Wszystkie aukcje pojazdów dostępne w starym widoku CAR ARENA Idź do starego widoku

x

REGULAMIN AUKCJI 24H

REGULAMIN AUKCJI 24H ORGANIZOWANYCH PRZEZ CARPORTDEFINICJE
§ 1


Ilekroć w treści Regulaminu zostaną użyte pojęcia wskazane poniżej, przyjmują
one znaczenie nadane im w tym punkcie.


1. „Carport”, oznacza spółkę CARPORT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Budowlanych 7,
62-081 Baranowo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281433, NIP: 777-29-76-791, tel.: 61 8 901 901, e-mail: bok@car-port.pl prowadzącą działalność między innymi w zakresie zakupu oraz sprzedaży pojazdów samochodowych, gdzie spółka Carport Sp. z o.o. pośredniczy w sprzedaży pojazdów oferowanych przez Dostawców. Carport Sp. z o.o. zbiera oferty kupna pojazdów, przedstawione na portalu internetowym www.car-port.pl i/lub www.cararena.pl.

2. „Prowadzący aukcję” to osoba nadzorująca z ramienia Carport proces zbierania ofert
i dalsze czynności określone w niniejszym Regulaminie.

3. "Kupujący" to, osoba prawna wyspecjalizowana w handlu pojazdami używanymi lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w wyżej wskazanym zakresie, która dokonała prawidłowej rejestracji, została zaakceptowana przez Carport po dokonaniu weryfikacji
i uczestniczy w aukcji celem nabycia pojazdów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. „Dostawca” to osoba prawna, która zawarła umowę współpracy z Carport i wystawia swoje pojazdy do sprzedaży poprzez aukcję na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. „Nabywca” to Kupujący, którego Oferowana Cena Zakupu została zaakceptowana przez Dostawcę i który tym samym jest stroną umowy sprzedaży.

6. „Uczestnicy” to „Kupujący” i „Dostawcy” biorący udział w aukcji.

7. "Pojazd" oznacza używany pojazd, stanowiący własność Dostawcy, który jest oferowany przez Dostawcę do sprzedaży za pośrednictwem Carport.

8. „Ekspertyza techniczna” – dokument zawierający opis stanu technicznego i wizualnego pojazdu, mogący zawierać określenie jego wartości rynkowej, opis ewentualnych braków
i uszkodzeń oraz inne informacje dotyczące pojazdu, a mające wpływ na ustalenie jego wartości.

9. „Szczegółowe warunki aukcji” to określane każdorazowo warunki uczestnictwa
i aukcji, które spełniać i zaakceptować zobowiązani są Uczestnicy aukcji.

10. "Aukcja” oznacza procedurę zbierania przez Carport ofert składanych na zakup pojazdów przez Kupujących, opisaną w niniejszym Regulaminie.

11. "Cena Minimalna" oznacza ustaloną przez Dostawcę najniższą cenę, za jaką Dostawca zgadza się sprzedać Pojazd wystawiany przez Carport na portalu internetowym
www.car-port.pl i/lub www.cararena.pl., która nie musi być podana do wiadomości Kupujących zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu i której osiągnięcie stanowić będzie podstawę zawarcia umowy sprzedaży.

12. "Cena Wywoławcza" oznacza ustaloną przez Carport i zaakceptowaną przez Dostawcę cenę, od jakiej rozpoczyna się aukcja Pojazdu wystawianego przez Carport na portalu internetowym www.car-port.pl i/lub www.cararena.pl., przy czym „Cena Wywoławcza” może różnić się od „Ceny Minimalnej”.

13. "Oferowana Cena Zakupu" to najwyższa cena zaoferowana przez któregokolwiek
z Kupujących uczestniczących w aukcji na zakup Pojazdu w czasie trwania aukcji.

14.„Czas trwania aukcji” - oznaczony na portalu okres trwania aukcji, nie obejmujący ewentualnych dogrywek.

15. "Regulamin" – niniejszy regulamin.PRZEPISY OGÓLNE
§ 2


1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w aukcji internetowej organizowanej i prowadzonej przez Carport. Osoba biorąca udział w aukcji, jako Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin logując się za pomocą indywidualnego przyznanego przez Carport loginu na stronie internetowej www.car-port.pl i/lub www.cararena.pl. Osoba biorąca udział w aukcji, jako Dostawca akceptuje niniejszy Regulamin poprzez zawarcie umowy o współpracy z Carport, lub przesłanie zlecenia na wykonanie jednostkowej usługi aukcyjnej.

2. Z Regulaminem aukcji można zapoznać się w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej www.car-port.pl i/lub www.cararena.pl.

3. Carport nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych pojazdów, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w Regulaminie.

4. W czasie trwania aukcji zakazane jest zawieranie jakichkolwiek porozumień mogących mieć wpływ na prawidłowość jej przebiegu. W przypadku nie zastosowania się do ww. wymogów Carport zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub pozbawienia prawa Kupującego do uczestnictwa w aukcjach.

5. Prowadzący aukcję rozstrzyga bieżące spory w trakcie trwania aukcji i wydaje interpretacje niniejszego Regulaminu. Na decyzje Prowadzącego aukcję przysługuje reklamacja. Reklamacja powinna być zgłoszona do Carport za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@car-port.pl w terminie dwóch godzin po zakończeniu aukcji. Reklamacje zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dot. danej aukcji rozpatrzone będą w pierwszym dniu roboczym po dacie zakończenia aukcji, której reklamacja dotyczy. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Uczestnikom na adres poczty elektronicznej, z której wpłynęła reklamacja.

6. Daty i godziny otwarcia aukcji oraz dane identyfikacyjne i dane kontaktowe (nazwa, organ, w którym zarejestrowano działalność, numer rejestru, numer telefoniczny, adres poczty elektronicznej, adres siedziby oraz adres do korespondencji i składania reklamacji) podawane są na stronie internetowej www.car-port.pl i/lub www.cararena.pl. oraz przekazywane
są Uczestnikom w formie elektronicznej.PRZEDMIOT AUKCJI
§ 3


1. Przedmiotem aukcji mogą być pojazdy, które zostały dopuszczone do aukcji przez Carport. Carport dopuszcza pojazdy według własnego uznania kierując się dobrem uczestników aukcji i starając się zapewnić jak najlepsze warunki funkcjonowania i przeprowadzania aukcji.

2. Dostawca pojazdu oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania pojazdem,
a w przypadku, gdy nie jest jego właścicielem posiada odpowiednie upoważnienie do sprzedaży pojazdów poprzez aukcje internetowe. Dostawca oświadcza ponadto, że pojazd zgłoszony na aukcji nie ma wad prawnych ani nie jest obciążony roszczeniami osób trzecich, a nadto nie toczy się żadne postępowanie przedmiotem, którego jest dostarczany pojazd.

3. Za prawidłowość i prawdziwość przekazanych dokumentów dotyczących pojazdu odpowiada Dostawca pojazdu. Dostawca zobowiązuje się współdziałać z rzeczoznawcą powołanym do sporządzenia ekspertyzy technicznej, a w szczególności zapewnić rzeczoznawcy odpowiednie warunki dla dokonania oględzin pojazdu oraz zapewnić udział swych pracowników potrafiących obsługiwać pojazd będący przedmiotem opinii w sytuacji, gdy oferowany na aukcji pojazd będzie miał ekspertyzę sporządzona przez rzeczoznawcę. Dopuszcza się możliwość nieposiadania przez pojazd opinii rzeczoznawcy sporządzającego ekspertyzę techniczną. Dane o pojeździe i opis jego stanu technicznego pochodzić mogą wyłącznie od Dostawcy.

4. Carport może wykluczyć pojazd z aukcji, jeśli poweźmie jakiekolwiek wątpliwości, co do prawidłowości i prawdziwości otrzymanych dokumentów lub stwierdzi jakiekolwiek odstępstwa pomiędzy tymi dokumentami, a aktualnym stanem faktycznym.

5. Brak jest możliwości oględzin pojazdu przez Kupujących przed przystąpieniem do aukcji jak i w czasie jej trwania.

6. Brak jest możliwości prowadzenia komunikacji poza aukcyjnej między Kupującym
a Dostawcą.AUKCJA
§ 4


1. Prowadzący aukcję upublicznia na portalu internetowym www.car-port.pl i/lub www.cararena.pl listę pojazdów, podaje cenę wywoławczą oraz wskazuje czas trwania aukcji jak i inne wymagane warunki aukcji (Szczegółowe warunki aukcji). Cena wywoławcza może być mniejsza od Ceny Minimalnej, oczekiwanej przez Dostawcę pojazdu. Aukcja rozpoczyna się w dniu i godzinie wskazanej w Szczegółowych warunkach aukcji.Czas trwania aukcji nie obejmuje ewentualnych dogrywek. Złożenie przez Kupującego oferty zakupu pojazdu, korzystniejszej od dotychczas złożonych, na 30 sekund przed zakończeniem planowanego czasu trwania aukcji, rozpoczyna dogrywkę, trwającą 30 sekund, w toku której Kupujący mogą przedstawiać oferty zakupu pojazdu. Każda nowa oferta zakupu pojazdu, korzystniejsza od ofert już złożonych powoduje uruchomienie kolejnej dogrywki, trwającej 30 sekund, w toku której Kupujący mogą przedstawiać oferty zakupu pojazdu. Aukcja kończy się wraz z zakończeniem dogrywki, w toku której nie złożono oferty zakupu pojazdu, powodującej rozpoczęcie kolejnej dogrywki.

2. Cena Minimalna może nie zostać ujawniona.

3.Zakończenie aukcji następuje po upływie oznaczonego czasu jej trwania, oraz czasu trwania ewentualnych dogrywek. W razie złożenia przez różnych uczestników aukcji więcej niż jednej oferty zawierającej taką sama oferowaną cenę zakupu pojazdu, o pierwszeństwie decyduje kolejność złożenia ofert tj. wygrywa oferta złożona wcześniej

4. Po zakończeniu aukcji Carport skontaktuje się z Dostawcą i zaproponuje przeprowadzenie transakcji za kwotę wskazaną w najwyższej Oferowanej Cenie Zakupu. Dostawca zobowiązany jest podjąć decyzję w ciągu 1 dnia roboczego od zakończenia aukcji. Jeżeli Dostawca wyrazi zgodę na zaoferowaną cenę, Kupujący nabywa pojazd. O decyzji Dostawcy, Carport poinformuje Kupującego drogą e-mailową, na wskazany adres e-mail w formularzu rejestracyjnym przez Kupującego, najpóźniej 1 dzień roboczy po otrzymaniu decyzji
od Dostawcy. W przypadku niepodjęcia przez Dostawcę decyzji, co do zawarcia transakcji
w terminie jednego dnia roboczego, Carport  poinformuje o tym Kupującego drogą
e-mailową. Po otrzymaniu powyższej informacji Kupujący przestaje być związany swoją ofertą kupna, a ewentualne zawarcie transakcji za kwotę wskazaną w Oferowanej Cenie Zakupu może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron – Dostawcy i Kupującego. W takiej sytuacji żadna ze Stron nie jest jednak zobligowana do zawarcia transakcji.

5. Okres między zakończeniem aukcji a otrzymaniem przez Kupującego w sposób wskazany w ust. 4 powyżej, informacji o przyjęciu przez Dostawcę Oferowanej Ceny Zakupu nie może przekroczyć 2 dni roboczych. Kupujący jest związany złożoną w drodze aukcji Oferowaną Ceną Zakupu przez okres 2 dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.

6. Carport jest uprawniony do wstrzymania czynności wskazanych w pkt. 4 w przypadku, gdy Kupujący lub Dostawca  posiadają nieuregulowane należności względem Carport.

7. Kupujący zgłaszają swoje propozycje cenowe za pomocą panelu transakcyjnego
na witrynie internetowej www.car-port.pl i/lub www.cararena.pl. O wysokości postąpienia
w danej aukcji decyduje Prowadzący aukcję. Dostawca nie może uczestniczyć w aukcji pojazdu, który sam wstawił na aukcję. Złamanie tego zakazu skutkować będzie nałożeniem na Dostawcę będącego jednocześnie Nabywcą, kary finansowej w wysokości 2.000,00 zł netto.

8. Złożenie najwyższej Oferowanej Ceny Zakupu nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w przypadku akceptacji Oferowanej Ceny Zakupu przez Dostawcę. Carport może wycofać pojazd z aukcji bez podania przyczyny. Aukcja może zakończyć się (może zostać zamknięta) bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

9. W przypadku wątpliwości, co do przebiegu i zakończenia danej aukcji Prowadzący aukcję może zadecydować o jej unieważnieniu, a następnie powtórzeniu od samego początku lub
od jej określonego i niebudzącego wątpliwości momentu.

10. Carport udostępni wszystkim uczestnikom aukcji równy dostęp do informacji dotyczących Pojazdu.

11. Złożenie oferty cenowej przez Kupującego jest równoznaczne z zaakceptowaniem stanu technicznego oraz wizualnego Pojazdu, ujawnionego w Ekspertyzie technicznej lub w opinii stanu technicznego pojazdu sporządzonego przez Dostawcę. Kupujący oświadcza,
że nie wnosi, co do stanu technicznego oraz wizualnego ujawnionego w Ekspertyzie technicznej lub w opinii stanu technicznego pojazdu sporządzonego przez Dostawcę żadnych zastrzeżeń i nie będzie w stosunku do Carport oraz Dostawcy wnosił jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Carport i Dostawca wyłączają swą odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Kupującego.

12. Warunki przeprowadzanej aukcji mogą być zmienione przez Carport. Aukcja Pojazdu
nie może być jednak odwołana przez Carport po jej rozpoczęciu, a przed jej zakończeniem.ZAPŁATA I ODBIÓR POJAZDU
§ 5


1. W momencie akceptacji najwyższej Oferowanej Ceny Zakupu przez Dostawcę
i otrzymania przez Nabywcę informacji o powyższym, wszystkie płatności Nabywcy względem Dostawcy stają się wymagalne. Prawo własności pojazdu przechodzi na Nabywcę po zapłaceniu całości ceny wynikającej z umowy kupna sprzedaży lub z faktury VAT (umowa sprzedaży za zastrzeżeniem prawa własności pojazdu). Nabywca nabywa pojazd na własne ryzyko.

2. Nabywca po przyjęciu jego oferty przez Dostawcę jest zobowiązany na podstawie  pisemnego (także e-mailem lub faxem) powiadomienia otrzymanego od Carport do zapłaty na rzecz Carport opłaty aukcyjnej za zakupiony pojazd w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania tego powiadomienia. Wysokość opłaty aukcyjnej będzie każdorazowo określana w szczegółowych warunkach aukcji, o których mowa w §4 ust. 1 Regulaminu. Brak opłaty aukcyjnej wstrzymuje dalszy bieg transakcji zakupu pojazdu pomiędzy Nabywcą i Dostawcą. Po dokonaniu  opłaty aukcyjnej na rzecz Carport zostanie wystawiona faktura VAT
za wykonaną usługę aukcyjną. O zapłacie opłaty aukcyjnej na swą rzecz Carport niezwłocznie zawiadomi Dostawcę. Nabywca wyraża zgodę na stosowanie wobec niego przez Carport faktur elektronicznych. Brak opłaty aukcyjnej na rzecz Carport, uprawnia Carport
do naliczenia Nabywcy opłaty w wysokości 2000 zł netto zgodnie z Cennikiem Opłat
i Prowizji Carport, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

3. Jeżeli szczegółowe warunki aukcji nie stanowią inaczej płatności mogą być dokonywane wyłącznie przelewem bankowym. Za moment dokonania zapłaty przyjmuje się wpływ środków na rachunek bankowy Dostawcy i Carport. Nabywca zobowiązuje się zapłacić pełną cenę sprzedaży pojazdu w terminie oraz na rachunek bankowy Dostawcy wskazany
na dokumencie płatności. Brak zapłaty we wskazanym terminie uprawnia Dostawcę
do anulowania transakcji oraz obciążenia Nabywcy opłatą aukcyjną netto za niedojście transakcji do skutku z winy Kupującego. Opłat ta została wskazana w Cenniku niniejszego Regulaminu.

4. Pojazd, będący przedmiotem aukcji powinien zostać odebrany w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Nabywcę od Carport drogą mailową informacji o możliwości skontaktowania się z Dostawcą w celu odbioru pojazdu. Termin wyznaczony przez Dostawcę nie może przekraczać 14 dni od dnia, w którym Dostawca potwierdził Carport zapłatę
za pojazd. Nieodebranie przez Nabywcę pojazdu w wyznaczonym terminie, niezależnie
od powodu, skutkować będzie naliczeniem Nabywcy opłat parkingowych zgodnie
z cennikiem zawartym w niniejszym Regulaminie.

5. W przypadku przekroczenia terminu odbioru pojazdu przez Nabywcę każdorazowo naliczona zostanie przez Carport opłata za przechowanie zakupionego pojazdu należna
od Nabywcy, za każdą rozpoczętą dobę po ostatecznej dacie odbioru zgodnie
z obowiązującym cennikiem Carport, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. W przypadku, gdy Nabywcą jest podmiot z kraju Unii Europejskiej innego niż Dostawca pojazdu wymagane, dla zawarcia umowy sprzedaży, jest złożenie oświadczenia, że nabywany na aukcji pojazd zostanie wywieziony z terytorium kraju Dostawcy, odpowiadającego treści załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu.

7. W przypadku, gdy Nabywcą jest podmiot spoza obszaru Unii Europejskiej wymagane,
dla zawarcia umowy sprzedaży, jest złożenie przez niego kaucji w wysokości należnego podatku VAT. Depozyt jest natychmiast zwracany po otrzymaniu przez Dostawcę wypełnionej i potwierdzonej przez urząd celny kraju Nabywcy oraz przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego w kraju Dostawcy na język urzędowy kraju Dostawcy deklaracji wywozowej.

8. W przypadku rażących niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a Ekspertyzą techniczną niezależnego rzeczoznawcy lub opinią dotyczącą stanu technicznego pojazdu sporządzoną przez Dostawcę (rozumianych, jako różnica przekraczająca 2.000,00zł netto) Nabywcy przysługuje możliwość zgłoszenia reklamacji z jednoczesnym odstąpieniem od nabycia pojazdu, najpóźniej w momencie podpisania protokołu wydania pojazdu. Reklamacja musi być sporządzona na piśmie, skierowana na adres Carport (reklamacje@car-port.pl)
i dołączona do protokołu wydania, jako jego załącznik. W protokole wydania należy umieścić wszelkie informacje na temat przyczyn odstąpienia od nabycia pojazdu. Reklamacje będą rozpatrywane przez Carport nie później niż w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia podpisania protokołu wydania pojazdu. Reklamacje nie będą przyjmowane i nie będą rozpatrywane po odbiorze pojazdu z miejsca postoju. Reklamacje nie będą brane pod uwagę, jeżeli dotyczą takich elementów pojazdów i maszyn jak: akumulator, układu klimatyzacji, zaśniedziałe tarcze hamulcowe oraz wszelkie inne usterki spowodowane długotrwałym postojem oraz wycofaniem pojazdu z użytkowania. Odbiór pojazdu przez Nabywcę jest jednoznacznie  potwierdzeniem zgodności stanu rzeczywistego z ekspertyzą techniczną lub opisem stanu technicznego pojazdu sporządzonym przez Dostawcę pojazdu i odbiorem pojazdu bez uwag. Carport i Dostawca nie biorą odpowiedzialności za poniesione przez Nabywcę koszty logistyczne odbioru pojazdu ani inne utracone korzyści.

9. Naliczanie opłat parkingowych:

1) nieodebranie pojazdu w terminie 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Dostawcę możliwości jego odbioru, powoduje naliczenie opłat parkingowych w wysokości 10,00 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę  przechowywania każdego pojazdu.

2) uiszczenie opłaty warunkuje odbiór pojazdu. Koszty opłaty pokrywa Nabywca pojazdów.

10. Dostawca zobowiązuje się, że od momentu wykonania Ekspertyzy technicznej lub dokonania przez siebie opisu stanu technicznego pojazdu, Pojazd pozostanie w stanie niezmienionym aż do dnia jego odebrania przez Nabywcę, zgodnie z postanowieniami Regulaminu aukcji. W przypadku naruszenia tego zobowiązania przez Dostawcę, Carport ma prawo do wycofania pojazdu z aukcji do dnia jego odebrania przez Nabywcę, a Dostawca niezależnie od wyników aukcji ponosi koszty wykonanego opisu aukcyjnego lub Ekspertyzy technicznej, powiększone o dodatkową opłatę administracyjną w wysokości 300 zł netto, płatną na rzecz Carport. Pojazd może być ponownie sprzedany na aukcji, ale z nowym opisem lub Ekspertyzą techniczną, odzwierciedlającą rzeczywisty stan pojazdu.

11. Wycofanie pojazdu z aukcji, w trybie opisanym w ust. 10, powoduje skutek w postaci odstąpienia przez Dostawcę od umowy zawartej z Nabywcą. Carport nie ponosi odpowiedzialnością za spełnienie roszczeń Nabywcy, związanych z odstąpieniem od umowy zawartej z Dostawcą.

12. W przypadku dochodzenia przez Nabywcę od Carport roszczeń związanych
z odstąpieniem od umowy, o jakim mowa w ust. 11, Dostawca zobowiązuje się przystąpić
do postępowania prowadzonego w tym zakresie na miejsce Carport oraz do spełnienia roszczenia dochodzonego od Carport przez Nabywcę, jeżeli roszczenie to będzie zasadne.

13. Biorąc pod uwagę powyższe zapisy § 5 Dostawca przyjmuje do wiadomości, że jedynym możliwym momentem zgłoszenia reklamacji przez Nabywcę jest moment odbioru pojazdu. W związku z tym Dostawca, jeżeli jest właścicielem pojazdu zobowiązuje się nie zgłaszać zbycia pojazdu w wydziale komunikacji oraz utrzymać obowiązkowe ubezpieczenie
OC pojazdu do momentu odbioru pojazdu przez Nabywcę.

14. W momencie odbioru pojazdu Nabywca podpisuje wypowiedzenie polisy OC, które przekazane zostanie Dostawcy. Wzór wypowiedzenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Data wypowiedzenie polisy OC nie może być dłuższa niż dwa dni od daty odbioru pojazdu. W przypadku dokonania pomiędzy Dostawcą a Nabywcą innego terminu wypowiedzenia polisy OC, konieczne będzie wyrażenie przez Dostawcę zgody na powyższy dłuższy termin
i to w formie pisemnej. Wzór takiego porozumienia stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. Nabywca zobowiązuje się pozostawać jedynym właścicielem nabytego pojazdu przez cały okres wypowiedzenia. Naruszenie przez Nabywcę Regulaminu w powyższym zakresie skutkować będzie poniesieniem przez niego wszelkich konsekwencji prawnych, a nadto może być przyczyną wykluczenia Nabywcy z możliwości uczestniczenia w innych aukcjach organizowanych przez Carport. Powyższe zapisy Regulaminu mogą być modyfikowane,
co do terminu wypowiedzenia polisy OC w szczegółowych warunkach aukcji.UCZESTNICY AUKCJI
§ 6

1. Warunkiem dopuszczenia Kupującego do uczestnictwa w aukcji jest rejestracja na portalu poprzez witrynę internetową www.car-port.pl i/lub www.cararena.pl. Rejestracji może dokonać podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje dane do logowania w postaci loginu i hasła. Przed aktywowaniem konta i tym samym przyznaniem Kupującemu możliwości udziału w aukcjach na stronie internetowej www.car-port.pl i/lub www.cararena.pl następuje weryfikacja:

a) polegająca na sprawdzeniu prawidłowości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, z Krajowym Rejestrem Sądowym, Bazą Internetową Regon oraz czy Kupujący figuruje w bazie czynnych płatników VAT Ministerstwa Finansów;

b) sprawdzeniu zgodności danych Kupującego zawartych w formularzu rejestracyjnym
z danymi z przelewu weryfikacyjnego w postaci kaucji weryfikacyjnej w kwocie 1 zł brutto, wykonanego przez Kupującego na rachunek bankowy wskazany przez Carport. Wpłata kaucji weryfikacyjnej zostanie w całości zwrócona Kupującemu na rachunek bankowy, z którego została dokonana w terminie do 14 dni roboczych od momentu wpływu środków na rachunek Carport. Weryfikacja danych Kupującego i aktywacja konta nastąpi maksymalnie w ciągu
24 godzin (dotyczy dni roboczych) od daty zaksięgowania kaucji weryfikacyjnej na koncie Carport. W przypadku, kiedy przelew weryfikacyjny zostanie wykonany z innego konta,
niebędącego własnością Kupującego – weryfikacja nie przebiegnie pomyślnie i konto
nie zostanie aktywowane. O fakcie aktywacji bądź odmowy aktywacji Kupujący zostanie poinformowany e-mailem na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.

2. W przypadku, kiedy konto rejestruje Kupujący mający zarejestrowaną działalność gospodarczą poza terytorium Polski, w celu weryfikacji wymagane jest przesłanie na adres
e-mail rejestracja@car-port.pl dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.

3. Poprzez zamieszczenie danych w formularzu zgłoszeniowym, Kupujący wyraża zgodę
na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celu weryfikacji danych Kupującego, zawierania umów sprzedaży Pojazdów, wykonania zawartych umów sprzedaży oraz przekazania danych zewnętrznym instytucjom w celu możliwości uzyskania na zlecenie Kupującego  dodatkowych możliwości finansowania  lub ubezpieczenia pojazdów  zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Każdorazowo, w przypadku zmiany danych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym Kupujący zobowiązany
jest do ich bezzwłocznej aktualizacji.

4. Kupujący nie może udostępniać konta osobom trzecim. W przypadku udzielenia dostępu do konta osobie trzeciej, która nie posiada uprawnień do składnia oświadczeń woli w imieniu Kupującego, Carport nie ponosi za to odpowiedzialności i jest uprawniony do uchylenia rejestracji, oraz pełnego egzekwowania swoich praw zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Jednocześnie wszystkie oferty złożone przez nieupoważnione osoby są wiążące
dla Kupującego, co oznacza, iż Kupujący przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność
za oferty złożone za pośrednictwem swojego konta przez podmioty nieuprawnione.

5. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w aukcji dla Dostawców jest zawarcie umowy
o współpracę, lub  przekazanie zlecenia na wykonanie jednorazowej usługi aukcji.
W przypadku podmiotów mających siedzibę poza granicą RP wymagane jest dostarczenie
do Carport tłumaczenia wymaganych w szczegółowych warunkach aukcji dokumentów
na język polski przez tłumacza przysięgłego.

6. Uczestnicy aukcji wyrażają zgodę na telefoniczne uzgodnienia i konsultacje
z Prowadzącym aukcję w trakcie trwania aukcji, które natychmiast stają się wiążące.
W związku z powyższym wszystkie rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane,
na co wszystkie strony wyrażają zgodę.

7. Podmiot dopuszczony do aukcji powinien zadbać o odpowiednie umocowanie
i prawidłowe pełnomocnictwo dla swojego przedstawiciela. Ewentualne wątpliwości,
co do umocowania Kupującego, w trosce zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Carport będzie rozstrzygał na niekorzyść Nabywcy lub Kupującego.

8. Carport może odmówić uczestnictwa w aukcji podmiotom, które wcześniej między innymi nie wywiązały się ze swoich zobowiązań względem Carport bądź Dostawców, w inny sposób naruszyły Regulamin lub nie przestrzegają bądź naruszają inne ogólnie przyjęte normy zachowania.

9. Uczestnik zobowiązany jest do ponoszenia opłat i prowizji Carport, zawartych w Cenniku, dotyczących odpowiednich czynności podejmowanych w związku z uczestnictwem w aukcji.

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§ 7


1. Pojazdy oferowane są na aukcji wg stanu opisanego na portalu www.car-port.pl i/lub www.cararena.pl. Na nabyte pojazdy Carport nie udziela gwarancji chyba, że postanowienia szczególne stanowią inaczej.

2. Opisy oferowanych pojazdów zamieszczone na portalu Carport są opracowane przez wykwalifikowanych specjalistów Dostawcy lub rzeczoznawców z zastosowaniem najlepszej ich wiedzy i posiadanych kompetencji. W związku z tym Carport nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność tych informacji.

3. Jeżeli Carport przy jakichkolwiek czynnościach działa poprzez osoby trzecie ponosi odpowiedzialność jedynie za winę w ich wyborze.

4. Uczestnicy aukcji odpowiadają za szkody powstałe w czasie trwania aukcji na zasadach ogólnych.

5. Carport nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia w uczestnictwie
w aukcji drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej witryny transakcyjnej,
o ile utrudnienia wynikały z przyczyn technicznych, na które Carport nie miał wpływu.

6. Uczestnicy aukcji przyjmują do wiadomości, że prawidłowe działanie internetowej witryny transakcyjnej wymaga zainstalowania przez użytkownika odpowiedniej przeglądarki internetowej. Minimalne wymogi w tym zakresie będą podawane w panelu do logowania. Carport nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku korzystania przez uczestnika aukcji z przeglądarki internetowej innej niż zalecana przez Carport.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8


1. Wszelkie zawiadomienia dokonywane będą na adresy stron uwidocznione we wniosku rejestracyjnym, o którym mowa w § 6 ust.1. Korespondencję wysłaną na adresy stron uwidocznione w ww. dokumencie albo w zawiadomieniu o ich zmianie uważa się
za doręczoną.

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania zmian danych
go dotyczących, uwidocznionych we wniosku o rejestrację.

3. Carport zastrzega sobie prawo zmiany warunków funkcjonowania i uczestnictwa w aukcji w razie zmiany regulacji prawnych dotyczących tej działalności.

4. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Niniejszy regulamin oraz zawarte w oparciu o niego umowy poddane zostają w całości pod właściwość prawa polskiego.

5. Wszelkie spory wynikłe z działalności Carport rozstrzygane będą przez właściwe rzeczowo sądy powszechne w Poznaniu.

6. Bezskuteczność lub nieważność jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu, które zachowują moc prawną.

7. Carport może być Dostawcą pojazdów, będących przedmiotem aukcji. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

8. Opłaty i prowizje Carport zawarte są w Cenniku, który stanowi integralną część Regulaminu. Carport zastrzega sobie prawo zmiany Cennika. Uczestników wiąże Cennik obowiązujący na dzień przed terminem rozpoczęcia aukcji.

Załącznik nr 1 do REGULAMINU AUKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ CARPORT

CENNIK
OPŁATY I PROWIZJE CARPORT
Obowiązuje od 20.09.2019 r.


I. Opłaty i prowizje CARPORT

Opłata za przyjęcie wniosku rejestracyjnego (rocznie)

0 PLN

Opłata za wstawienie pojazdu na aukcję internetową (każdorazowo)

0 PLN

 

Opłata aukcyjna od Nabywcy w zależności od ceny netto sprzedaży pojazdu:

Opłata aukcyjna od Nabywcy

3% netto


Minimalna wartość opłaty aukcyjnej wynosi 500 zł netto chyba, że szczegółowe warunki aukcji określają wysokość opłaty w sposób odmienny.

 

Opłata aukcyjna netto od Nabywcy w przypadku niedojścia transakcji do skutku z winy Kupującego

2000 PLN

Opłata aukcyjna netto od Nabywcy w przypadku braku możliwości realizacji transakcji z przyczyn nieleżących po stronie Nabywcy

0 PLN


II. Usługi dostępne w siedzibie CARPORT

Mycie samochodu (netto):

 

Zewnątrz

30 PLN

Wnętrze (standard)

30 PLN

Wnętrze (pranie tapicerki i inne – cena za 1 rbh)

150 PLN

Załadunek i rozładunek pojazdu przy użyciu wózka widłowego

200 PLN

Parkowanie (za 1 dzień – parking strzeżony)

10 PLN

Transport pojazdu - w zależności od ilości aut, terminu oraz trasy

 

Tankowanie pojazdu - zwrot kosztów paliwa (brutto) plus 50 PLN

  

Załącznik nr 2 do REGULAMINU AUKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ CARPORT

                              , dnia                    2020 roku


OŚWIADCZENIE
       Działając w imieniu                           (dane identyfikujące                       , adres                      ), niniejszym oświadczam, że:

1.    uczestniczę w aukcji organizowanej przez Carport Sp. o. o. dot. pojazdu                                , którego Dostawcą jest                                 

2.    pozostaję podmiotem z państwa członkowskiego Unii Europejskiego innego niż państwo ww. Dostawcy;

3.    oświadczam, że nabyty przeze mnie na aukcji pojazd                       , którego Dostawcą jest                          , zostanie wywieziony przeze mnie z państwa Dostawcy.


Podpis
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do REGULAMINU AUKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ CARPORT

 

WYPOWIEDZENIE POLISY OC

 

Oświadczam, że jako Nabywca pojazdu o numerze rejestracyjnym                   , zgodnie
z art. 31 ust.1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DU 2018 poz. 473 tj.), wypowiadam z dniem                  umowę ubezpieczenia OC o numerze                   zawartą przez zbywcę pojazdu.*

 

Oświadczam również, że do ww. dnia będę jedynym właścicielem pojazdu.

 

                                                                                                                                         

Miejscowość i data                                                                                 Podpis

 

*Data wypowiedzenia nie może przekraczać dwóch dni od daty odbioru pojazdu chyba,
że Strony zgodnie zadecydują inaczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do REGULAMINU AUKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ CARPORT

 

Potwierdzenie uzgodnienia terminu

 

Nabywca oświadcza, że nabył od Dostawcy na aukcji pojazd o numerze rejestracyjnym                   .

 

Strony zgodnie ustalają, że wypowiedzenie przez Nabywcę umowy ubezpieczenia OC o numerze                   , zawartej przez Dostawcę (Zbywcę pojazdu), nastąpi z dniem                  

 

Nabywca do dnia wypowiedzenia będzie jedynym właścicielem tego pojazdu.

 

 

Miejscowość i data                                       

 

Podpis Dostawcy                                          

 

Podpis Nabywcy                                           

Najczęściej nagradzany portal aukcyjny w Polsce

123
456
7