Polityka prywatności

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Uczestnika aukcji

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Aukcji [1] jest CARPORT Spółka z o.o. z siedzibą w (62-081) Przeźmierowie, ul. Budowlanych 7 (dalej CAR ARENA). Dane kontaktowe CAR ARENA: numer telefonu dla osób dzwoniących z Polski: 61 8 901 901, numer telefonu dla osób dzwoniących spoza Polski: +48 61 8 901 901, adres e-mail: bok@cararena.pl

 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych CAR ARENA, można skontaktować się pisząc na adres email: iodo@cararena.pl lub na adres siedziby CAR ARENA z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

3. CAR ARENA przetwarza dane osobowe:

a. gdy jest to niezbędne do podjęcia i realizacji czynności prawnych na Pani/Pana żądanie, w tym do podjęcia i realizacji zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit.
b) Rozporządzenia [2], tj. w celu:

- podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z CAR ARENA,

- realizacji zawartej z CAR ARENA umowy,

- dokonania czynności prawnej przez CAR ARENA na Pani/Pana żądanie;

b. gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na CAR ARENA (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia), tj. w celu:

- realizacji obowiązków CAR ARENA wynikających z przepisów prawa, dotyczących działalności banków, w szczególności na podstawie Prawa Bankowego, ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, przepisów dotyczących konsumentów, przepisów księgowych i podatkowych, oraz wymogów regulacyjnych (nałożonych przez instytucje nadzorujące wykonywanie działalności przez Bank takie jak: Europejski Bank Centralny, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Komisję Nadzoru Finansowego),

- zapobiegania przestępstwom dokonywanym na szkodę banków, instytucji kredytowych, finansowych, pożyczkowych i płatniczych oraz ich klientów, w szczególności zapobiegania wykorzystywania działalności CAR ARENA do celów przestępczych.

c. gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów CAR ARENA lub stron trzecich (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia), tj. w celu:

- obsługi korespondencji i komunikacji prowadzonej z Panią/ Panem,

- marketingu bezpośredniego realizowanego przez CAR ARENA w okresie trwania umowy,

- ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- wewnętrznych celów administracyjnych CAR ARENA, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego CAR ARENA, lepszego doboru usług dla potrzeb naszych klientów,

- zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego CAR ARENA, w szczególności poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych.

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być w szczególności:

a. Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o.; Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej; Komisja Nadzoru Finansowego; Narodowy Bank Polski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Finansowy;

b. banki, instytucje kredytowe i płatnicze, uczestnicy systemów płatności i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub na podstawie zgód udzielonych przez Panią/Pana (np. zakłady ubezpieczeń – w celach realizacji umów ubezpieczenia lub w celu promocji produktów i usług tych podmiotów, organy administracji publicznej właściwe dla rejestracji pojazdów);

c. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu CAR ARENA na podstawie zawartej z CAR ARENA umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) np. świadczące usługi z zakresu IT, usługi agencyjne, windykacyjne i inne usługi wspierające prowadzenie działalności przez CAR ARENA.

 

5. CAR ARENA nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

 

6. CAR ARENA w procesie wykonywania umowy podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany w oparciu o posiadane dane - historię uczestnictwa w aukcjach internetowych, historię transakcji, historię przeglądania aukcji organizowanych przez CAR ARENA. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dobór reklam oraz dobór oferowanych produktów w ramach aukcji internetowych. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystywaniu posiadanych danych osobowych do oceny niektórych Pani/Pana cech, w szczególności do analizy lub prognozy Pani/Pana oczekiwań, sytuacji ekonomicznej, zainteresowań, wiarygodności.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany jest niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy i odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Jeżeli nie zgadza się Pani/Pan z naszą oceną sytuacji w ten sposób dokonaną, może Pani/Pan zgłosić reklamację w sposób niżej podany w pkt. 11 niniejszej informacji.

Prosimy o podanie informacji, które Pani/Pana zdaniem uzasadniają nietrafność naszej oceny. Może też Pani/Pan zostać poproszona/-y o takie informacje później.

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z CAR ARENA umowy lub innej czynności prawnej – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie – w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z tą umową lub inną czynnością prawną – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń określonego przepisami kodeksu cywilnego;

b. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na CAR ARENA w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa dotyczących prowadzenia działalności, w szczególności:

- dla dokumentacji podatkowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,

- dla dokumentacji księgowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione),

- dla dokumentacji związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy – przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne

c. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CAR ARENA lub strony trzecie - do czasu ich zrealizowania, lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych przez CAR ARENA;

 

8. W związku z przetwarzaniem przez CAR ARENA Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

Jest to prawo do uzyskania od CAR ARENA potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym CAR ARENA ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana, o ile nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przeciwdziałania innym przestępstwom.

 

b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

Jest to prawo do żądania od CAR ARENA niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 

c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

Jest to prawo do żądania od CAR ARENA niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). CAR ARENA ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i CAR ARENA nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy CAR ARENA jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

Jest to prawo do żądania od CAR ARENA ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach, gdy: (i) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (iii) CAR ARENA nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, CAR ARENA może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 

e. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, dostarczonych CAR ARENA przez Panią/Pana oraz prawo do żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub na podstawie umowy.

Jeżeli jednak dane, które mają ulec przeniesieniu na Pani/Pana żądanie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa CAR ARENA, wówczas CAR ARENA ma prawo odmówić wykonania Pani/Pana żądania do przeniesienia takich danych, o czym zostanie Pani/Pan poinformowana/-y.

 

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie CAR ARENA (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), w tym profilowania. W takiej sytuacji CAR ARENA nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub dane potrzebne są CAR ARENA do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Wówczas CAR ARENA nie będzie wolno przetwarzać Pani/Pana danych do takich celów.

 

9.W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez CAR ARENA Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na terytorium Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

10.Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy lub wykonania na Pani/Pana żądanie innej czynności prawnej z CAR ARENA.

 

11.Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w pkt 7, w następujący sposób:

 

a. pisemnie na adres: 62-081 Przeźmierowo, ul. Budowlanych 7

b. elektronicznie poprzez zgłoszenie na adres iodo@cararena.pl

c. osobiście w siedzibie CAR ARENA.

 

12. CAR ARENA przetwarza następujące kategorie danych: a) dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego), b) dane kontaktowe (np. adres, e-mail, numer telefonu.

 

 

[1] „Uczestnicy” to „Kupujący” i „Dostawcy” biorący udział w aukcji.

„Nabywca” to Kupujący, którego Oferowana Cena Zakupu została zaakceptowana przez Dostawcę i który tym samym jest stroną umowy sprzedaży.

„Dostawca” to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła umowę współpracy z CAR ARENA i wystawia swoje pojazdy do sprzedaży poprzez aukcję na warunkach określonych w Regulaminie aukcji.
 

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie).

Najczęściej nagradzany portal aukcyjny w Polsce

123
456
7