjnego na witrynie internetowej www.car-port.pl. O wysokości postąpienia w danej aukcji decyduje Prowadzący aukcję. Dostawca nie może uczestniczyć w aukcji pojazdu, który sam wstawił na aukcję. Złamanie tego zakazu skutkować będzie nałożeniem na Dostawcę będącego jednocześnie Nabywcą, kary finansowej w wysokości 2.000,00 zł netto.
 8. Złożenie najwyższej Oferowanej Ceny Zakupu nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w przypadku akceptacji Oferowanej Ceny Zakupu przez Dostawcę. Carport może wycofać pojazd z aukcji bez podania przyczyny. Aukcja może zakończyć się (może zostać zamknięta) bez wyboru jakiejkolwiek oferty.
 9. W przypadku wątpliwości co do przebiegu i zakończenia danej aukcji Prowadzący aukcję może zadecydować o jej unieważnieniu, a następnie powtórzeniu od samego początku lub od jej określonego i nie budzącego wątpliwości momentu.
 10. Carport udostępni wszystkim uczestnikom aukcji równy dostęp do informacji dotyczących Pojazdu.
 11. Złożenie oferty cenowej przez Kupującego jest równoznaczne z zaakceptowaniem stanu technicznego oraz wizualnego Pojazdu. Kupujący oświadcza, że nie wnosi co do stanu technicznego oraz wizualnego żadnych zastrzeżeń i nie będzie w stosunku do Carport oraz Dostawcy wnosił jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Carport i Dostawca wyłączają swą odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Kupującego.
 12. Warunki przeprowadzanej aukcji mogą być zmienione przez Carport. Aukcja Pojazdu nie może być jednak odwołana przez Carport po jej rozpoczęciu, a przed jej zakończeniem.

 

ZAPŁATA I ODBIÓR POJAZDU

§ 5

 1. W momencie akceptacji najwyższej Oferowanej Ceny Zakupu przez Dostawcę i otrzymania przez Nabywcę informacji o powyższym, wszystkie płatności Nabywcy względem Dostawcy stają się wymagalne. Prawo własności pojazdu przechodzi na Nabywcę po zapłaceniu całości ceny wynikającej z umowy kupna sprzedaży lub z faktury VAT (umowa sprzedaży za zastrzeżeniem prawa własności pojazdu). Nabywca nabywa pojazd na własne ryzyko.
 2. Nabywca po przyjęciu jego oferty przez Dostawcę jest zobowiązany na podstawie pisemnego (także e-mailem lub faxem) powiadomienia otrzymanego od Carport do zapłaty na rzecz Carport opłaty za pojazd w wartości brutto wraz z podatkiem akcyzowym w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania od Carport faktury proforma. Po opłacie w/w faktury proforma Carport, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wystawi Nabywcy fakturę zaliczkową na poczet zakupu pojazdu, która rozliczona zostanie z właściwą fakturą Vat za zakupiony pojazd po jego odbiorze z siedziby Carport.  Wysokość opłaty aukcyjnej oraz wszelkich innych kosztów określona jest w załączniku nr 1 oraz 3 niniejszego Regulaminu. Brak zapłaty za pojazd lub opłaty aukcyjnej oraz wszelkich innych kosztów zawartych w szczegółowych warunkach aukcji uznane zostanie za niedojście do transakcji z winy Nabywcy i spowoduje naliczenie opłaty zgodnie z cennikiem  będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Po dokonaniu opłaty za pojazd na rzecz Carport w ciągu 5 dni roboczych zostanie wystawiona faktura VAT uwzględniająca opłatę aukcją oraz wszelkie inne koszty określone w załączniku nr 3 niniejszego regulaminu.. Po dokonaniu wszelkich płatności Carport rozpocznie procedurę przewozu pojazdu do siedziby Carport, która jest jednocześnie wymaganym punktem odbioru pojazdu. Nabywca wyraża zgodę na stosowanie wobec niego przez Carport faktur elektronicznych.
 3. Jeżeli szczegółowe warunki aukcji nie stanowią inaczej płatności mogą być dokonywane wyłącznie przelewem bankowym. Za moment dokonania zapłaty przyjmuje się wpływ środków na rachunek bankowy Caport. Nabywca zobowiązuje się zapłacić pełną cenę sprzedaży pojazdu w terminie oraz na rachunek bankowy Carport wskazany na dokumencie płatności. Brak zapłaty we wskazanym terminie spowoduje uznanie przez Carport, że nie doszło do transakcji z winy Nabywcy i naliczenie opłat zgodnie z cennikiem będącym załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
 4. Pojazd, będący przedmiotem aukcji powinien zostać odebrany w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Nabywcę od Carport drogą mailową informacji o możliwości odbioru pojazdu. Termin wyznaczony przez Carport nie może przekraczać 14 dni od dnia, w którym Dostawca potwierdził Carport zapłatę za pojazd. Nieodebranie przez Nabywcę pojazdu w wyznaczonym terminie, niezależnie od powodu, skutkować będzie naliczeniem Nabywcy opłat parkingowych zgodnie z cennikiem zawartym w niniejszym Regulaminie.
 5. W przypadku przekroczenia terminu odbioru pojazdu przez Nabywcę każdorazowo naliczona zostanie przez Carport opłata za przechowanie zakupionego pojazdu należna od Nabywcy, za każdą rozpoczętą dobę po ostatecznej dacie odbioru zgodnie z obowiązującym cennikiem Carport, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. W przypadku, gdy Nabywcą jest podmiot z kraju Unii Europejskiej innego niż Polska wymagane, dla zawarcia umowy sprzedaży, jest złożenie oświadczenia, że nabywany na aukcji pojazd zostanie wywieziony z terytorium Polski, odpowiadającego treści załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu.
 7. W przypadku, gdy Nabywca jest podmiot spoza obszaru Unii Europejskiej wymagane, dla zawarcia umowy sprzedaży, jest złożenie przez niego kaucji w wysokości należnego podatku VAT. Depozyt jest natychmiast zwracany po otrzymaniu przez Dostawcę wypełnionej i potwierdzonej przez urząd celny kraju członkowskiego Unii Europejskiej oraz przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego w kraju Dostawcy na język urzędowy kraju Dostawcy deklaracji wywozowej.
 8. W przypadku rażących niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a opisem pojazdu na aukcji (rozumianych jako różnica przekraczająca 5000,00 zł netto) Nabywcy przysługuje możliwość zgłoszenia reklamacji z jednoczesnym odstąpieniem od nabycia pojazdu, najpóźniej w momencie podpisania protokołu wydania pojazdu. Reklamacja musi być sporządzona na piśmie, skierowana na adres Carport (reklamacje@car-port.pl) i dołączona do protokołu wydania jako jego załącznik. W protokole wydania należy umieścić wszelkie informacje na temat przyczyn odstąpienia od nabycia pojazdu. Reklamacje będą rozpatrywane przez Carport nie później niż w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia podpisania protokołu wydania pojazdu. Reklamacje nie będą przyjmowane i nie będą rozpatrywane po odbiorze pojazdu z miejsca postoju. Reklamacje nie będą brane pod uwagę, jeżeli dotyczą takich elementów pojazdów i maszyn jak: akumulator, układu klimatyzacji, zaśniedziałe tarcze hamulcowe oraz wszelkie inne usterki spowodowane długotrwałym postojem oraz wycofaniem pojazdu z użytkowania. Odbiór pojazdu przez Nabywcę jest jednoznacznie potwierdzeniem zgodności stanu rzeczywistego z ekspertyzą techniczną pojazdu i odbiorem pojazdu bez uwag. Carport i Dostawca nie biorą odpowiedzialności za poniesione przez Nabywcę koszty logistyczne odbioru pojazdu ani inne utracone korzyści.
 9. Naliczanie opłat parkingowych:
  1. nieodebranie pojazdu w terminie 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Dostawcę możliwości jego odbioru, powoduje naliczenie opłat parkingowych w wysokości 10,00 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę przechowywania każdego pojazdu.
  2. uiszczenie opłaty warunkuje odbiór pojazdu. Koszty opłaty pokrywa Nabywca pojazdów.
 10. Dostawca zobowiązuje się, że od momentu wstawienia pojazdu przez Carport na aukcję, Pojazd pozostanie w stanie niezmienionym aż do dnia jego odebrania przez Nabywcę, zgodnie z postanowieniami Regulaminu aukcji. W przypadku naruszenia tego zobowiązania przez Dostawcę, Carport ma prawo do wycofania pojazdu z aukcji do dnia jego odebrania przez Nabywcę, a Dostawca niezależnie od wyników aukcji ponosi koszty opłaty administracyjnej w wysokości 500 Euro netto, płatnej na rzecz Carport.
 11. Wycofanie pojazdu z aukcji, w trybie opisanym w ust. 15, powoduje skutek w postaci odstąpienia przez Dostawcę od umowy zawartej z Nabywcą. Carport nie ponosi odpowiedzialnością za spełnienie roszczeń Nabywcy, związanych z odstąpieniem od umowy zawartej z Dostawcą.
 12. W przypadku dochodzenia przez Nabywcę od Carport roszczeń związanych z odstąpieniem od umowy, o jakim mowa w ust. 16, Dostawca zobowiązuje się przystąpić do postępowania prowadzonego w tym zakresie na miejsce Carport oraz do spełnienia roszczenia dochodzonego od Carport przez Nabywcę, jeżeli roszczenie to będzie zasadne.
 13. Biorąc pod uwagę powyższe zapisy § 5 Dostawca przyjmuje do wiadomości, że jedynym możliwym momentem zgłoszenia reklamacji przez Nabywcę jest moment odbioru pojazdu.
 14. Nabywca przyjmuj do wiadomości, ze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązek zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu następuje najpóźniej w dniu zrejestrowania pojazdu. W związku z tym, że pojazdy nie będą rejestrowane w Polsce przez Carport, Nabwyca przyjmuje do wiadomości, że podczas odbioru pojazdu pojazd nie będzie uprawniony do samodzielnego poruszania się po drogach.

 

UCZESTNICY AUKCJI

§ 6

 1. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w aukcji dla Kupujących jest zarejestrowanie w Carport poprzez witrynę internetową www.car-port.pl oraz otrzymanie indywidualnego kodu uczestnika, natomiast dla Dostawców zawarcie umowy o współpracę, lub przekazania zlecenia na wykonanie jednorazowej usługi aukcji. W przypadku podmiotów mających siedzibę poza granicą RP wymagane jest dostarczenie do Carport tłumaczenia wymaganych w szczegółowych warunkach aukcji dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 2. Uczestnicy aukcji wyrażają zgodę na telefoniczne uzgodnienia i konsultacje z Prowadzącym aukcję w trakcie trwania aukcji, które natychmiast stają się wiążące. W związku z powyższym wszystkie rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane, na co wszystkie strony wyrażają zgodę.
 3. Podmiot dopuszczony do aukcji powinien zadbać o odpowiednie umocowanie i prawidłowe pełnomocnictwo dla swojego przedstawiciela. Ewentualne wątpliwości co do umocowania Kupującego, w trosce zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Carport będzie rozstrzygał na niekorzyść Nabywcy lub Kupującego.
 4. Carport może odmówić uczestnictwa w aukcji podmiotom, które wcześniej między innymi nie wywiązały się ze swoich zobowiązań względem Carport bądź Dostawców, w inny sposób naruszyły Regulamin lub nie przestrzegają bądź naruszają inne ogólnie przyjęte normy zachowania.
 5. Poprzez zamieszczenie danych w formularzu zgłoszeniowym, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celu weryfikacji danych Kupującego, zawierania umów sprzedaży Pojazdów, wykonania zawartych umów sprzedaży oraz przekazania danych zewnętrznym instytucjom w celu możliwości uzyskania na zlecenie Kupującego dodatkowych możliwości finansowania lub ubezpieczenia pojazdów,  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Każdorazowo, w przypadku zmiany danych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym Kupujący zobowiązany jest do ich bezzwłocznej aktualizacji.
 6. Kupujący nie może udostępniać konta osobom trzecim. W przypadku udzielenia dostępu do konta osobie trzeciej, która nie posiada uprawnień do składnia oświadczeń woli w imieniu Kupującego, Carport nie ponosi za to odpowiedzialności i jest uprawniony do uchylenia rejestracji, oraz pełnego egzekwowania swoich praw zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Jednocześnie wszystkie oferty złożone przez nieupoważnione osoby są wiążące dla Kupującego, co oznacza, iż Kupujący przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za oferty złożone za pośrednictwem swojego konta przez podmioty nieuprawnione.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do ponoszenia opłat i prowizji Carport, zawartych w Cenniku, dotyczących odpowiednich czynności podejmowanych w związku z uczestnictwem w aukcji.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 7

 1. Pojazdy oferowane są na aukcji wg stanu opisanego na portalu www.car-port.pl. Na nabyte pojazdy Carport nie udziela gwarancji chyba, że postanowienia szczególne stanowią inaczej.
 2. Carport nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji dotyczących opisu oferowanych na aukcji pojazdów.
 3. Uczestnicy aukcji odpowiadają za szkody powstałe w czasie trwania aukcji na zasadach ogólnych.
 4. Carport nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia w uczestnictwie w aukcji drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej witryny transakcyjnej, o ile utrudnienia wynikały z przyczyn technicznych, na które Carport nie miał wpływu.
 5. Uczestnicy aukcji przyjmują do wiadomości, że prawidłowe działanie internetowej witryny transakcyjnej wymaga zainstalowania przez użytkownika odpowiedniej przeglądarki internetowej. Minimalne wymogi w tym zakresie będą podawane w panelu do logowania. Carport nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku korzystania przez uczestnika aukcji z przeglądarki internetowej innej niż zalecana przez Carport.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

 1. Wszelkie zawiadomienia dokonywane będą na adresy stron uwidocznione we wniosku rejestracyjnym, o którym mowa w § 6 ust.1. Korespondencję wysłaną na adresy stron uwidocznione w ww. dokumencie albo w zawiadomieniu o ich zmianie uważa się za doręczoną.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania zmian danych go dotyczących, uwidocznionych we wniosku o rejestrację.
 3. Carport zastrzega sobie prawo zmiany warunków funkcjonowania i uczestnictwa w aukcji w razie zmiany regulacji prawnych dotyczących tej działalności.
 4. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Niniejszy Regulamin oraz zawarte w oparciu o niego umowy poddane zostają w całości pod właściwość prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory wynikłe z działalności Carport rozstrzygane będą przez właściwe rzeczowo sądy powszechne w Poznaniu.
 6. Bezskuteczność lub nieważność jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu, które zachowują moc prawną.
 7. Carport może być Dostawcą pojazdów, będących przedmiotem aukcji. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 8. Opłaty i prowizje Carport zawarte są w Cenniku, który stanowi integralną część Regulaminu. Carport zastrzega sobie prawo zmiany Cennika. Uczestników wiąże Cennik obowiązujący na dzień przed terminem rozpoczęcia aukcji.

Załącznik nr 1 do REGULAMINU AUKCJI CARPORT EUROPE

 
I. Opłaty i prowizje CARPORT

Opłata za przyjęcie wniosku rejestracyjnego (rocznie)0 PLN
Opłata za wstawienie pojazdu na aukcję internetową (każdorazowo)0 PLN


Opłata aukcyjna od Nabywcy w zależności od ceny sprzedaży pojazdu:

CENA SPRZEDAŻY BRUTTOOPŁATA AUKCYJNA NETTO
  
1-10 000 PLN700 PLN
od 10 001 PLN1000 PLN

 

Opłata aukcyjna netto od Nabywcy w przypadku niedojścia transakcji do skutku z winy Kupującego5000 PLN
Opłata aukcyjna netto od Nabywcy w przypadku braku możliwości realizacji transakcji z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy 0 PLN


II. Usługi dostępne w siedzibie CARPORT

Mycie samochodu (netto): 
zewnątrz 30 PLN
wnętrze (standard) 30 PLN
wnętrze (pranie tapicerki i inne – cena za 1 rbh)150 PLN
Załadunek i rozładunek pojazdu przy użyciu wózka widłowego            200 PLN
Parkowanie (za 1 dzień – parking strzeżony)10 PLN
  
Transport pojazdu - w zależności od ilości aut, terminu oraz trasy 
Tankowanie pojazdu - zwrot kosztów paliwa (brutto) plus 50 PLN 

 

Załącznik nr 2 do REGULAMINU AUKCJI CARPORT EUROPE


                             , dnia                    2019 roku


OŚWIADCZENIE    Działając w imieniu                           (dane identyfikujące                        , adres                       ), niniejszym oświadczam, że:
1.    uczestniczę w aukcji organizowanej przez Carport Sp. o. o. dot. pojazdu                                 , którego Dostawcą jest                                  ;
2.    pozostaję podmiotem z państwa członkowskiego Unii Europejskiego innego niż Polska;
3.    oświadczam, że nabyty przeze mnie na aukcji pojazd                        , którego Dostawcą jest Carport, zostanie wywieziony przeze mnie z Polski.


Podpis
                                       

 

Załącznik nr 3 do REGULAMINU AUKCJI CARPORT EUROPE

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI AUKCJI

 1. Aukcja prowadzona jest w walucie PLN w cenie brutto. Płatność za pojazd dokonana zostanie na podstawie wystawionej przez Dostawcę faktury proforma w walucie PLN w cenie brutto.
 2. Do ceny zakupionego przez Nabywcę pojazdu, zostaną naliczone dodatkowe opłaty takie jak:

2.1. Akcyza – jej wartość będzie wynikała z obowiązujących przepisów prawa dotyczących akcyzy:

Stawka akcyzy na samochody osobowe wynosi:

a. 18,6% podstawy opodatkowania - dla samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 centymetrów sześciennych

b. 3,1% podstawy opodatkowania - dla pozostałych samochodów osobowych.

Akcyza nie dotyczy:

a. samochodów dostawczych do 3,5t do przewozu wyłącznie towaru bez możliwości instalacji foteli poza przednimi,

b. samochodów dostawczych powyżej 3,5t,

c. pojazdów wielofunkcyjnych typu pickup oraz van (jedynie w przypadku gdy auto posiada wyłącznie pierwszy rząd siedzeń).

2.2. Opłata za transport pojazdu do siedziby Car-Port w Baranowie – wartości określone są przy każdym pojeżdzie jako szczegółowe warunki aukcji.

2.3. Opłata prowizyjna wynosi 700 PLN netto przy pojazdach do wartości 10 000 PLN brutto oraz 1000 PLN netto przy pojazdach powyżej 10 000 PLN brutto.

3.  Czas realizacji zakupu pojazdu około 3 tygodni.

4.  Nabywca zobowiązany jest odebrać pojazdy z siedziby Car-Port Sp. z o.o. czyli z parkingu w 62-081 Baranowo k/Poznania przy ul. Budowlanych 7.

5. Car-Port jest organizatorem całego procesu transportu pojazdu do siedziby Car-Port w Baranowie k/Poznania.

6. Opłaty dodatkowe zostaną zafakturowane przez zgodnie z paragrafem 5 regulaminu CAR-PORT EUROPE.

7. Faktura VAT (w PLN) za zakupiony pojazd zostanie wystawiona przez Dostawcę najwcześniej w dniu odbioru pojazdu z siedziby Car-Port.

8. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązek zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu następuje najpóźniej w dniu zarejestrowania pojazdu. W związku z tym, że pojazdy nie będą rejestrowane w Polsce, Nabywca przyjmuje do wiadomości, że podczas odbioru pojazdu pojazd nie będzie uprawniony do samodzielnego poruszania się po drogach.

 

Najczęściej nagradzany portal aukcyjny w Polsce

123
456
7