Regulamin aukcji dla pojazdów mLeasing

Regulamin aukcji organizowanych dla mLeasing Sp. z o.o.

obowiązujący od dnia 10.09.2014r.

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży pojazdów poprzez aukcję internetową (zwaną dalej: „Aukcją”). Aukcja prowadzona jest przy wykorzystaniu systemu informatycznego zamieszczonego w domenie: http://mleasing.dekra.pl/.

 1. Organizatorem sprzedaży pojazdów w trybie Aukcji jest:

mLeasing Sp. z o.o. 00-963 Warszawie ul. Ks. I. Skorupki 5,

adres e-mail: uzywane@mleasing.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000090905 NIP: 526-02-12-925 REGON: 012527809 Kapitał własny: 6.121.500 PLN,

zwany dalej również jako „mLeasing”.

 1. Uczestnikiem Aukcji może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, uczestnicząca w aukcjach organizowanych przez mLeasing w celu zawarcia w charakterze kupującego umowy sprzedaży pojazdu oferowanego przez mLeasing na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, oraz w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, która dokonała prawidłowej rejestracji, zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin, oraz która została zaakceptowana przez mLeasing po dokonaniu weryfikacji. Uczestnikami Aukcji nie mogą być konsumenci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego wraz z późniejszymi zmianami.
 2. Organizator rejestruje Uczestnika na platformie aukcyjnej na podstawie formularza rejestracyjnego (zgłoszeniowego) poprzez nadanie Uczestnikowi elektronicznego numeru identyfikacyjnego oraz hasła (dalej: „Konto”). Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez mLeasing usług i funkcjonalności w Aukcji jest dobrowolne i bezpłatne. Z chwilą rejestracji zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony. Z Konta nie ma prawa korzystać osoba trzecia.
 3. Rejestracja Uczestnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą dokonywana jest po podaniu a) imienia i nazwiska, b) adresu, c) danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej (nazwa, adres, nr NIP), d) adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego, e) nazwy (loginu), pod którą Uczestnik występuje w Aukcji oraz hasła, f) opcjonalnie innych danych niezbędnych do weryfikacji prawidłowości danych Uczestnika, korzystania z Aukcji i zawarcia umowy sprzedaży pojazdu.
 4. Rejestracja Uczestnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, dokonywana jest po podaniu: a) nazwy (firmy), b) imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów z mLeasing, c) adresu siedziby, d) adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego, e) nazwy (loginu) pod którą Uczestnik występuje w Aukcji oraz hasła, f) opcjonalnie innych danych niezbędnych do weryfikacji prawidłowości danych Uczestnika, korzystania z Aukcji i zawarcia umowy sprzedaży pojazdu, w tym numeru KRS, NIP.
 5. MLeasing może uzależnić rejestrację Uczestnika od uprzedniego doręczenia mu wymaganych dokumentów.
 6. Uczestnik ma obowiązek aktualizować dane określone w ust. 4 i 5 niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. MLeasing może uzależnić świadczenie usług i korzystanie z Aukcji przez osobę zarejestrowaną, od potwierdzenia jej danych określonych w ust. 4 i 5, w szczególności przez przedstawienie stosownego dokumentu.
 7. MLeasing zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Uczestnika w przypadku braku aktywności Uczestnika na platformie aukcyjnej przez okres trwający nieprzerwanie 6 miesięcy, lub stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu lub utraty przez mLeasing prawnych lub technicznych możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną. Informację o usunięciu Konta mLeasing prześle na wskazany w formularzu rejestracyjnym (zgłoszeniowym) adres e-mail podając przyczynę usunięcia Konta.
 8. Uczestnik ma prawo w każdym czasie zażądać usunięcia jego Konta z platformy aukcyjnej. Żądanie takie powinno być przesłane mLeasing w formie elektronicznej na adres e-mail: uzywane@mleasing.pl Usunięcie Konta nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od przesłania powyższego żądania.
 9. Umowa o świadczenie usług elektronicznych ulega rozwiązaniu lub wygasa w przypadku: a) usunięcia Konta z przyczyn wskazanych w ust. 8 lub 9, b) w przypadku śmierci Uczestnika będącego osobą fizyczną lub likwidacji Uczestnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, c) w przypadku odmowy akceptacji zmian Regulaminu zgodnie z §8 ust. 9. W przypadku śmierci lub likwidacji Uczestnika usunięcie Konta nastąpi niezwłocznie po przesłaniu mLeasing informacji o wystąpieniu tych okoliczności.
 10. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: http://www.car-port.pl. Przed rejestracją Uczestnika oraz przy każdym kolejnym zalogowaniu się Uczestnika do Akcji Uczestnik składa oświadczenie w formie elektronicznej o bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu. Przed złożeniem tego oświadczenia mLeasing udostępni Uczestnikowi link do aktualnej treści Regulaminu.
 11. Miejscem Aukcji jest siedziba mLeasing Sp. z o.o. 00-963 Warszawie ul. Ks. I. Skorupki 5
 1. Uczestnik, aby zarejestrować się i skorzystać z Aukcji musi dysponować urządzeniem pozwalającym na dostęp do sieci Internet, włącznie z oprogramowaniem niezbędnym do przeglądania zasobów sieci Internet, oraz konto poczty e-mail. Dla prawidłowego korzystania z platformy aukcyjnej konieczne jest posiadanie jednej z najnowszych przeglądarek internetowych min.Internet Explorer wersja min 8 lub Firefox 34.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z platformy aukcyjnej, oraz Aukcji, może być zakłócone działaniem wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, w tym programów szpiegujących lub wykradających tożsamość Uczestnika. Może spowodować to nieprawidłowe funkcjonowanie Aukcji, lub uniemożliwić korzystanie z niej. Dlatego, aby uchronić się od tych zagrożeń, Uczestnik powinien korzystać z najnowszych rozwiązań informatycznych chroniących jego system informatyczny przed ww. zagrożeniami, w tym z programów antywirusowych i programów typu firewall.
 3. MLeasing nie ma obowiązku zapewnienia Uczestnikowi warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Aukcji.
 4. MLeasing nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego, poprawność strony internetowej oraz czasowe awarie systemu aukcyjnego wynikłe z przyczyn technicznych lub innych niezależnych od mLeasing.
 1. Przedmiotem Aukcji są pojazdy stanowiące własność mLeasing.
 2. Ogłoszenie Aukcji pojazdu następuje poprzez umieszczenie przez mLeasing na platformie http://www.car-port.pl informacji dotyczących:

- początku i końca Aukcji,

- ceny wywoławczej pojazdu,

- ceny „kup teraz” pojazdu,

- danych pojazdu oraz miejsca jego postoju/przechowywania

- opisu aktualnego stanu technicznego i/lub ekspertyzę techniczną/ocenę stanu technicznego pojazdu przygotowaną przez niezależnych rzeczoznawców,

- innych danych, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

 1. Informacje o rozpoczynających się Aukcjach mogą być przekazywane Uczestnikom drogą elektroniczną na adresy wskazane w formularzu rejestracyjnym oraz poprzez system wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego wskazany w formularzu rejestracyjnym
 2. Uczestnik Aukcji, przed złożeniem oferty nabycia pojazdu, jest zobowiązany do zapoznania się z opisem i stanem technicznym pojazdu, stopniem jego kompletności, jak również stopniem jego zużycia.
 3. W razie publikacji przez mLeasing na platformie aukcyjnej ekspertyzy technicznej/oceny stanu technicznego pojazdu, w tym zdjęć, szkiców lub wyceny pojazdu, przyjmuje się że te opublikowane dane mają charakter jedynie poglądowy. W żadnym razie ich opublikowanie nie będzie stanowić wiążącego dla Uczestnika i mLeasing elementu oznaczenia lub technicznego opisu pojazdu. MLeasing zwolniony jest z odpowiedzialności za dokonane przez Uczestnika (na podstawie opublikowanych na platformie aukcyjnej materiałów poglądowych) ustalenia i wnioski dotyczące oferowanego do sprzedaży pojazdu. Przyjmuje się, iż jedynym miarodajnym źródłem informacji na temat stanu pojazdu, jego oznaczenia i kompletności, jest dokonana osobiście przez Uczestnika (jego przedstawiciela) przed złożeniem oferty nabycia weryfikacja pojazdu w miejscu jego postoju lub przechowywania.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że pojazdy sprzedawane w drodze Aukcji w zdecydowanej większości są rzeczami używanymi, wobec czego mLeasing wyłącza rękojmię z tytułu wad rzeczy sprzedanej. Poprzez złożenie oferty nabycia pojazdu Uczestnik akceptuje bez zastrzeżeń powyższe wyłączenie rękojmi, jak również potwierdza, iż nie zgłasza oraz nie będzie zgłaszał w przyszłości żadnych roszczeń z tytułu stanu technicznego, jego kompletności i zużycia pojazdu, w szczególności roszczeń o obniżenie ceny pojazdu.
 5. Jednocześnie Strony oświadczają, iż wobec mLeasing nie przysługują żadne roszczenia z tytułu gwarancji pojazdu.
 6. W przypadku zawarcia z Uczestnikiem umowy sprzedaży pojazdu zgodnie z Regulaminem, mLeasing wyda Uczestnikowi (kupującemu) pojazd ze wszystkimi akcesoriami wyszczególnionymi w ofercie i opisanymi w protokole wydania pojazdu.
 7. Ceny pojazdów podane na Aukcji zawierają podatek VAT (są cenami brutto)
 1. Administratorem przekazanych przez Uczestnika danych osobowych jest mLeasing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa, tam też należy kierować wszelką korespondencję związaną z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez mLeasing Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 , poz. 926 , z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1422) w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, realizacji umów lub dokonania czynności prawnej z Uczestnikiem, rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności, innym niezbędnym ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, a w szczególności w celu weryfikacji prawidłowości danych Uczestnika, jako potencjalnego kupującego pojazd, założenia Konta na platformie aukcyjnej umożliwiającego udział w organizowanych przez mLeasing aukcjach przeprowadzonych zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także w celu utrzymywania przez mLeasing niezbędnych kontaktów z Uczestnikiem Aukcji i realizacji umowy sprzedaży (w przypadku wygrania Aukcji). Dane dotyczące okoliczności zawarcia umowy sprzedaży pojazdu, w tym danych osobowych oraz powstałych w wyniku jej zawarcia wierzytelności wymagalnych mogą być przekazywane do biur informacji gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), w przypadku niewłaściwego wykonania przez drugą stronę warunków umowy. Osoba czyjej dane dotyczą ma zapewnione pełne prawo, zgodnie z powołaną powyżej ustawą o ochronie danych osobowych do dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących i ich poprawiania lub uzupełniania. Ponadto, przysługuje jej złożenie w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych jej dotyczących oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do zrealizowania ww. celów dla których dane są zbierane.
 2. W przypadku wygrania Aukcji, dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu sprzedaży pojazdu oraz wystawienia faktury na zakupiony pojazd. W takim przypadku dane osobowe mogą zostać przekazane przez mLeasing, przedsiębiorcy, który zlecił mLeasing wystawienie pojazdu na Aukcję, lub przedsiębiorcy, który świadczy na rzecz mLeasing usługi przechowania pojazdu.
 3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale brak lub podanie niepełnych bądź nieprawdziwych danych uniemożliwi dokonanie rejestracji i założenie Konta na platformie aukcyjnej lub skorzystanie z pełnej funkcjonalności platformy aukcyjnej, w szczególności sprzedaży pojazdu na skutek wygranej akcji.
 1. Uczestnicy mogą składać oferty nabycia pojazdu w terminie od rozpoczęcia do zakończenia licytacji określonej w Aukcji pojazdów.
 2. Oferowana cena nabycia pojazdu przez Uczestnika nie może być niższa niż cena wywoławcza określona przez Organizatora oraz musi stanowić wielokrotność kwoty 250,00 PLN brutto. Uczestnik może określić w systemie cenę maksymalną, do której będzie licytował pojazd. W przypadku złożenia takiej samej oferty przez dwóch lub więcej Uczestników, decyduje kolejność ich złożenia.
 3. Postąpienie wynosi 250,00 PLN brutto.
 4. Licytacja kończy się z upływem terminu, na jaki została ogłoszona, z możliwością przedłużenia tego terminu przez Organizatora o dodatkowy czas, nie dłuższy niż 15 minut (dogrywka).
 5. Licytację wygrywa Uczestnik, który w toku licytacji wraz z ewentualną dogrywką, zaoferował cenę najwyższą – Zwycięzca licytacji.
 6. MLeasing może zaoferować opcję „Kup Teraz” poprzez wskazanie ceny, za którą Kupujący mają prawo nabyć Pojazd, kończąc w ten sposób licytację tego pojazdu, przed terminem przewidzianym w ogłoszeniu Aukcji pojazdów mLeasing.
 1. Zwycięzca licytacji zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia pojazdu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty wystawienia faktury, na wskazany każdorazowo na fakturze rachunek bankowy mLeasing.
 2. Prawo własności pojazdu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny nabycia.
 3. W przypadku niezapłacenia przez zwycięzcę licytacji kwoty wynikającej ceny nabycia pojazdu w terminie określonym w ust. 1, Organizator jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży bez wyznaczania dodatkowego terminu do zapłaty. W takim przypadku Organizator kieruje ofertę sprzedaży do kolejnego Uczestnika, który złożył w toku licytacji drugą w kolejności najwyższą ofertę .
 4. W przypadku przyjęcia przez Uczestnika oferty nabycia pojazdu, o której mowa w ust. 3, postanowienia zawarte w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
 1. Organizator ma prawo odwołania Aukcji w całości lub w części, w każdym czasie, bez podania przyczyn. W takim przypadku Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia wobec mLeasing.
 2. W przypadku, gdy pojazd nie znajdzie nabywcy w terminie licytacji, Organizator może skierować pojazd do ponownej licytacji.
 3. Postanowienia zawarte w § 6 i 7 stosuje się odpowiednio do sprzedaży przedmiotu Aukcji w ramach ponownej licytacji.
 4. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w następnych licytacjach w przypadku nie dokonania przez Uczestnika, który wygrał licytację, zapłaty ceny nabycia pojazdu w terminie określonym w § 7.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu oraz za stan techniczny pojazdu oraz nie uzupełnia ewentualnych braków w zakresie wyposażenia podstawowego lub dodatkowego pojazdu.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio, w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych niebędących pojazdami.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za łącza internetowe oraz jakiekolwiek utrudnienia w licytowaniu pojazdu.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz wprowadzenia nowej wersji platformy aukcyjnej. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez mLeasing, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie http://www.car-port.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Aukcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 9. Uczestnik w momencie logowania się na platformie aukcyjnej zostanie powiadomiony o takiej zmianie i możliwości jej akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także złożenie oferty przez Uczestnika w jakiejkolwiek licytacji rozpoczynającej się po wejściu zmian Regulaminu w życie. Odmowa akceptacji zmian powinna być wysłana e-mailem na adres: bok@car-port.pl Odmowa upoważnia mLeasing do deaktywacji konta Uczestnika.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 11. Wszelkie uwagi, reklamacje i pytania związane z funkcjonowaniem platformy aukcyjnej powinny być kierowane na adres e-mail: bok@car-port.pl
  1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Carport nie później niż w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia podpisania protokołu wydania pojazdu. Reklamacje nie będą przyjmowane i nie będą rozpatrywane po odbiorze pojazdu z miejsca postoju. Reklamacje nie będą brane pod uwagę, jeżeli dotyczą takich elementów pojazdów i maszyn jak: akumulator, układu klimatyzacji, zaśniedziałe tarcze hamulcowe oraz wszelkie inne usterki spowodowane długotrwałym postojem oraz wycofaniem pojazdu z użytkowania. Odbiór pojazdu przez Nabywcę jest jednoznacznie potwierdzeniem zgodności stanu rzeczywistego z ekspertyzą techniczną pojazdu i odbiorem pojazdu bez uwag. Carport i Dostawca nie biorą odpowiedzialności za poniesione przez Nabywcę koszty logistyczne odbioru pojazdu ani inne utracone korzyści.
  2. Złożenie oferty cenowej przez Kupującego jest równoznaczne z zaakceptowaniem stanu technicznego oraz wizualnego Pojazdu, ujawnionego w Ekspertyzie technicznej. Kupujący oświadcza, że nie wnosi co do stanu technicznego oraz wizualnego ujawnionego w Ekspertyzie technicznej żadnych zastrzeżeń i nie będzie w stosunku do Carport oraz Dostawcy wnosił jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Carport i Dostawca wyłączają swą odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Kupującego.
 12. Wszelkie spory mogące powstać z umowami zawieranymi na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby mLeasing.

Najczęściej nagradzany portal aukcyjny w Polsce

127
536
4